APLIKACE MAWISPHOTO POMÁHÁ DOKUMENTOVAT STAVBY I BĚHEM PANDEMIE.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Hrdlička

Titul:                             Ing.

Funkce:                        starosta

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          starosta@tetin.cz

Telefon:                        311622316

Adresa:                         Na Knížecí 2, 266 01,   Tetín

Úřad/firma:                  Městský úřad Krnov

 

Soutěžní kategorie        obce

B - PROJEKT

Název projektu:  Aplikace MawisPhoto pomáhá dokumentovat stavby i během pandemie.

Lokalita:  Česká republika

Cíl:

Usnadnit, zjednodušit a urychlit dokumentaci staveb pomocí mobilního telefonu.

Cílová skupina: 

Vlastníci technické infrastruktury (investoři), ale i stavební firmy (realizátoři)

Provozovatel:  HRDLIČKA spol. s r.o.

Realizátor: HRDLIČKA spol. s r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Účinnost aplikace MawisPhoto byla kvantitativně i kvalitativně jednoznačně prokázána v době nástupu pandemické situace od polovina března do konce května, a nyní nově v době podzimních omezení, kdy probíhaly stavby na území obce Tetín bez přerušení právě i díky jejímu využití.

Aplikace byla využívána v návaznosti na elektronický stavební deník STAVEE, díky kterému měli stavbyvedoucí a mistři dodavatele k dispozici na stavbě i tablet. Tedy vedle mobilního telefonu jako další hardwarovou platformu. Díky tomu se omezil fyzický kontakt účastníků stavby při současném zachování kontroly kvality digitalizace.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano. Pilotní projekt byl spuštěn u jednoho dodavatele (stavební firma) na začátku letošního roku a zátěžový test včetně prospěšnosti se zpětnou vazbou od obce Tetín (investora) proběhl právě mezi březnem a květnem. Dnes je aplikace MawisPhoto v rutinním provozu na všech stavbách inženýrských sítí v obci.

Jako investor jsme nechtěli a ani nemohl stavby z důvodu termínů pozastavit či ohrozit a zároveň museli dodržovat epidemiologická opatření a nařízení vlády. Díky aplikaci MawisPhoto se nám povedlo zajistit realizaci i v této náročné době.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Důkladně v terénu. První etapa vývoje aplikace byla realizátorem oficiálně ukončena až na konci června. Jak bylo řečeno výše, tak my jako obec (investor) MawisPhoto testujeme v pilotním provozu již od začátku roku na našich stavbách s potenciálními uživateli z řad stavebních firem a u některých z nich je služba již v rutinním provozu. Předchází tomu však důkladné školení, bez něhož to nejde. 

Cílovou skupinu s projektem seznamujeme přímo v terénu nad konkrétní situací a stavbou. Musím říct, že přes prvotní zděšení stavebních firem a konkrétních mistrů se většinou povedlo nakonec zlomit jejich technologickou nechuť a našemu požadavku na tvorbu výstupů vyhověli.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Jednoznačně ano. Efekty pro obec Tetín jsou zjevné již nyní. Náklady na pořízení jednoho modelu jsou do 2000 korun a proti tomu náklady, které by vznikly nekvalitou či jinými problémy spojených s nedostatečnou nebo dokonce chybnou dokumentací, jsou ve výši desítek tisíc minimálně.

Tedy i přes fakt, že je aplikace teprve po ukončení první etapy vývoje v ostrém provozu od konce června, tak dosažené výsledky odpovídají vynaloženým nákladům. Určitě se těšíme na další milníky vývoje, kterými je např. mapové okno, které nabídne možnosti vizuální kontroly a měření.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Středně až dlouhodobý. Z důvodu zvyšování důležitosti digitalizace ve stavebnictví lze projekt považovat za střednědobý až dlouhodobý. Nástroje pro digitalizaci postupem času stávají nedílnou součástí tohoto odvětví. To ale vyžaduje určitou trpělivost a vytrvalost, protože takovéto služby (nástroje) si lidé na stavbě musí osahat a až postupem času sami vyhodnotí, zda jim přináší kýžený efekt úspory času, energie a i peněz.

