ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI MĚSTA RACIONALIZACÍ ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE A PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Gabriela Hřebačková

Titul:                             Mgr..

Funkce:                        starostka města Český Těšín

Odbor/oddělení:          

E-mail:                         hrebackova@tesin.cz

Telefon:                        553 035 431

Adresa:                         Město Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Úřad/firma:                  Město Český Těšín

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Zvýšení bezpečnosti města racionalizací činnosti městské policie a přestupkového řízení

Lokalita:  Město Český Těšín a obec Chotěbuz

Cíl:

Cílem projektu bylo zefektivnit a racionalizovat práci městské policie, což zahrnovalo:
automatizaci části administrativních úkonů souvisejících s dopravními přestupky za pomocí IT nástrojů (tyto přestupky tvoří cca 85 procent všech přestupků)
podporu interních procesů městské policie - personalistiku, plánování směn, výstrojní sklad, skladové hospodářství, kompletní administrativu autoprovozu
vytvoření nástrojů pro efektivní řízení a kontrola strážníků v terénu pomocí trasování a předávání informací z dispečerského stanoviště, automatizaci předávání nových událostí a úkolů do mobilní aplikace s využitím GIS města
optimalizaci práce strážníků v terénu – zajištění možnosti lustrace osob v centrálních registrech, zpracování záznamu o událostech a přestupcích, včetně tiskových výstupů a zpracování uložených pokut prostřednictvím mobilní aplikace

Konečným cílem bylo maximalizovat bezpečí občanů města, a to jak na úseku bezpečnosti v silničním provozu, tak i v oblastech veřejného pořádku, ochrany majetku a prevence kriminality.

Cílová skupina: 

V první řadě občané a pak i vedení města, městské policie, strážníci, civilní zaměstnanci městské policie, referenti Městského úřadu z odboru přestupků

Provozovatel:  Město Český Těšín, Městský úřad Český Těšín

Realizátor:  VERA, spol. s r.o. a Městský úřad Český Těšín

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Automatizací procesu zpracování přestupku byl výrazně ušetřen čas referentů a zlepšen komfort práce při zpracování.
Došlo k racionalizaci práce, zvýšení efektivity, zlepšení operativního plánování a optimalizaci činnosti hlídek v terénu. Díky tomu mají kompetentní osoby (vedení) více prostoru věnovat se komplexnímu plánování a predikci a prevenci bezpečnosti.
Důkazní řízení ve věci dopravních přestupků je zdokumentované videozáznamy tak, že je dokonale průkazné pro případný odvolací orgán. Systém běží nonstop v režimu 24/7.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Rozhodně ano, strážníci oceňují zjednodušení práce, možnost mít všechny informace k dispozici online a v jednom systému a úsporu času plynoucí z přednastavených šablon, číselníků a možnosti vyřešit všechno hned v terénu.
Nasazení aplikace umožnilo více jak desetinásobně zvýšit záchyt přestupců v oblasti dopravních přestupků. Díky automatizaci procesu lze i tento zvýšený objem zpracovat v rámci příslušného oddělení.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Všichni zaměstnanci byli podrobně proškoleni a měli možnost konzultací s dodavatelem. Nyní již systém rutinně využívají v plném rozsahu s podporou v rámci standardní péče dodavatele.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Došlo k optimalizaci stavu zaměstnanců a tím se vytvořily podmínky pro zpracování mnohem většího objemu dat než před zavedením systému.
V konečném důsledku každý z realizovaných kroků napomůže zajistit hlavní cíl projektu – zvýšení bezpečnosti občanů a zklidnění dopravní situace v rizikové oblasti.
Mimo jiné díky automatizovanému zpracování dopravních přestupků z kamer bylo možné za 6 měsíců zpracovat a poslat k vymáhání 6217 případů dopravních přestupků což by při standardním postupu, kdy všechno řeší jen referenti, rozhodně nebylo možné kapacitně zvládnout.
Doba zpracování přestupku např. z parkování se zkrátila na 2-3 minuty, strážník se nemusí zdržovat návratem na služebnu kvůli zápisům, ověřování, či tisku, všechno vykoná přímo na ulici.
Protože všechna data jsou v jednom systému, má ředitel městské policie a vedení města dokonalý přehled a statistiky jak o činnosti strážníků, tak o řešených událostech a přestupcích.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Projekt má dlouhodobý charakter. Pořízený informační systém je integrovaným nástrojem, který pokrývá všechny oblasti přestupkového řízení a činnosti městské policie. Český Těšín počítá s jeho dlouhodobým užitím a dalším rozvojem.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Vzhledem k nárůstu mobility obyvatelstva je problém dopravní bezpečnosti na vzestupu. Díky tomuto řešení je možné dopravní situaci stabilizovat do přijatelných mezí.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Předávání zkušeností probíhá při formálních i neformálních schůzkách se zástupci městských policií. Řešení bylo konzultováno na odborných setkáních v regionu. Český Těšín je otevřený k prezentaci systému kolegům z jiných měst.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Jednou z hlavních výhod systému je možnost jeho využití jak na desktopovém pracovišti (např. na služebně), tak pomocí mobilní aplikace na mobilu či tabletu v terénu. Součástí projektu je i software umožňující tisky na mobilní tiskárně přímo na ulici.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. Velkou část projektu tvoří práce s citlivými osobními údaji, které v souladu s nařízením GDPR nemohou být z principu veřejné.

 

 

5. Doplňující informace.

Výjimečným specifikem projektu vidíme v celkovém rozsahu nasazení softwarové podpory městské policie i referentů přestupkového řízení. Pro město je současně velmi důležitý fakt začlenění Městské policie do integrovaného záchranného systému města Český Těšín.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Z pohledu technické realizace se jednalo rozšíření stávajícího informačního systému v již definovaném technickém prostředí zákazníka. V rámci integrace bylo potřeba zajistit kompatibilitu periferních zařízení v podobě kamer a mobilních telefonů. VERA realizovala řadu projektů podobného typu, proto proběhl celý proces standardizovaným způsobem.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Zklidnění dopravní situace v rizikové oblasti.
Zefektivnění práce městské policie.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení je možné použít opakovaně.
Je modulární a konfigurovatelné dle konkrétních potřeb.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

V podobném rozsahu s přihlédnutím k místním podmínkám je projekt realizován např. ve Dvoře Králové n.L., v Jihlavě, ve Velkém Meziříčí, v Kyjově, v Bučovicích a v řadě dalších měst ČR.

KONTAKTY

Mgr. Jan Hodač
Sales Director
VERA, spol. s r.o.
jan.hodac@vera.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.