Nový informační systém pro zdravotní pojišťovnu

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Petr Ulč.
Titul: Ing., LL.M
Funkce: předseda představenstva
Odbor: 
E-mail: petr.ulc@styrax.cz
Telefon: +420 739 201 850
Adresa: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
Firma: STYRAX, a.s.
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Nový informační systém pro zdravotní pojišťovnu
Lokalita: ČR

CÍL:

 

- poskytnout pojištencům větší množství produktové nabídky;

- vytvořit automatizovaný systém a umožnit pracovníkům zdravotní pojišťovny více se zaměřovat na sofistikovanou práci a nezabývat se rutinními operacemi, které může dělat informační systém sám;

- umožnit v řadě oblastí informačního systému, více parametrického, měnit jeho chování podle potřeb zdravotní pojišťovny bez nutnosti rozsáhlých vývojových změn

Cílová skupina: zdravotní pojišťovna a její pracovníci

Provozovatel: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
Realizátor: STYRAX, a.s. & Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Nový systém ICIS centralizovaně poskytuje komplexní informace online. Pracovníci pojišťovny mohou v každém okamžiku zjistit aktuální stav závazků a pohledávek klientů a partnerů pojišťovny. Systém ICIS sjednotil a zkvalitnil datovou základnu všech agend zdravotní pojišťovny. Systém ICIS je propojen na všechny potřebné systémy a registry státní správy a zdravotních pojišťoven. Systém ICIS poskytuje aktivní a účinnou podporu pracovníkům pojišťovny při poskytování všech služeb souvisejících se zdravotním pojištěním klientů pojišťovny a podporu pro zajištění všech zákonných povinností zdravotní pojišťovny. 
Systém ICIS umožňuje poskytování služeb narůstajícímu počtu klientů pojišťovny bez zvyšování počtu pracovníků pojišťovny.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Uživatelé mimo jiné získali možnost, že jim systém ICIS poskytuje všechna data klientů a poskytovatelů centralizovaně v jednom systému se snadnou obsluhou v moderním uživatelském rozhraní. Snadnou práci se systémem zajišťují především kontroly platnosti údajů a vazeb mezi nimi a také automatizované funkce.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Pracovníci pojišťovny používají systém ICIS při své každodenní práci. 
Každý pracovník prošel řadou školení zaměřených na jednotlivé agendy a má k dispozici elektronickou dokumentaci a nahrávky školení. Každá agenda má svého garanta, který poskytuje odbornou podporu ostatním pracovníkům. Dodavatel poskytuje hotline pro operativní podporu.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.
Systém ICIS byl vytvořen přímo pro potřeby zdravotní pojišťovny s vizí dlouhodobého využívání a kontinuálního zlepšování funkčnosti a reagování na trendy jak v oblasti zdravotního pojištění, tak v digitalizaci zdravotnictví. V českém zdravotnictvím ještě neproběhla porovnatelná výměna centrálního systému zdravotní pojišťovny v tak komplexním rozsahu, a proto nelze přímo porovnat vynaložené náklady. Toto vyhodnocení bude možné provést až v dlouhodobějším horizontu fungování systému ICIS.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
Záměrem projektu je dlouhodobá podpora a zlepšování činností a fungování zdravotní pojišťovny. Systém ICIS je připraven na implementaci budoucích změn v legislativě i v digitalizaci českého zdravotnictví.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ANO.
Obdobné řešení nebo jeho části, postupy řízení projektu, včetně plánování přechodu na nový systém, mohou být využity i jinými subjekty českého zdravotnictví. Tento projekt implementace nového informačního systému ICIS může být inspirující a přínosný zejména pro další zdravotní pojišťovny.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Zkušenosti s realizací projektu, jeho vedením, analýzou řešení a přechodem na nový systém jsou průběžně diskutovány s dalšími zdravotními pojišťovnami.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Systém ICIS je vnitřním systémem pojišťovny a je dostupný pracovníkům pojišťovny v síti pojišťovny. Data systému ICIS jsou dostupná klientům a partnerům pojišťovny zabezpečenými kanály přes webovou a mobilní aplikaci Vitakarta.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.
Projekt nevyužívá Open Data.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Systém veřejného zdravotního pojištění funguje v České republice již déle jak 30 let. V současné době funguje v ČR celkem 7 zdravotních pojišťoven a řada z nich využívá informační systémy, které jsou více jak 20 let staré. Za tuto dobu se však role i rozsah služeb, které zdravotní pojišťovny poskytují, velice změnily. Na tuto změnu reaguje právě i nový informační systém ICIS, který byl vyvinut pro Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále i jen „OZP“).

