MODERNÍM STRÁŽNÍKEM ZA 7 DNÍ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Zdeňka Hamousová
Titul: Mgr.
Funkce: starostka města Žatec
Odbor:
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz
Adresa: Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24
Firma: Město Žatec

B - PROJEKT

Název projektu: Moderním strážníkem za 7 dní – implementace systému Městská policie VERA Radnice v Žatci
Lokalita: město Žatec

CÍL: - Cílem projektu bylo zefektivnění práce městské policie. Hledali jsme systém, který podpoří všechny její činnosti včetně evidencí a ověřování v registrech, a to jak na služebně, tak i přímo v terénu. Měl by zajistit co nejjednodušší zpracování rutinních činností strážníků i výstupy pro vedení policie i města. Vybrali jsme modul Městská policie VERA Radnice

Cílová skupina:
Zaměstnanci městské policie a management městského úřadu

Provozovatel: město Žatec
Realizátor: VERA, spol. s r.o.


C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Kvantitativní přínos představuje úspora času. Po zkušenostech z ostrého provozu lze říci, že aplikace v první řadě ulevila dozorčí službě. Díky aplikaci strážnici většinu případů zadávají do systému přímo z ulice. Mohou lustrovat osoby v základních registrech v terénu, pořizovat fotodokumentace k případům a ukládat je k příslušné události nebo přestupku, řešit případy bez součinnosti s dozorčí službou, která teď v podstatě jen kontroluje správnost zadávaných informací do systému. Z terénu prostřednictvím mobilní aplikace se provádí určitě více jak 95 % veškerých záznamů do informačního systému.
Kvalitativní přínos spočívá ve zjednodušení řady činností pro strážníky:
• automatické vkládání GPS souřadnic a adresního bodu místo manuálního naťukávání místa přestupku
• pořízení a připojení fotodokumentace k přestupku přímo na místě
• číselníky přesných právních kvalifikací místo manuálního zadávání
Významným kvalitativním prvkem je i podpora managementu a informace o:
• zaměstnancích: prohlídky, školení, výstroj, kariéra, platové pohyby
• činnosti: denní hlášení, svodky a podrobné mapy událostí a přestupků
• ekonomických výkonech - pokutách
• provozu vozidel, hospodaření s pohonnými hmotami atd.
Projekt přinesl zaměstnancům městské policie usnadnění administrativních činnosti a zkvalitnění uživatelského komfortu. Čas ušetřený na administrativě teď můžeme využít ve prospěch občanů.
Díky dobré přípravě proces nasazení systému trval včetně proškolení pouhý týden a tak můžeme trochu s nadsázkou říct, že se nám povedl úspěšně realizovat projekt Moderním strážníkem za sedm dní.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Strážnici měli obavy z nového systému, nicméně se na něm rychle zapracovali a stále se zdokonalují. Teď již oceňují podporu, kterou jim systém poskytuje v každodenní práci.
Velitel Městské policie oceňuje také Personalistiku a Autoprovoz. Tyto moduly hodnotí jako přínosné zejména pro přehled o všech důležitých informacích jako např. zdravotní prohlídky, platnosti osvědčení, platnosti zbrojních průkazů, konec pojištění vozidel atd. – vše přehledně na jednom místě bez zdlouhavého vyhledávání.
Za vedení města můžeme říct, že jsme rádi, že naše městská policie využívá moderní technologie, díky čemuž neřeší administrativu a může se naplno věnovat své práci.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře. Zaškolení uživatelů, tedy strážníků MP Žatec, proběhlo v dohodnutých objemech. V průběhu implementace proběhla dvě kola zaškolení, kterých se zúčastnili všichni strážníci. Co do rozsahu 10 hodin na každého strážníka bylo školení dostačující a forma, kterou bylo provedeno, byla odpovídající. Každý ze školených měl možnost si systém vyzkoušet a se školitelem diskutovat.
Strážníci MP Žatec využívají mobilní aplikaci v jejím plném rozsahu a intenzivně s ní pracují po celou dobu své služby. Zapojují se také do jejího rozvoje, čímž pomáhají i ostatním uživatelům.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Ano. Díky novému systému mají strážnici v terénu teď přímý a rychlejší přístup k požadovaným informacím z evidencí a nezatěžují dozorčí službu, která se může kvalitněji věnovat příjmu oznámení od občanů, řešení přestupků u „okénka“ a koordinaci hlídek v terénu. Systém šetří čas i vedení městské policie a města při jeho zpětném vytěžování, tedy při vyhledávání informací již do systému uložených.
Aplikace také zvyšuje komfort při práci, protože ověřování osob strážníci provádí rovnou v aplikaci. To zároveň vede ke zvýšení bezpečnosti ochrany osobních údajů, protože strážníci, kteří nevyužívají aplikaci Městská policie IS VERA Radnice, musí dotazy zjišťovat vysílačkou u operačního pracovníka. Jeho odpověď na dotaz pak mohou slyšet i další přítomné osoby.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Jedná se o projekt dlouhodobý. Využití projektu představuje dlouhodobá podpora činnosti jak strážníků, tak i vedení Městské policie v Žatci, což by se v konečném důsledku mělo projevit i na zvýšení bezpečnosti ve městě a na posílení pozice městské policie v očích občanů.

