SOUSTAVA DOMOVNÍCH ČOV S TELEMETRICKÝM ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM V OBCI RYBÍ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jaromír Tomšů

Titul:                             Ing.

Funkce:                        jednatel

Odbor/oddělení:          vedení společnosti

E-mail:                          tomsu@satturn.cz

Telefon:                        603453747

Adresa:                         Dlažánky 05/16, 769 01 Holešov

Úřad/firma:                  SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.

 

Soutěžní kategorie obce

B - PROJEKT

Název projektu: Soustava domovních ČOV s telemetrickým řídicím systémem v obci Rybí

Lokalita: Obec Rybí, okr. Nový Jičín

Cíl:

Cílem projektu bylo odkanalizování obce Rybí ekonomicky i ekologicky efektivním způsobem při současném zadržování vody v intravilánu obce. Systémová telemetrie vytváří ze soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV) funkční celek. Její nasazení umožňuje on-line dohled nad všemi DČOV, které jsou zařazeny do soustavy, a to nejen pro jejich provozovatele, ale i pro orgány státního dohledu, které tak mohou efektivně kontrolovat dodržování stanoveného provozního řádu DČOV, aniž by jejich pracovníci museli fyzicky DČOV kontrolovat.

Cílová skupina: 

Projekt je určen všem domácnostem obce Rybí, které se do něj přihlásily. Celkový počet napojených domů do soustavy je 190ks. Celý systém DČOV provozuje jeden pracovník obce, který využívá k zajištění efektivity své práce řídící a vizualizační sw ENCELADUS.

Provozovatel: Obec Rybí

Realizátor: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. - výrobce a dodavatel systémové telemetrie ENCELADUS

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano.

Obec Rybí realizovala projekt soustavy DČOV za cca 35% investičních nákladů proti původnímu záměru, tj. klasické kanalizaci s jednou centrální ČOV.
Provozní náklady decentrálního řešení odpovídají kalkulovaným nákladům na provoz kanalizačního systému s centrální ČOV.
Ekologická efektivita realizovaného projektu se projevila bezprostředně. V Rybském potoce teče čistá voda, která nezapáchá.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 ANO. Domácnosti obce Rybí, které se zapojily do projektu, mohly zrušit staré, často zapáchající a ekologicky nefunkční, septiky a žumpy. O provoz DČOV se nemusí starat a navíc mají k dispozici zdroj užitkové vody, pokud o to měly v rámci realizace projektu zájem.
Provozovatel systému může díky implementované telemetrii efektivně vzdáleně všechny DČOV kontrolovat , řídit a plánovat servisní zásah pouze tam, kde je potřebný.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Všichni obyvatelé obce, kteří měli zájem o zapojení do projektu, byli již v době jeho přípravy, realizace i dokončení, řádně obeznámeni představiteli obce na veřejných shromážděních. Dále byli všichni zaškoleni při uvedení jejich DČOV do provozu.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Rozhodně převyšují, protože obec splnila legislativní povinnost "likvidace odpadních vod na svém území" za ekonomicky přijatelných nákladů, které jsou významně nižší než klasický kanalizační systém. Bonusem je pro všechny obyvatele obce lepší životní prostředí, tj. čistá voda v místním potoce.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o projekt trvalého charakteru.  Realizace projektu "obecní soustavy DČOV s telemetrickým řídicím systémem" má trvalý ekologický účinek pro obec Rybí a její obyvatele, protože všechny DČOV provozuje odborně způsobilá osoba, kterou je zaměstnanec obce. Ta je garantem udržitelnosti projektu.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano, protože o tento projekt se zajímá řada starostů napříč republikou. Obdobné projekty byly v letech 2019-20 realizovány i v jiných obcích ČR (např. Starkoč - 41ks DČOV, Zbraslavice - 55ks DČOV, Pertoltice - 31ks DČOV, Třebonín - 22ks DČOV, Plaňany - 31ks DČOV, Dlouhomilov - 15ks DČOV, ...). Další projekty jsou v před realizační přípravě (např. Těškovice - 159 ks DČOV, Oskava - 65ks DČOV, ...).