Z pohledu obce Tetín je prosazování takovéto služby z pohledu investora na stavbách dlouhodobým cílem i z důvodu tvorby kvalitní dokumentace, kterou si může formou výstupů vkládat a prohlížet v našem GIS společně s ostatními daty v souvislostech.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Projekt urychluje proces dokumentace staveb pomocí mobilního telefonu, který má dnes téměř každý. Slouží pro dokumentaci skutečného provedení staveb a vytváření jejich modelů. Snižuje počet osob podílejících se na procesu tvorby dokumentací a tím i jejich přítomnost v danou chvíli na staveništi. Díky 3D modelům je možné se k částem stavby kdykoliv „vrátit“ a vidět je ve „skutečném“ prostoru, což šetří čas a náklady. A především investor má veškeré stavby pod kontrolou, aniž by musel být fyzicky přítomen kontrole jednotlivých konstrukcí před jejich záhozem.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Vzhledem k současné pandemické situaci, „mládí“ projektu a nutnosti osobní prezentace s reálnou ukázkou použití v terénu včetně důkladného školení, nebylo prozatím možné aplikaci MawisPhoto výrazněji prezentovat a sdílet. Tím pádem ani šířit zkušenosti nabyté z realizovaných pilotních projektů ostatním subjektům veřejné správy. Až to situace umožní a samospráva bude mít zájem o živé ukázky přímo z praxe, tak jsme připraveni know-how a nabyté zkušenosti začít šířit a projekt dále propagovat.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Služba je implementována jako součást MAWIS portálu profesionálního stavebníka (https://mawis.eu). Zároveň je možné se do služby přihlásit skrze URL adresu webové aplikace https://mawisphoto.eu či její mobilní verzi, kterou si uživatelé mohou bezplatně stáhnout na Google Play.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne. Data pořízená mobilní aplikací MawisPhoto přímo v terénu jsou svázaná s konkrétní stavbou.

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Náročnost technické realizace spočívala v několika věcech:

  • vývoj webové i mobilní aplikace vzájemně se v procesu tvorby dokumentace doplňujících
  • příprava univerzálního procesu pro dokumentace staveb různé technické infrastruktury
  • správné vydefinování a nastavení práv a rolí jednotlivých zúčastněných v procesu stavby
  • pořizování dat ve vyhovujících třídách přesnosti dle standardů geodetického měření
  • odesílání dat do cloudu, ve kterém probíhá výpočetní část a samotná tvorba modelů
  • implementace vlastního mapového okna pro vizualizaci a analýzu výstupních modelů

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirací může být aplikace MawisPhoto pro všechny lidi, kteří se pohybují na stavbě a hledají nějakou skulinu v procesu její výstavby, která by jim ulehčila práci, zkrátila čas, pomohla se sběrem či zpracováním kterékoliv úlohy. Dnes se moderně říká digitalizace, která by měla naše stavby akcelerovat a tento projekt je ukázkou, že ty skuliny existují.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Služba je zaměřena do hodně specifické oblasti stavebního procesu, čímž její jedinečnost i využitelnost není úplně jednoduše opakovatelná. Samotnou aplikací je možné si například vytvořit 3D model kteréhokoliv objektu až do délky cca 100 metrů s reálnými a přesnými hodnotami. Pokud bych měl říci největší specifikum, tak je to rozhodně proces sběru dat pro tvorbu dokumentace a výsledných 3D modelů včetně jejich zobrazení a měření ve vlastním mapovém okně pro 2D i 3D data.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Dalším projektem v rámci podpory e-governmentu je aplikace UtilityReport, která je také implementována na MAWIS portálu a slouží uživatelům pro hromadné vytvoření a odeslání žádostí o vyjádření k existenci sítí všem vlastníkům technické infrastruktury na území České republiky. Jedná se o službu dostupnou pro veřejnost zdarma nebo pro profesionální stavebníky za poplatek.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.