PROVOZ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU GINIS ULTIMATE MĚSTA ALBRECHTIC DO CLOUDU MS AZURE

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Libor Růžička

Titul:                             Bc.

Funkce:                        vedoucí odboru

Odbor/oddělení:          odb. sdělovacích porstředků a IT

E-mail:                         l.ruzicka@mesto-albrechtice.cz

Telefon:                        775 905 138

Adresa:                         nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Úřad/firma:                   Město Albrechtice

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Provoz informačního systému GINIS Ultimate Města Albrechtic do cloudu MS AZURE

Lokalita:  Město Albrechtice

Cíl:

Informační systém města Albrechtice byl vybudován za pomoci dotačních zdrojů z projektů IOP.  Během této doby došlo k dalšímu rozvoji IS především v oblasti digitalizace spisové služby a schvalovacích procesů ekonomických agend.  V rámci své činnosti IS spravuje stále se zvětšující počty digitálních informací v podobě digitálních zdrojů typu dokumentů, vazeb, databází. Ukládání a provoz těchto informací byl zajištěn provozem HW soustavy taktéž pořízené ze zdrojů IOP.  Nicméně čas běží, HW stárne, dat a vazeb přibývá, zvyšují se nároky na vazby, bezpečnost a plynulost informačních systémů, jsou nedostupné kapacity v oblasti IT lidských zdrojů, dotační tituly na rozvoj IS jsou zpožděny. Bylo nutné řešit následující:

1. Jak zajistit upgrade HW části infrastruktury
2. Jak splnit požadavky na bezpečnost provozu IS
3. Jak zajistit požadavky na rozvoj IS v souladu s legislativou a požadavky na bezpečnost
4. Jak připravit organizaci na nový způsob práce vyvolaný situací kolem COVID-19, jak umožnit bezpečný provoz HOMO OFFICE
5. Jak připravit organizaci pro rozšíření IS a informací pro zastupitele
6. Jak a kde zajistit finanční prostředky a přitom respektovat požadavky města na spory
7. Jak zajistit lidské zdroje na správu bezpečnosti a provozu IS
8. Jak navázat na již investované prostředky do proškolení zaměstnanců úřadu


Výše uvedené otázky vyústily v rozhodnutí:

1. Eliminovat HW vybavení obce, uspořit investiční zdroje, uspořit náklady na správu on premise řešení, uspořit prostředky na energie.
2. Převedení celého informačního systému obce do cloudu s respektování požadavků na legislativu a to především:
a. Zajistit požadavky MVČR na provoz IS v cloudu dle tzv. cloudové vyhlášky
b. Zajistit požadavek NÚKIB na zařazení spisové služby do kategorie s vysokou dostupností
3. Zajistit předvídatelnost nákladů na IT infrastrukturu
4. Zajistit partnera v oblasti bezpečnosti provozu IT infrastruktury
5. Přechod na webové klienty informačního systému

Cílová skupina: 

Projekt je určen zaměstnancům města Město Albrechtice. Kvalita a dopad služby má pak dopad na bezproblémový chod úřadu pro občany města.

