Co není měřitelné, není řiditelné - Zavedení aplikačního řešení energetického managementu v Pardubickém kraji

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Milan Vich
Titul: Ing.
Funkce: energetický manažer
Odbor: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic (OMSŘI)
E-mail:milan.vich@pardubickykraj.cz
Adresa: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Firma:Krajský úřad

 

B - PROJEKT

Název projektu: Co není měřitelné, není řiditelné - Zavedení aplikačního řešení energetického managementu v Pardubickém kraji

Lokalita: Pardubický kraj

CÍL:Cílem zavedení systému energetického managementu v Pardubickém kraji bylo zajištění systematického monitorování a vyhodnocování energetických dat, které povede k dlouhodobým úsporám nákladů i spotřebované energie. Potřeba řízení energií je jednou z nejdůležitějších otázek moderního řízení subjektů veřejné správy. Úspory nákladů i spotřebované energie mají velký dopad na rozpočet subjektu a vytvářejí pozitivní image „chytře“ řízené obce či kraje.

V Pardubickém kraji jsme chtěli specializované, individuální řešení, které nám umožní:
- použití širší škály reportovacích nástrojů pro přezkoumání, monitorování a měření spotřeby a nákladů včetně tvorby dynamických reportů – grafů, matic a časového vývoje definovaných ukazatelů,
- další vyhodnocování formou sestav a porovnání veličin v rámci organizací, OM, období atd.,
- normovat spotřebu energie pomocí tvorby tzv. ukazatelů energetické náročnosti dle vybraných energetických faktorů (spotřeba tepla na vytápění normovaná na denostupně v oblasti, kde se příspěvková organizace nachází, spotřeba elektrické energie na počet uživatelů (studentů, pacientů, lůžek, …), spotřeba tepla vztažená ne energeticky vztažné plochy atd.,
- nastavit libovolné ukazatele na základě nadefinovaných vztažných proměnných,
- klimatická data - sledování charakteristik nutných k výpočtu počtu topných dnů, vnitřní teploty, průměrné venkovní teploty v měsíci – denostupňů.

Systém využívá nejen krajský úřad, ale i všechny příspěvkové organizace kraje.

Cílová skupina: Systém je využíván pracovníky krajského úřadu, pracovníky příspěvkových organizací a uživateli jejich služeb a přínosy ve formě úspor v rozpočtu kraje „dopadají“ samozřejmě na všechny občany kraje.

Provozovatel: Krajský úřad Pardubického kraje

Realizátor: TESCO SW a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano. Systém generuje a vyhodnocuje přesná data sledovaných hodnot, a pozitivní účinek projektu dokládá velmi konkrétně také to, že na základě implementace tohoto komplexního řešení získal krajský úřad Pardubického kraje certifikaci ISO 500001.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Energetický manažer a ostatní uživatelé mají díky tomuto systému k dispozici velmi přesná a komplexní data o spotřebě energie po jednotlivých obdobích, organizacích či OM, díky čemuž mohou provádět nejen vyhodnocování a manažerské přehledy a výstupy, ale i navrhovat opatření optimalizace či predikci nákladů budoucích období.

Velmi oceňuji možnosti individuálního nastavení dle našich potřeb, dále tak také propracovaný systém e-mailové a sms notifikace a v neposlední řadě to, že je celý systém velmi uživatelsky jednoduchý a přívětivý.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře. Všichni pracovníci daného odboru kraje i příspěvkových organizací byli velmi podrobně zaškoleni do maximálně efektivního používání systému.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Nejde o jednorázovou záležitost, aplikací tohoto systému energetického managementu dochází k dlouhodobým kontinuálním úsporám, které si kraj stanovil v rámci energetické politiky a jejich cílů.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Systém je vyvinut pro dlouhodobé užívání na několik let se zajištěním servisu a potřebnými aktualizacemi, modifikacemi či upgrady dle potřeb uživatelů.

 


2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano,Úspory nákladů i spotřeby energie jsou aktuální a velmi důležité pro všechny obce i kraje. Aplikační řešení energetického managementu od TESCOSW pracuje se všemi energiemi a je vždy přizpůsobováno potřebám daného úřadu či kraje a vyvíjeno dle individuálního zadání. Což je mnohem efektivnější, než uniformní řešení, které neobsáhne všechny specifické potřeby daného subjektu.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. Na všechny příspěvkové organizace a ostatní subjekty, které projekty využívají.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Systém využívá několik subjektů, krajský úřad i příspěvkové organizace kraje.

 

4. Doplňující informace

Implementována byla také velmi užitečná dodatečná a efektivní funkcionalita – bodování hodnocení budov dle zadaných vstupních parametrů o budově, například měrné spotřeby tepla na m2, splnění legislativních povinností organizace, meziroční nárůst/pokles spotřeby tepla, zemního plynu, vody či elektrické energie.

 


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
V rámci klimatického měření bylo provedeno rozčlenění budov a organizací do jednotlivých klimatických oblastí a bylo provedeno sledování teplotních charakteristik daných oblastí. V kombinaci s daty z meteorologických stanic jsme tak získali data, která systému umožňují automatické výpočty vybraných ukazatelů potřebných pro efektivní energetický management. Hlavními ukazateli jsou výpočty denostupňů a denostupňů normovaných, které dále slouží pro detailnější porovnávání budov v rámci různých klimatických oblastí.
V rámci dalšího vyhodnocování dat bylo nutné pracovat se zadanými spotřebami z fakturace, případně z vlastních odečtů a také s vypočítanými hodnotami topných dní a denostupňů. Dále také se všemi proměnnými zadanými u daných ploch (odběrných míst).
V části vyhodnocování byla implementována část bodového hodnocení jednotlivých budov, kdy může hlavní energetik zvolit u každého ukazatele bodovou škálu výsledků. Na základě těchto kritérií se následně vyhodnotí celkové hodnocení budovy v rámci zvolených charakteristik.
Část měrných spotřeb slouží pro přepočítávání spotřeb jednotlivých budov nebo OM na vztažnou veličiny. Vztažnou veličinou může být například energeticky vztažná plocha nebo spotřeba na osobu. Definici vztažné hodnoty si může hlavní energetik kraje nadefinovat libovolně.
V rámci přehlednějšího vyhodnocování probíhá automatický přepočet fakturovaných spotřeb na měsíční bázi. To znamená, že pokud je faktura za období přesahující jeden měsíc, systém spotřebu rozděluje do měsíců dle počtu dní ve vykazovaných měsících.
Z měsíční a roční spotřeby jednotlivých odběrů automaticky probíhá výpočet definovaných ukazatelů energetické náročnosti.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?


Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Náš systém energetického managementu je velmi flexibilní a adaptabilní na individuální potřeby každého subjektu. Snažíme se jej vždy vyvinout tak, aby přesně odpovídal zadání a požadavkům zadavatele

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

  • Město Uherské Hradiště
  • Město Kyjov
  • KÚ Pardubického kraje
  • KÚ Královehradeckého kraje
  • KÚ Libereckého kraje
  • KÚ Moravskoslezského kraje
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Regionální centrum Olomouc
  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
  • Zdravotnická zařízení kraje Vysočina


Kontaktní osoby:
Ing. Jaroslav Burget, tel.: +420 587 333 664, 724 444 490
Oto Petr, tel. +420 587 333 608, 724 444 496

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.