CERTIFIKÁTY PRO ELEKTRONICKOU IDENTIFIKACI VYDÁVÁ PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORIA a.s., JAKO KVALIFIKOVANÝ SPRÁVCE KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKACE

Certifikáty, jejichž náležitosti a použití jsou upraveny právními předpisy, je možné rozdělit z pohledu uživatelů na dvě hlavní skupiny. První, které jsou označovány jako kvalifikované, jsou určeny pro vytváření elektronického podpisu jako projevu vůle, kdy se má za to, že podepisující se seznámil s obsahem podepisovaného dokumentu. Podepisujícím je vždy fyzická osoba, ať už jedná svým jménem, nebo v zastoupení právnické osoby. Obdobou jsou certifikáty pro vytváření elektronických pečetí, kdy se k dokumentu hlásí konkrétní právnická osoba.

Druhou skupinou jsou certifikáty, které umožňují vzdálené ověření identity fyzické osoby, které byl certifikát vydán. Ty nejsou na rozdíl od první skupiny označovány jako kvalifikované, ale jako identitní, případně komerční identitní či komerční certifikáty pro elektronickou identifikaci.

Zákon o elektronické identifikaci stanoví, že „vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace“. Například je v současné době možné takto prokázat totožnost vůči Portálu občana, bráně k elektronickým službám státu. Počet takto dostupných služeb se stále rozšiřuje, novinkou je možnost použití tohoto způsobu identifikace pro vstup do Zákaznického systému elektronického mýtného, Informačního systému technických prohlídek či podání žádosti COVID – nájemné Ministerstva průmyslu a obchodu.