Elektronická evidence placeného stání v Chebu

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Martin Trnka

Titul:                             Bc.

Funkce:                        Vedoucí odboru

Odbor/oddělení:          odbor informatiky

E-mail:                        trnka@cheb.cz

Telefon:                        730160112

Adresa:                       náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

Úřad/firma:                Město Cheb

 

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Elektronická evidence placeného stání v Chebu

Lokalita: Město Cheb

 

CÍL:

Stejně jako v řadě jiných měst i u nás v Chebu přibývá projíždějících i zaparkovaných aut. A právě četnost těch zaparkovaných byla řešena vymezením zón placeného stání. A dostáváme se k cíli tohoto projektu, kterým nebylo nic jiného, než komplexně uchopit tuto problematiku a elektronizovat evidenci vydávaných povolení k parkování v jednotlivých zónách a nahradit tak dosavadní pracné procesy. Na to jsou samozřejmě navázány i další cíle, jako je zrychlení vyřizování žádostí občanů či zpřehlednění celé evidence.

Cílová skupina: 

1.   Občané a právnické osoby, kterým se zrychlí vyřizování žádostí i zaměstnanci našeho úřadu obhospodařující databázi vydaných karet a jejich majitelů, kteří žijí, sídlí nebo dočasně parkují v zónách placeného stání.

 

Provozovatel: Město Cheb


Realizátor: GORDIC spol. s r.o


 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO, Prokazatelným a nesporným přínosem je významné usnadnění práce. Měřítkem ale nejsou pouze úsměvy na tvářích našich úředníků řešících tyto agendy, ale i výrazné zrychlení vyřízení všech žádostí, což vede i ke spokojenosti řidičů. Evidence parkovacích karet se u nás dříve prováděla v běžném dokumentu. Aktuální řešení elektronické evidence zón placeného stání umožňuje navíc díky napojení na modul Daně, dávky, pohledávky (městem využívaného systému GINIS) automaticky připravit předpis k uhrazení na pokladně. Díky tomuto propojení jsou s parkováním související informace dostupné v ekonomických agendách městského informačního systému bez nutnosti ručního přepisu. V letošním roce bylo vydáno přes 600 parkovacích karet a reálně bylo za parkovací karty vybráno za rok 2019 přes 270 000 Kč.

  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano, Na straně úředníků je pozitivně vnímáno zjednodušení v podobě automatizace řady procesů a s tím souvisejícího odpadnutí nutnosti ručního přepisu údajů. Kladem je i okamžitá viditelnost úhrad, manipulace s kartami i statistik jejich počtů, plateb či nejrůznějších slev.

Samotní zájemci o parkování pak nejvíce ocení zkrácení doby čekání na povolení.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Důkazem dobrého sžití našich úředníků s novým řešením je pravidelné využívání celého portfolia možností, které program nabízí. Modul Zóny placeného stání má jednoduché a intuitivní ovládání.
Občanům v souvislosti se změnou nepřibyla žádná povinnost, je o ně postaráno stejně dobře jako doposud pouze s tou změnou, že jsou jejich požadavky vyřízeny rychleji.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují. Náklady na vedení evidence a hlídání platností povolení k parkování se realizací projektu snížily, což umožnilo zefektivnění práce všech s touto agendou spjatých zaměstnanců. Navíc projekt přinesl „něco navíc“ v podobě propojení s celým stávajícím informačním systémem, kde jsou evidovány parkovací karty.


 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý. Jelikož se evidence parkovacích stání stala součástí celého systému a pracovníci jsou se systémem spokojeni, lze předpokládat trvalé využití. Navíc je již nyní plánován další rozvoj, jež zlepší kontrolu vozidel parkujících v zónách.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Efektivní využití modulu Zóny placeného stání zjednoduší evidenci a celkovou přehlednost kartotéky parkovacích karet. Výrazně snadnější je pak např. evidence více karet u jednoho subjektu, kde jsou možné jiné sazby pro každý typ subjektu a počet karet. Výsledkem pečlivě vedené evidence je správnost veškerých sazeb u parkovacích karet.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Výsledky implementace projektu u nás v Chebu dokazují značný potenciál řešení. To nás v kombinaci s faktem, že se neobjevila žádná specifika, která by bránila implementaci v jiných městech, utvrzuje v domněnce, že se brzy rozšíří tento nástroj i do dalších měst.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Zatím je možné k datům přistupovat pouze z počítačů s informačním systémem GINIS. Chystá se však možnost využívání dat parkovacích karet modulu Zóny placeného stání z mobilního zařízení. Takové propojení nám zajistí možnost kontroly, zda mají provozovatelé vozidla stání v dané zóně zaplacené, i když si řidič zapomene dát za okno kartu, která oprávnění k parkování prokazuje.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 Není možné.

 

5. Doplňující informace.

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

 Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

V rámci administrace systému bylo nutné pečlivě a správně sestavit samotné zóny, jejich kompletní hierarchii a kategorizaci.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Řešení přináší uživatelům jednoduché a intuitivní ovládání, je možné skrze něj v krátké době vytvořit kartotéku a evidenci parkovacích karet a zajišťuje dostupnost dat v systému GINIS, kde s nimi lze dále pracovat.


Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení jako takové lze využít opakovaně, každé město však bude mít specifické rozdělení zón, typů a druhů karet.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu? 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.