Provozovatel:  Město Albrechtice

Realizátor:  GORDIC spol.s.r.o., ASI informační technologie s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Celý systém je převeden do cloudu a dojde k odpojení dosluhujícího serveru.
Dodavatel zápisem do katalogu cloudových služeb garantuje dostupnost a kvalitu cloud služeb.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Uživatelé jsou seznámeni s tím, že systém je provozován v cloudu.  Výrazným úspěchem je, že dále pracují na svým IS získávají modernější web prostředí stejné a stejně dostupné sz kanceláře i z pracoviště home office.  Výsledkem pro odbor IT je snížení nároku na údržbu HW, zálohování se současným zajištěním těchto služeb na mnohem vyšší úrovni a to bez nutnosti řešit investiční projekt.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Projekt je od samého počátku podporován vedením organizace.  Zaměstnanci úřadu jsou proškolení do webových klientů spisové služby. Dochází k přechodu na webové klienty i u ostatních agend úřadu.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ANO, Celý systém města je převeden do cloudu a je funkční. Současně máme garantovány podmínky provozu IS , integrity dat a zálohovací scénáře pro případ jakékoliv havárie.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Přechod do cloudu se týká nejen hlavního IS systému města, ale předpokládáme využití cloudu i pro další služby potřebné pro provoz města. V blízké době plánujeme přechod emailových služeb do technologie Office/Microsoft 365.  V oblasti zabezpečení přístupu k IS předpokládáme využití i rozšířených autentizačních služeb tzv. multifaktorové ověřování při přístupu k IS.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Rozhodně lze využít zkušenosti z nasazení projektu i u jiných organizací. Předpokládám že je zajímavý především pro organizace města, obce  naší velikosti (20-30 zaměstnanců) kdy rozpočty na IT jsou velmi napjaté, ale povinnosti máme z pohledu IT služeb stejné jako výrazně větší organizace typu ORP, krajů atd. Dle našich informací se stejné projekty realizují na dalších 3 organizacích kde jsou sdíleny naše zkušenosti.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Ve spolupráci s realizátorem připravujeme informační články. Prezentace na setkání zákazníků mající stejný Informační systém. I tato účast na této soutěži je našim příspěvkem pro propagaci tohoto řešení.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

DODAVATEL má platformu webových služeb, které lze využít pro přístup k datům IS. Toto jsme využili pro získání data do úřední desky umístěné na našich www stránkách, který provozuje jiný dodavatel.

 

 

5. Doplňující informace.

Důraz je kladen na bezpečnost a dostupnost IS a dat v něm obsažených. To vše jsme zajistili z rozpočtu města bez dotačních titulů a výhledem jasných nákladů. To vše za splění legislativních požadavků na IS, cloud, IT.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Realizace je postavena na platformě Microsoft AZURE. Pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti jsou využity cloudové služby

1. Microsoft AZURE SQL se zajištěním záloh dle požadavků zákazníka
2. AZURE Blob Storage ZRS s online replikací pomocí nástroje úložiště GINIS do sekundárního úložiště v jiné geografické lokaci s možnosti bodu obnovy dle rozsahu zákazníka
3. Provoz webových klientů je realizován na Web Apps službách se zajištěním výkonového škálování v případě větší zátěže
4. Autorizace je prováděna pomocí AZURE AD
5. Přístup k tzv. tlustým aplikacím je zajištěn pomocí Azure Virtuál Desktop.
6. Nad celým systémem je zajištěn dohled pomocí AZURE Defender Cloud

Řešení zajišťuje požadovanou dostupnost a ochranu dat IS dle tzv. cloudové vyhlášky
Řešení je dostupné v katalogu služeb

https://www.mvcr.cz/soubor/nabidka-cloud-computingu-saas-c-1-2020-spolecnosti-gordic-spol-s-r-o.aspx

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Z cloudových služeb organizace nemusejí mít obavy. Opak je pravdou. Navržené cloudové řešení
je bezpečnější jak on premise řešení, které je dnes provozováno na mnoha obcích městech a technologických centrech. Dosahovaná bezpečnost a dostupnost IS v cloudu by na on premise řešeních byla pro většinu zákazníků z řad veřejné správy, samosprávy nedostupná nebo finančně personálně extrémně náročná. Za zmínku stojí i výhody cloudu s přechodem na využívání IS jako formátu SaaS - Sofwáre jako služba.

V případě, že by stejné podmínky bezpečnosti, dostupnosti atd. pro cloud platily i pro provoz IT v on premise řešeních, byl by cloud nejlevnějším a nejbezpečnějším řešením rozvoje IS obcí, měst a krajů.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Základním prvkem řešení je jeho opakovatelnost. Primární cílovou skupinou jsou města, obce od velikost 1-30 zaměstnanců. Pro organizace větší by došlo k drobné korekci výkonových parametrů zdrojů poskytovaných cloudovou platformou Microsoft AZURE.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Celý projekt je opakovatelný pro libovolné organizace. Momentálně jsou sdíleny zkušenosti z dalšími pěti organizacemi, řešící rozvoj vlastní IT infrastruktury nebo řešící problematiku jak zajistit provoz a rozvoj své IT po ukončení provozu technologického centra ORP.

KONTAKTY

Ing. Zdeněk Kindl
Tel. 602564366, zdenek.kindl@asi.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.