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano. Městským policiím, které zvažují pořízení nebo změnu systému, bychom doporučili, aby důkladně zvážily, co od nového sytému chtějí, co potřebují a podle toho si systém vybíraly. Nám Městská policie VERA Radnice očekávání naplnila a splňuje přesně to, co jsme od nového informačního systému očekávali.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Ano, naše zkušenosti diskutujeme s kolegy z jiných měst při oficiálních i neoficiálních setkáních. Někteří se byli na systém u nás podívat. Věříme, že účast v této prestižní soutěži toto sdílení zkušeností podpoří.

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Ano, systém je přístupný jak z desktopové aplikace na služebně, tak i z mobilní aplikace v terénu. Z terénu prostřednictvím mobilní aplikace se provádí určitě více jak 95 % veškerých záznamů do informačního systému, takže se eliminuje administrativa na služebně.


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Dodané řešení je realizováno pomocí informačního systému VERA Radnice. Cílem řešení bylo poskytnout komplexní technologii pro podporu činnosti strážníků v terénu i na služebně, a pro rychlé zobrazení dat managementu ve specifických podmínkách práce městské policie.
Důležitou součástí projektu bylo napojení celého IS na Informační systém základních registrů Ministerstva vnitra a dále na ISEP, což bylo jak organizačně, tak časově náročné. Asi nejsložitějším procesem bylo přihlášení k přístupu do Centrálního registru vozidel MV ČR, které zahrnovalo žádost o povolení přístupu, poté jednání s dodavatelskou firmou registru a testování připojení. Po úspěšném testování bylo zapotřebí znovu podání žádosti o přístup do ostrého provozu. Náročnou operací bylo také napojení na spisovou službu třetí strany. Všechny kroky jsme ale bez problémů zvládli.
Díky výborné spolupráci a zájmu vedení města Žatec i příkladné motivaci strážníků se nám povedlo celý systém nasadit a proškolit za pouhý týden.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Protože metodici VERA znají práci městské policie z vlastní zkušenosti a jsou neustále v kontaktu s uživateli, vychází řešení z praxe. Hlavní devízou je to, VERA zná potřeby městské policie, a proto je systém přizpůsoben praktickým požadavkům každodenní práce, není dělán „od stolu“. Systém pokrývá celou škálu činností jak běžných strážníků, tak i vedení městské policie. Komplexnost přináší řadu úspor a synergických efektů.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Městská policie VERA Radnice je standardizovaný systém plně pokrývající práci městské policie a toto řešení je možné využít opakovaně kdekoliv. Pokud město využívá na úřadě také systém VERA Radnice, dochází k řadě synergických efektů, které představují další odbouraní duplicitních činností a úsporu času.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?
Realizovali jsme řadu obdobných projektů, namátkově např. v Děčíně, Chotěboři, Příboru, Frýdku-Místku, Dačicích, Kyjově, Vimperku, Kopřivnici a dalších cca 35 městech a obcích.

kontakty: Ing. Adam Kožina
Customer Services Director
VERA, spol. s r.o.
adam.kozina@vera.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.