Evidence hřišť a sportovišť ze šanonu do mapy.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Jan Lippl

Titul:                             Ing.

Funkce:                        vedoucí Oddělení ICT

Odbor/oddělení:          oddělení informatiky

E-mail:                       jan.lippl@ckrumlov.cz

Telefon:                        380766713

Adresa:                        Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Úřad/firma:                Městský úřad Český Krumlov

 

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Evidence hřišť a sportovišť ze šanonu do mapy

Lokalita: město

 

CÍL:

zpřístupnit data hřišť a sportovišť – pro lepší plánování investičních aktivit i pro účely sportující veřejnosti

Cílová skupina: 

1.  vedení města, pracovníci města, členové odborné veřejnosti (sportovní komise rady města), veřejnost

 

Provozovatel: město Český Krumlov


Realizátor: město Český Krumlov


 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Částečně. Projekt si kladl 2 hlavní cíle: 1. Sběr, analýza a efektivní prezentace dat a 2. ověření použitelnosti nástrojů. Oba cíle byli splněny.

  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano. Máme zatím zpětnou vazbu od členů sportovní komise rady města a od členů vedení města, kteří vnímají projekt jako velmi prospěšný.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře, Interně – podrobně (sportovní komise, Intranet)

veřejně - připravujeme tiskovou zprávu na web, facebook, mailfórum

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

 Ano, byl kladem velký důraz na minimalizaci nákladů a využití stávajících nástrojů a licencí.

 

 

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Projekt by měl být přínosný v dlouhodobém horizontu. 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Určitě ANO. změna myšlení konzervativních úředníků


 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano v rámci prezentace a semináře GIS

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 NE. projekt data získává a vytváří tak předpoklady pro publikaci otevřených dat

 

5. Doplňující informace.

Projekt je ukázkou principu „datově řízeného města“. Místostarosta města zodpovědný za sport a volný čas vznesl požadavek na pasportizaci hřišť a sportovišť na území města, jednak z důvodu potřeby získání přesných dat pro strategické plánování a jednak pro jednoduchou publikaci dat sportující veřejnosti. Společnost zodpovědná za správu a údržbu sportovišť disponovala všemi daty, které ale byly pořizovávány většinou pro interní potřeby. Hlavním úkolem tak bylo spojit pohled procesního experta ze správy hřišť a pohled administrátora informačních systémů. Důraz byl kladen na využití současných nástrojů a licencí v co největší možné míře a tím finanční nenáročnost projektu. Díky jasné představě místostarosty a správnému zacílení se tyto dva odlišné světy podařilo propojit a najít společnou řeč. Při implementaci se objevovaly nové a nové pohledy na hřiště a sportoviště, proto bylo nutné datový model několikrát měnit. Výsledkem je podrobný datový zdroj využitelný pro interní potřeby města i pro publikaci veřejnosti.

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

 Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Nástroje Office 365 (Excel, Sharepoint) včetně pokročilého nástroje Power BI a Geoportál města vybudovaný ve spolupráci se společnstí T-MAPY spol. s r.o.. Prvním krokem bylo konsolidovat data z různých zdrojů, které byly většinou určeny pro papírovou prezentaci – PDF, Word, Excel. K tomu jsme využili jednoduchost a komplexnost Microsoft Excel. Data bylo nutné s pomocí odborného kolegy ze správy hřišť harmonizovat – popsat každé hřiště a sportoviště stejnými kategoriemi s jednoznačnými hodnotami. Poté se tabulka na sdílela s využitím cloudového uložiště SharePoint Online. K existujícícim záznamům byly správcem GIS přidány atributy geografického informačního systému. Pro prezentaci v mapové aplikaci se data musela ručně přemigrovat do agendové aplikace geografického informačního systému města. Mapová vrstva Sportování se publikuje v Geoportálové mapové aplikaci Mapa pro občany na geoportal.ckrumlov.cz. Interní „manažerský“ report v aplikaci Power BI používá jako datový zdroj stejnou tabulku na uložišti Sharepoint Online a zobrazuje data hřišť z různých pohledů v interaktivním Dashboardu.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Pokus o elektronizaci dat samosprávy s využitím běžně dostupných nástrojů/licencí a ve spojení s GIS zpřístupnění a prezentace dat v jednoduché formě veřejnosti.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

sběr a evidence dat drobné sakrální architektury a jejich publikace v mapě.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu? 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.