 

Projekt na vytvoření systému ICIS, který slouží k hospodárnému, efektivnímu a účelnému plnění zákonných a smluvních povinností zdravotní pojišťovny OZP.
Projekt je výjimečný tím, že jde o první výměnu centrálního informačního systému zdravotní pojišťovny v České republice od jejího vzniku.
Projekt realizovalo konsorcium firem STYRAX, a.s., a Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.


Části systému ICIS:
- příjmová část – registr partnerů (pojištěnci, poskytovatelé, zaměstnavatelé a další), výběr pojistného, finance, produkty;
- výdajová část – smluvní agenda, zpracování zakázek, finanční vyrovnání, registrace pojištěnců, kapitace, refundace, žádanky;
- podpora řízení – datový sklad, manažerský informační systém, podpora právní agendy, podpora správního řízení;
- evidence dokumentů;
- rozhraní na systémy státní správy a zdravotnictví;
- poskytování datové základny pro webovou a mobilní aplikaci Vitakarta.

Přístup k realizaci projektu:
- provedení globální a detailní analýzy;
- příprava a provedení migrace dat, včetně komplexního čištění a transformace dat;
- plánování a provedení přechodu na nový systém během 14 dnů.

Pro realizaci projektu byly použity technologie společnosti Microsoft.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Projekt ICIS je první úspěšný projekt výměny centrálního IS zdravotní pojišťovny v českém zdravotnictví.
Samotný cíl vybudovat a rozvíjet jednotný informační systém postavený na výdajové části vyvíjené na míru požadavkům pojišťovny a silně přizpůsobeného Microsoft Dynamics pro příjmovou část je velmi ambiciózní. 
Jednou z velkých výzev projektu byla příprava a provedení migrace dat ze starého systému téměř bez účasti jeho dodavatele. 
V projektu byla provedena řada integračních prací, včetně desítek rozhraní na okolní systémy pojišťovny, systémy státní správy a zdravotnictví, což vyžaduje zapojení celé řady odborníků z ICT prostředí a v neposlední řadě kvalitní projektové vedení a procesní řízení.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Projekt ICIS je projektem přechodu ze systému dávkově zpracovávaných agend k systému plně interaktivnímu a pracujícímu s aktuálními daty. Takový přechod je náročný nejen z hlediska IT technologií, ale především z hlediska uživatelského, protože vyžaduje změnu pohledu uživatele a jeho pracovních postupů.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení, které je předmětem projektu ICIS, je využitelné i v jiných zdravotních pojišťovnách s nutným přizpůsobením procesům dané pojišťovny. 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

V rámci elektronizace komunikace realizovala společnost STYRAX, a.s., řadu projektů pro své zákazníky. Jako příklad uvádíme tři významné systémy, které napomohly elektronizaci komunikace mezi našimi zákazníky a jejich zákazníky. 

Klientský portál VITAKARTA – Oborová zdravotní pojišťovna 
Jedná se o klientský portál zabezpečující elektronickou komunikaci mezi pojištěnci a zdravotní pojišťovnou. Pomocí tohoto systému mohou pojištěnci z pohodlí domova vyřizovat téměř veškeré záležitosti ve vztahu ke zdravotní pojišťovně. Klientský portál je provozován jako webová aplikace a dále také jako mobilní aplikace jak pro operační systém iOs, tak i pro operační systém Android.

Systémy na elektronizaci benefitního businessu – Sodexo Pass Česká republika a.s.
Realizovali jsme řadu aplikací, jako např. transakční systém, Account modul a další. Jedná se o aplikace umožňující společnosti Sodexo elektronické poskytování benefitů. 

Informační systém ISB – Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Jedná se o informační systém, který zabezpečuje elektronické poskytování informací ze systému Centrálního depozitáře cenných papírů, kde jsou zaknihovány veškeré akcie vydané v České republice.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.