IMPLEMENTACE PROGRAMU DANĚ, DÁVKY, POPLATKY, MODUL VODNÉ, STOČNÉ NA PLATFORMĚ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU GORDIC.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Helena Kučerová

Titul:                             

Funkce:                        projektový manažer

Odbor/oddělení:          GORDIC VAR

E-mail:                          helena_kucerova@gordic.cz

Telefon:                        725 815 995

Adresa:                         Erbenova 4, 586 01  Jihlava

Úřad/firma:                  Gordic spol. s.r.o.

 

Soutěžní kategorie        obce

B - PROJEKT

Název projektu:  Implementace programu Daně, dávky, poplatky - modul vodné, stočné na platformě ekonomického systému GORDIC® z řady GINIS ® Express SQL

Lokalita:  Obec VRDY

Cíl:

Sjednocení stávajících informačních systémů do jednoho produktu firmy Gordic, pro obce provozující vlastní vodovod a kanalizaci.
Zefektivnění práce.
Úspora času.
Vytvoření přehledné databáze odběratelů vodného a stočného.
Přehledná evidence smluv.
Odesílání elektronických dokumentů (smlouvy, faktury) občanům.
Kompletní správa předpisů vodného a stočného.
Ucelený přehled o stavu jednotlivých pohledávek.
Přehledné, průkazné a efektivní zpracování dluhů.
Automatizovaný výpočet opravných položek.
Provázanost s ekonomickými moduly (automatizace účtování úhrad).
Bezhotovostní úhrady, platby kartou.
Provázanost s modulem pokladna.

Cílová skupina: 

Pracovníci Obecního úřadu Vrdy, Občané Obce Vrdy

Provozovatel:  Obec Vrdy

Realizátor:  Gordic spol. s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Pracovníci: Databáze smluv a poplatníku je přehledná a průkazná.
Elektronické rozesílání dokumentů vede k výrazné úspoře času.
Nasazením systému došlo také k automatizaci zpracování dokladů. Od bankovního výpisu až po konečné zaúčtování úhrad.
Využití uvedeného řešení, výrazně zefektivňuje a usnadňuje práci uživatelů.
Odběratelé (občané): Rozšíření portfolia plateb – platby kartou.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Pracovníci: Usnadnění práce. Úspora časové náročnosti. Spokojenost s přehledností a průkazností údajů poplatníků v novém systému.
Občané: Spokojenost s rozšířenou možností plateb – platby kartou.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Pracovníci: Proběhlo individuální zaškolení uživatelů a další osobní asistence dle požadavků. Aktivní účast při tvorbě databáze odběratelů. Aktivní účast při tvorbě uživatelských výstupů (smlouva, sestavy, faktury). Vše vytvořeno na míru podle požadavků zákazníka.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Sjednocením do jednoho informačního systému došlo ke snížení provozních nákladů.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Rozhodně dlouhodobý.
Použité řešení umožnuje výstup údajů pro naplnění pasportu, který obec plánuje dále aktivně využívat.
Ekonomický systém GINIS Express SQL, jehož součástí je implementovaný modul, umožňuje provoz v CLOUDu. To samozřejmě přináší možnosti dalšího rozšíření služeb (dostupnost, bezpečnost, aktualizace, zálohování).
Ve spolupráci s firmou Kapka spol. s.r.o. Kutná Hora byla úspěšně otestována možnost propojení s dálkovými odečty vodoměrů.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano.

Toto komplexní řešení je vhodné pro všechny obce, provozující vodovody a kanalizace. Splnil požadavky úřadu k plné spokojenosti.
Implementovaný program Daně, dávky, poplatky – modul vodné stočné na platformě ekonomického systému GORDIC® produktové řady GINIS ® Express SQL je vhodný pro plátce DPH.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Obce, které používají informační systém Daně, dávky, poplatky – modul vodné, stočné, si vyměňují pozitivní zkušenosti s prací v systému a možné způsoby fakturace. Konzultace možnosti, že se stanou plátci DPH – fakturace vodného a stočného je ekonomickou činností obce. Předávají si metodická doporučení Ministerstva zemědělství ČR   při tvorbě smluv, při stanovování cen vodného a stočného a další informace.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne.

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné. 

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Instalace databázového prostředí Microsoft SQL Server verze minimálně 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 poskytovaného firmou Microsoft zdarma.
Pro snadnější správu databáze instalace Microsoft SQL Server Management Studio.
Instalace modulů ekonomického systému včetně programu Daně, dávky, poplatky – modul vodné, stočné.
Administrace databáze.
Vyplnění číselníku individuálních sazeb pro odběratele s odlišným typem odběru vody.
Stanovení typu fakturace na kartě poplatníka (paušál, odečty stavů).
Hromadné odečty. Hromadné generování předpisů. Hromadné tisky faktur. Nastavení elektronického odesílání dokumentů. (odesílání faktur elektronicky).

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Naše řešení urychlí a zefektivní práci uživatelů. Je vhodné i pro plátce DPH.
Generování uživatelských sestav podle požadavků uživatele např.:
- Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
- Přehled plateb za určité období (hotovostní, bezhotovostní, kartou)
- Předpisy rozepsané na vodné, stočné
- Předpisy rozepsané i pro plátce DPH

 
Široká nabídka tisků např.:
- statistika spotřeby vody,
- formulář do kterého pracovník provádějící odečty zapíše stavy měřidel. Zapsané údaje lze setřídit podle uživatelem vybraných parametrů.
- další tiskové výstupy

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Informační systém Daně, dávky, poplatky – modul vodné, stočné je možné nasadit na obcích, které provozují vodovod nebo kanalizaci.
Vyjímečným specifikem je provázanost s pokladnou – možnost úhrady platební kartou. Párování plateb automaticky. Odesílání elektronických dokumentů.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Informační systém Daně, dávky, poplatky – modul vodné, stočné byl nasazen u dalších obcí, které jsou zákazníky firmy Gordic spol. s.r.o.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.