Digitalizace justice - nahrávání, automatický přepis a videokonference jako jeden funkční celek

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jan Plaček
Titul: Ing., Ph.D.
Funkce: senior analytik
Odbor: odbor informatiky
E-mail: jplacek@msp.justice.cz
Telefon: 737933144
Adresa: Vyšehradská 16, Praha 2
Firma: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Digitalizace justice - nahrávání, automatický přepis a videokonference jako jeden funkční celek
Lokalita: Česká republika
CÍL:

- 1) legislativní - naplnit požadavky zákona na pořizování audiozáznamu ze soudního jednání;

- 2) praktický - zjednodušit a zrychlit agendu spojenou se zpracováním těchto pořízených záznamů - doslovný přepis a protokolace;

- 3) ekonomický - zlevnit a zrychlit přípravné řízení a soudní jednání prostřednictvím rozšíření videokonferenční platformy, která byla v rámci projektu rozšířena nejen do jednacích síní soudů a věznic, ale byla též zajištěna konektivita na ostatní resorty - Ministerstvo vnitra, Policii ČR a další organizace samosprávy

Cílová skupina

- široké spektrum uživatelů na úrovni Ministerstva spravedlnosti a jeho podřízených organizačních složek;

- občané jakožto klienti resortu;

- ostatní organizační složky státu

- občané při výkonu jejich agendy.
Provozovatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Realizátor: Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Pořízením kvalitní nahrávky je primárně garantována transparentnost soudního jednání, díky kvalitnímu záznamu je možné tento automatizovaně zpracovávat a zrychlit tím průběh celého jednání a díky vytvořené videokonferenční platformě a jejímu zapojení do nahrávacího řešení je možné záznamy videokonferencí též zpracovávat a současně je možné tato jednání uskutečnit rychleji - tedy i zde je možné pozorovat přínosnost řešení.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Ucelené řešení je na MSp nové, tj. uživatelé si k novým technologiím hledají cesty a učí se s nimi pracovat, ale podle dosavadních ohlasů je samotné řešení vnímáno pozitivně.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

Řešení je komunikováno s uživateli na všech dostupných platformách - porady vedení, operativní porady, celoresortní semináře, semináře pro veřejnost atp.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.
Ne všechny výsledky projektu lze kvantifikovat - např. jen obtížně lze vyčíslit výsledek „spravedlivý proces", ale úspory při vyslýchání svědků, úspory na náhradách dopravného a času, zrychlení přípravného a soudního jednání, úspory na nerealizovaných eskortách atp. v následujících letech dle očekávání MSp vyrovnají realizovanou investici.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Navržená opatření jsou procesně ukotvována do právního řádu a vnitřních předpisů a lze přepokládat jejich trvalé účinky.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

MSp realizuje synergie jednotlivých dílčích projektů a vytvořením jednoho funkčního ekosystému a jeho napojením na další organizace státní správy a samosprávy multiplikuje přidanou hodnotu předloženého řešení.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Je komunikováno, asi nejvíce ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NENÍ MOŽNÉ.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Projekt nahrávání audio - realizace na základě potřeb resortu, unikátní a velice funkční řešení, složité zejména s ohledem na počet instalací (1200 jednacích místností). Automatický přepis audio - licence parametricky vhodná do resortu MSp, velice funkční a bezpečné řešení, videokonference - velký důraz na bezpečnost, kvalitu a stabilitu řešení.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Synergie jednotlivých oblastí propojené do jednoho funkčního celku.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celý koncept je možné přenést na další organizační složky státu a přizpůsobit dle potřeb.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.