MAWISPHOTO DIGITALIZUJE STAVBY POMOCÍ MOBILNÍHO TELEFONU

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Hrdlička

Titul:                             Ing.

Funkce:                        starosta

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          starosta@tetin.cz

Telefon:                        311622316

Adresa:                         Na Knížecí 2, Tetín 266 01

Úřad/firma:                  Obec Tetín

 

Soutěžní kategorie        obce

B - PROJEKT

Název projektu:  MawisPhoto digitalizuje stavby pomocí mobilního telefonu

Lokalita:  Česká republika

Cíl:

Digitalizovat a zpřehlednit průběh staveb pomocí 3D modelů.

Cílová skupina: 

Vlastníci technické infrastruktury (investoři) a stavební firmy (realizátoři).

Provozovatel:  HRDLIČKA spol. s r.o.

Realizátor:  HRDLIČKA spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Účinnost aplikace MawisPhoto byla kvantitativně i kvalitativně jednoznačně prokázána v době nástupu pandemické situace od poloviny března do konce května, kdy probíhaly stavby na území obce Tetín bez přerušení právě i díky jejímu využití.
Aplikace byla využívána v návaznosti na elektronický stavební deník Stavee, díky kterému měli stavbyvedoucí a mistři dodavatele k dispozici na stavbě i tablet. Tedy vedle mobilního telefonu jako další hardwarovou platformu. Díky tomu se omezil fyzický kontakt účastníků stavby při současném zachování kontroly kvality digitalizace.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Pilotní projekt byl spuštěn již u více dodavatelů (stavební firmy) na začátku letošního roku a zátěžový test včetně prospěšnosti se zpětnou vazbou od obce Tetín (investora) proběhl právě mezi březnem a květnem.
Jako investor jsme nechtěli, a ani nemohli, stavby z důvodu termínů pozastavit či ohrozit a zároveň museli dodržovat epidemiologická opatření a nařízení vlády. Díky aplikaci MawisPhoto se nám povedlo zajistit realizaci i v tak náročném bezkontaktním období a zároveň mít zpětně přehled o tom, co se na stavbě odehrálo.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

My jako obec (investor) MawisPhoto testujeme v pilotním provozu již od začátku roku na našich stavbách s potenciálními uživateli z řad stavebních firem a u některých z nich může být služba již v rutinním provozu. Předchází tomu však u dodavatelů, kteří s MawisPhoto zatím nepracovali, důkladné školení, bez něhož by bylo použití pro uživatele komplikovanější, a to i přes existující podrobné návody a webináře.
Uživatele s aplikací seznamujeme přímo v terénu na konkrétní stavbě. Musím říct, že přes prvotní obavu stavebních firem a konkrétních mistrů, se většinou povedlo nakonec překonat jejich konzervativnost a našemu požadavku na tvorbu výstupů vyhověli. Dnes většina z nich chápe MawisPhoto jako nástroj, který pomáhá dokládat, že svou práci dělají správně.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Efekty pro obec Tetín jsou zjevné již nyní. Náklady na pořízení jednoho modelu jsou přibližně 1500 Kč a proti tomu náklady, které by vznikly nekvalitou či jinými problémy spojenými s nedostatečnou nebo dokonce chybnou dokumentací, jsou ve výši desítek tisíc minimálně.
Těšíme se na další milníky vývoje, kterými má být optimalizace procesu zpracování modelů, a tudíž zrychlení jejich vytvoření.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Z důvodu zvyšování důležitosti digitalizace ve stavebnictví lze projekt považovat za střednědobý až dlouhodobý. Nástroje pro digitalizaci postupem času stávají nedílnou součástí tohoto odvětví. To ale vyžaduje určitou trpělivost a vytrvalost, protože takovéto služby (nástroje) si lidé na stavbě musí osahat a až postupem času sami vyhodnotí, zda jim přináší kýžený efekt úspory času, energie a i peněz.
Z pohledu obce Tetín je prosazování takovéto služby z pohledu investora na stavbách dlouhodobým cílem i z důvodu tvorby kvalitní dokumentace, kterou si může formou výstupů vkládat a prohlížet v našem GIS společně s ostatními daty v souvislostech. Projekt je součástí naší koncepce Chytrá řešení pro Tetín.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Projekt urychluje proces dokumentace staveb pomocí mobilního telefonu, který má dnes téměř každý. Slouží pro dokumentaci skutečného provedení staveb a vytváření jejich 3D modelů. Snižuje počet osob podílejících se na procesu tvorby dokumentací a tím i jejich přítomnost v danou chvíli na staveništi. Díky 3D modelům je možné se k částem stavby kdykoliv „vrátit“ a vidět je ve „skutečném“ prostoru, což šetří čas a náklady. A především investor má veškeré stavby pod kontrolou, aniž by musel být fyzicky přítomen kontrole jednotlivých konstrukcí před jejich záhozem.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Vzhledem k současné vrtkavé „epidemiologické“ situaci, „mládí“ projektu a nutnosti osobní prezentace s reálnou ukázkou použití v terénu včetně důkladného školení, nebylo prozatím tolik možností aplikaci MawisPhoto výrazněji prezentovat a sdílet. Tím pádem ani šířit zkušenosti nabyté z realizovaných pilotních projektů ostatním subjektům veřejné správy. Až to situace umožní a samospráva bude mít zájem o živé ukázky přímo z praxe, tak jsme připraveni know-how a nabyté zkušenosti začít šířit a projekt dále propagovat. Rozhodně vhodnou platformou vidíme pracovní skupiny kolem DSŘ.
Toto řešení vidíme jako jeden z kamínků stavebnice řešení, přenášejících do reálu vize digitálního stavebního řízení. Jsme jako obec připraveni se podělit se zkušenostmi na úrovni SMO nebo AK ČR anebo i mimo veřejnou správu.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Služba je implementována jako součást MAWIS portálu profesionálního stavebníka na adrese https://mawis.eu. Zároveň je možné se do služby přihlásit skrze URL adresu webové aplikace na adrese https://mawisphoto.eu či její mobilní verzi, která je zpřístupněna po objednání služby na Google Play (Android).