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Prostřednictvím seminářů pořádaných v jednotlivých krajích ČR ve spolupráci s SMS ČR, z.s. a za aktivní podpory a účasti SFŽP a MŽP ČR. Cyklus seminářů byl přerušen epidemií COVID-19, a proto byla využita  on-line prezentace projektu formou webináře. Díky velkému zájmu o webinář mezi starosty obcí a aktuální 2.vlně epidemie bude tato forma prezentace projektu znovu využita.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano.  K provozním datům ze všech DČOV zapojených do soustavy má on-line přístup přes webový portál nejen provozovatel, tj. pracovník obce, ale i poskytovatel datových služeb, tj. technik firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., servisní oddělení dodavatele DČOV, tj. firma ABPLAST s.ro., a v případě zájmu i orgány státního dohledu.
Všechny oprávněné subjekty mají data dostupná v reálném čase 24/7.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 Není možné.  Data nemůžou být veřejně přístupná, protože se jedná osobní data uživatelů DČOV, která jsou pod ochranou GDPR.

 

5. Doplňující informace.

Kromě výše uvedeného ekologického i ekonomického účinku realizovaného projektu pro obec Rybí je podstatné využití inovativní technologie s prvky IoT pro efektivní a systémové řízení tak velké soustavy DČOV, což je nejen v ČR ale i v Evropě ojedinělé. Obec Rybí je dosud největším realizovaným projektem v ČR. Technické řešení telemetrického systému ENCELADUS získalo v roce 2019 v celostátní soutěži pořádané společností CzechInno z.s. p.o. ocenění "VIZIONÁŘ 2019" a současně se stalo "Inovací roku 2019". Tuto soutěž pořádala společnost AIP ČR, z.s.
Opakovatelnost projektového řešení v jiných obcích ČR má velký ekonomický přínos pro veřejné finanční prostředky a to v řádu 50-65% úspory investičních nákladů na odkanalizování obcí s roztroušenou zástavbou a odlehlých místních částí měst.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Technická náročnost na realizaci projektu "systémové telemetrie pro obecní soustavy DČOV" spočívá ve skutečnosti, že se často v obecních lokalitách jedná o místa s nedostatečnou kvalitou signálového pokrytí komerčního operátora pro datové přenosy. Využití jeho komunikační infrastruktury je dlouhodobě ekonomicky i provozně pro provozovatele soustavy DČOV výhodné.
Další technickou komplikací bylo umístění senzorů do agresivního prostředí samotné DČOV a neznalost detailů provozních stavů DČOV v závislosti na míře jejich nárazovém zatížení a ročním období.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Systémová technologie ENCELADUS je komplexní řešení pro odkanalizování venkova soustavou DČOV, které již využilo dalších 8 obcí v ČR. Tento technologický projekt je nadčasový svou variabilitou a flexibilitou, kterou převyšuje současné legislativní požadavky a umožňuje efektivní provoz více soustav v regionu jedním odborným provozovatelem.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Projekt lze prakticky kompletně aplikovat v kterékoliv jiné obci, která vyhovuje podmínkám jeho nasazení, tj. roztroušená zástavba, ekonomická nerealizovatelnost projektu klasické kanalizace.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Obdobné projekty byly v letech 2019-20 realizovány i v jiných obcích ČR (např. Starkoč - 41ks DČOV, Zbraslavice - 55ks DČOV, Pertoltice - 31ks DČOV, Třebonín - 22ks DČOV, Plaňany - 31ks DČOV, Dlouhomilov - 15ks DČOV, ...). Další projekty jsou v před realizační přípravě (např. Těškovice - 159 ks DČOV, Oskava - 65ks DČOV, ...).

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.