IT QUALITY INDEX - MĚŘENÍ A POROVNÁVÁNÍ KVALITY IT

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Jiří Šafránek
Titul: Mgr.
Funkce: vedoucí
Odbor: odboru informačních technologií
E-mail: j.safranek@olkraj.cz
Adresa: Jeremenkova 40a, Olomouc
Firma: Olomoucký kraj

 

B - PROJEKT

Název projektu: IT Quality Index – měření a porovnání kvality IT
Lokalita: Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

CÍL: - V zorném poli projektu byl přímo útvar IT. V tomto případě odbor informačních technologií Krajského úřadu Olomouckého kraje. Cílem projektu bylo provést hodnocení odboru s použitím metodiky IT Quality Index a identifikovat oblasti, ve kterých je silný a i ty, ve kterých neposkytuje služby tak, jak by podle vlastních představ měl, a v těchto slabých místech doporučit opatření, která povedou ke zkvalitnění služeb a kombinaci s vytvořením popisů dle metodiky SFIA, zjistit, zda je tyto činnosti schopen zajistit vlastními silami, či bude muset některé z činností nakupovat. Cílem projektu bylo také zjistit výchozí úroveň kvality pro pravidelné ověření toho, zda se celková úroveň kvality zvyšuje a jak si kvalita IT stojí vůči jiným, podobným IT organizacím.

Cílová skupina:
Krajský úřad Olomouckého kraje

Provozovatel: Odbor – odbor informačních technologií Olomouckého kraje
Realizátor: Q4IT s.r.o.

 


C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Výsledem je soupis oblastí s detailním popisem návrhů na nápravná opatření s jasně definovanou metrikou. Plánujeme realizovat měření jednou za dva roky. Porovnání kvality zahrnuje statistické porovnání s obdobnými organizacemi, a tedy poskytuje objektivní analýzu kvality IT ve formě číselného ukazatele.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Měření kvality IT faktickým potvrzením toho, že vedení odboru IT má skutečný zájem znát úroveň kvality IT, identifikovat oblasti ke zlepšení a tyto oblasti následně zlepšovat. Převedení kvality do číselných výstupů umožňuje nahradit „pocitové“ vnímání objektivním měřením dle dokumentované metodiky.


Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře. Účastníci měření i příjemce výsledků měření kvality byli informování formou prezentace a proškolení. Některé oblasti byly vysvětleny interaktivním způsobem formou diskuze.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Ano. Tradiční metody ověření kvality IT mají dominantně charakter auditu, kdy dochází k porovnání existujících dokumentací s tím, jak je řízení IT v praxi vykonáváno. Tento tradiční způsob znamená značnou časovou náročnost na straně auditní společnosti a také značnou náročnost na straně IT. Výsledek je typicky příliš podrobný ale neobsahuje žádné srozumitelné srovnání s jinými IT.
Použitá metodika IT Quality Index má pevně daný rozsah a složitost, náklady finanční a časové jsou typicky na úrovni 1/3 nákladů na audit IT. Zásadní rozdíl je v tom, že při nižších nákladech dostane vedoucí odboru IT statisticky relevantní porovnání toho, jak dosažená úroveň kvality vychází vůči obdobným IT.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Cílem měření kvality IT bylo:
Zjistit aktuální úroveň kvality IT – celkový IT Quality Index
Zjistit porovnání jednotlivých kvalitativních dimenzí vůči jiným organizacím
Zahájit proces trvalého zlepšování a zavedení principů řízení kvality (COBIT Quality Management, ITIL Continual Service Improvement)
V rámci projektu bylo odsouhlaseno opakování procesu měření každé dva roky, což je přímý, měřitelný motivátor pro trvalé zlepšování IT kvality.

