Digitalizace žádostí o parkovací karty v Chebu

A – přihlašující

Jméno a příjmení: Martin Trnka

Titul: Bc.

Funkce: vedoucí odboru

Odbor: odbor informatiky

E-mail: trnka@cheb.cz

Telefon: 730160112

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Firma: město Cheb

Nominace v kategorii: města

 

B – projekt

Název projektu: Digitalizace žádostí o parkovací karty v Chebu

Lokalita: město Cheb

Cíl projektu:

- zjednodušit a zpřístupnit občanům města vytvoření žádosti o parkovací kartu v některých z městských zón, kde je stání zpoplatněno .

Cílová skupina:

- občané a právnické osoby elektronicky žádající o nové parkovací karty, či prodloužení stávajících

- zpracovatelé žádostí, kteří pouze vydají kartu na základě žádosti připravené v evidenci

Provozovatel: město Cheb

Realizátor: GORDIC spol. s r.o.

 

C – Popis projektu – pohled provozovatele

 

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Přínosem je snížení až odstranění nutnosti navštívit úřad, případně se doba strávená na úřadě zkrátí z několika desítek minut na několik jednotek. Dalším přínosem je elektronizace celkové evidence parkovacích karet, které jsou vedeny v databázovém systému GINIS města Cheb, a to od elektronické žádosti až po vydání elektronické parkovací karty. Na tento systém je napojena i městská policie, která může v terénu při procházení oblastí okamžitě na mobilních zařízeních pomocí naskenování QR kódu z vydaného povolení nebo zapsáním SPZ vozidla zjistit, zda má vozidlo platnou parkovací kartu. Následně může případ hned v tabletu a aplikaci městské policie začít řešit a vyřešit.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 ANO.

Tato možnost je pozitivně vnímána ze strany uživatelů, kteří si nyní o karty žádají elektronicky, a úředníků, kteří mohou karty připravit s předstihem. Na kartě je sledováno i její zaplacení, takže bez příslušné platby nebude vydána. Policie díky skenování QR kódu, který je součástí parkovací karty, může pomocí fotoaparátu v mobilním zařízení ihned ověřit platnost parkovací karty.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Obyvatelé města jsou informování pomocí webu města a Radničních listů. Informace o výhodách využití této možnosti byla předávána i při vyzvedávání karet před provozním spuštěním této funkce. Úředníci, kteří zpracovávají data z žádostí, jsou s prací seznámeni. Stejně tak strážníci, kteří hlídají karty v zónách placeného stání města Cheb. Občané mají i nadále možnost přijít fyzicky na úřad, tato možnost jim samozřejmě nebyla odebrána.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Parkovací karty je nyní možné pořizovat i o ně žádat s velkou časovou úsporou. Také jejich kontrola je přesnější a pro městskou policii jednodušší. Strážníci mohou karty kontrolovat jak pomocí mobilního zařízení, tak případně i telefonicky se stálou službou, která parkovací kartu vyhledá v evidenci dle SPZ. Projekt tímto propojením využívá informací, které jsou v systému zavedeny pro další agendy.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Žádosti o parkovací karty budou neustále dostupné v Portálu občana města Cheb, tím lze předpokládat trvalé využití, a to nejen díky zaběhlému systému vydávání parkovacích karet, ale i díky monitorování městskou policií pomocí QR kódu z elektronicky vydaných parkovacích karet.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Řada měst využívá portál občana pro poskytování digitálních služeb občanům. Možnost elektronické žádosti o parkovací kartu v placených zónách města je jednou ze služeb, která řadě měst v portfoliu takto poskytovaných služeb zatím chybí. Inspirovat by se tak mohla ta města, která bojují s podobnou situací nepříliš efektivního vydávání a ověřování parkovacích karet. Získala by tak nemalou časovou i materiální úsporu.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

Výsledky implementace projektu u nás v Chebu dokazují značný potenciál řešení. To nás v kombinaci s faktem, že se neobjevila žádná specifika, která by bránila implementaci v jiných městech, utvrzuje v domněnce, že se tento nástroj brzy rozšíří i do dalších měst.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NYNÍ NE.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

 

Celý proces je navržen tak, aby bylo dosaženo optimálního flow v běhu žádosti a vše bylo vyřešeno co nejrychleji. Po vyplnění i odeslání z portálu občana dorazí žádost úředníkovi do spisové služby. To může být doprovázeno avizačním e-mailem. Následuje zpracování žádosti a platebních podkladů, které se občanovi obratem objeví v portálu ve stejný okamžik jako notifikace v e-mailové schránce. V portálu občana pak občanovi stačí pouze zaplatit pomocí platební brány, nebo QR kódu, případně převodem z účtu. Následně může úředník vystavit elektronickou parkovací kartu, kterou zašle občanovi e-mailem. Vytištěnou kartu, která je registrována na SPZ, si občan umístí za okno vozidla, aby byla strážníkům městské policie dostupná pro ověření platnosti. Pokud nebude QR kód čitelný, nebo si občan zapomene kartu umístit za okno, lze vyhledat vozidlo a platnost karty v databázi i dle SPZ.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Občan je nyní z jakéhokoliv místa, kde má přístup k internetu, schopný se přes Portál občana města Cheb přihlásit o novou parkovací kartu do konkrétní zóny, případně si může požádat o vydání karty následné. Pokud se jedná o fyzickou osobu, odpadá mu touto elektronickou žádostí, nutnost osobně navštívit budovu úřadu

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Bylo nutné dát velký důraz na kvalitní nastavení karet a platnost, aby nebylo možné karty falsifikovat a zneužít.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Řešení lze díky své komplexnosti využít i v dalších městech řešících obdobné situace s placeným stáním a evidencí parkovacích karet.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení není vázané na konkrétní město, ale každé město bude mít určitě jiné požadavky na platnost a typy karet.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.