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. 3D modely a další data pořízená mobilní aplikací MawisPhoto přímo v terénu jsou svázaná s konkrétní stavbou a náleží do majetku obce (investora), který službu pro své využití zakoupil.

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Náročnost technické realizace spočívala v několika věcech:
1) vývoj webové i mobilní aplikace vzájemně se v procesu tvorby dokumentace doplňujících
2) příprava univerzálního procesu pro dokumentace staveb různé technické infrastruktury
3) správné vydefinování a nastavení práv a rolí jednotlivých zúčastněných v procesu stavby
4) pořizování dat ve vyhovujících třídách přesnosti dle standardů pro geodetické měření
5) odesílání dat do cloudu, ve kterém probíhá výpočetní část a samotná tvorba 3D modelů
6) implementace vlastního mapového okna pro vizualizaci a analýzu výstupních modelů
7) automatizace výpočetní části v rámci zpracování dat a tvorby 3D modelů pro uživatele

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirací může být aplikace MawisPhoto pro všechny účastníky výstavby, kteří hledají cesty k zefektivnění procesu výstavby. MawisPhoto může usnadnit a urychlit procesy na stavbách, přičemž se zachová kvalita výstupních dat. Pokud se ke službě přistoupí správně, je možné na dálku odsouhlasovat další kroky na stavbě a tím ji zrychlovat.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Služba je zaměřena do hodně specifické oblasti stavebního procesu, čímž její jedinečnost i využitelnost není úplně jednoduše opakovatelná. Samotnou aplikací je možné si například vytvořit 3D model kteréhokoliv objektu až do délky cca 100 metrů s reálnými a přesnými hodnotami. Pokud bych měl říci největší specifikum, tak je to rozhodně technologie sběru dat pro tvorbu dokumentace a výsledné 3D modely včetně možnosti jejich zobrazení a měření (délek, ploch a kubatur) ve vlastní 3D prohlížečce. Tím je umožněna i následná kontrola z pohledu investora vůči např. nákladovým položkám.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Dalším projektem v rámci podpory eGovernmentu je aplikace UtilityReport, která je také součástí MAWIS portálu a slouží uživatelům pro hromadné vytvoření a odeslání žádostí o vyjádření k existenci sítí všem vlastníkům technické infrastruktury na území České republiky. Jedná se o službu dostupnou pro veřejnost zdarma nebo pro profesionální stavebníky za poplatek.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.