 


2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Obdobný projekt měření kvality byl realizován pro Generální finanční ředitelství, pro Generální ředitelství celní správy. Všechny projekty byly vnímány pozitivně a příjemci projektu se shodli na prospěšnosti projektu.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Na základě realizace tohoto projektu byly získané zkušenosti komunikovány nejen v rámci subjektů veřejné správy ČR, ale o tuto metodiku je zájem i ve veřejné správě jiných zemí.

Recenze a klíčové přínosy jsou primárně šířeny přes sociální sítě a blog.

https://www.q4it.eu/blog/
https://www.itqualityindex.com/category/blog/

twitter: @itQualityIndex
facebook: itQualityIndex

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Metodika IT Quality Index má zabudovanou podporu pro paralelní porovnání více subjektů a možnost realizace měření kvality několika obdobných subjektů je klíčový rys metodiky (peer assessment). Toto paralelní porovnání přináší možnost sdílení zkušeností a přenosu užitečných praktik mezi subjekty veřejné správy.

V praxi je tedy možné realizovat souběžně měření až 5 subjektů veřejné správy v rámci jedné sady měření.

 
4. Doplňující informace

Metodika IT Quality Index je nový model měření a řízení kvality IT, který byl vytvořen v ČR, společností Q4IT, a byl zaveden jako globální metodika měření kvality. Na rozdíl od neveřejných modelů vyspělosti IT je popis IT Quality Index dostupný veřejně, ve formě knihy, ISBN: 9789401802420. Oproti jiným modelům je analýza kvality převedena do numerických, srozumitelných hodnot, kdy hlavní výstup je jedno číslo – tedy IT Quality Index v hodnotě 0-100%.

Použitá metodika je finančně i časově přibližně 3x méně náročná než obvyklé auditní modely.

Mezi zahájením projektu a předáním výstupů je typicky časové rozpětí 2-4 týdny, jde tedy o agilní přístup, který minimalizuje administrativní náročnost na straně zákazníka.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Při dobré organizaci není časová náročnost velká. Projekt začíná prezentací metodiky IT Quality Indexu, vysvětlením postupu, vysvětlením cílů a odpověďmi na dotazy zúčastněných. Následně pokračují rozhory s jednotlivými pracovníky, diskuze nad výsledky, zpracování celkové zprávy její prezentace s vysvětlením výsledků a s diskuzí nad navrženými opatřeními.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Není k dispozici jiná metodika, která dokáže na základě jedné hodnoty vyjádřit kvalitu IT v relaci s ostatními hodnocenými subjekty.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Jedinečná je metodiky, opakově lze použít měření. Opakované měření je doporučeno, je to vlastně kontrola plnění doporučení z předchozího měření a ověření zda realizovaná doporučení splnila očekávání.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?
Metodika IT Quality Index má unikátní vlastnosti z hlediska nízké časové náročnosti, a zátěže měřeného subjektu. Typická náročnost je závislá na velikosti organizace, nicméně jde o projekt rámcově 1 měsíc dlouhý. Metodika je unikátní v tom, že má přímou podporu pro paralelní měření několika obdobných organizací.

Pro ostatní realizátory je tento model měření novou službou, která umožňuje ekonomicky méně náročným způsobem realizovat více projektů.

Celý projekt měření vychází ze zdokumentovaných postupů a připravených grafických výstupů, umožňuje tedy zachovat konzistenci výstupů i v situaci, kdy realizátorem je jiný dodavatel. Metodika a pravidla zpracování garantují zákazníkovi to, že výstupy jsou srovnatelné a nezávislé na dodavateli. Toto činí metodiku unikátní.

V časově podobném úseku byly realizovány obdobné projekty:
6/2018 Generální ředitelství celní správy
7/2018 Olomoucký kraj
8/2018 Generální finanční ředitelství

kontakty: Q4IT s.r.o.
Výstaviště 405/1
603 00 Brno
www.q4it.eu
info@q4it.eu
tel: 602 203 156
kontaktní osoba na straně přihlašovatele: Zdeněk Kvapil, zdenek.kvapil@q4it.eu

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.