Právní elektronický systém. (PES)

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Zdeněk  Neužil

Titul:                             Mgr. 

Funkce:                        Právník, právní analytik a projektový manažer PES

Odbor/oddělení:          Odbor legislativy, práva a analýz

E-mail:                         neuzil@komora.cz

Telefon:                        603728137

Adresa:                        Na Florenci 2116/15, 110 00 Florentinum-Nové Město

Úřad/firma:                Hospodářská komora České republiky

Soutěžní kategorie centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu: Právní elektronický systém (PES)

Lokalita: Česká republika, svět

CÍL:

Poskytnout podnikatelům, živnostníkům a profesionálům (právní firmy, účetní, daňoví poradci, auditoři….) přehled povinností plynoucích ze zákonů, poskytnout jim návod a prostředky na splnění těchto povinností a podpořit workflow zpracování povinností v rámci firem.

Cílová skupina: 

1.  Zejména živnostníci, podnikatelé, právní firmy, účetní, daňoví poradci, auditoři.

Provozovatel: Hospodářská komora České republiky

Realizátor: NEWPS.CZ s.r.o.

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. : Právní elektronický systém (PES) je nový projekt Hospodářské komory České republiky, jehož cílem se seznamovat cílovou skupinu uživatelů s povinnostmi, které pro ně plynou z právních předpisů. PES nyní zpracovává povinnosti z 31 zákonů, které byly vybrány podle hlediska, že z nich plynoucí povinnosti se týkají všech případně většiny podnikatelů. 

Význam projektu poroste se zvyšováním počtu zpracovaných zákonů, což je úmyslem provozovatele projektu (Hospodářské komory České republiky).

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano. Podnikatelé nezvládají excesivní administrativní zátěž a složitost právního řádu v České republice přenesených evropských právních norem. Dosud měli dvě možnosti, obracet se na placené odborníky nebo povinnosti ignorovat a riskovat nemalé pokuty a další sankce. Právní elektronický systém cílové skupiny s povinnostmi seznámí a nabídne prostředky pro splnění těchto povinností, přednostně elektronickou formou.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Informovanost podnikatelů je v celé škále od velmi dobře po vůbec. Cílová skupina čítá odhadem jeden a půl milionu uživatelů. Marketing (tedy obeznámení cílové skupiny s možnostmi a vlastnostmi projektu PES) je budoucí úlohou Hospodářské komory České republiky a jejich regionálních struktur, cechů a oborových společenstev, ale i dalších komor a profesních organizací.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

V této rané fázi projektu není možné určit. Vynaložené finanční náklady v této fázi projektu zatím nikoliv. Ovšem s jistotou lze tvrdit, že jakákoli úspora času podnikatele, kdy se nebude muset věnovat neproduktivnímu záležitostem spojeným s plněním povinností vůči autoritám, ale své podnikatelské činnosti je ekonomicky prospěšné nejen pro podnikatele, ale i pro stát.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Nelze předpokládat, že by se počet zákonných povinností a byrokratické zátěže snižoval nebo vymizel. Tedy problém a poptávka po jeho řešení zde bude vždy. 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano. Veřejná správa si jednak sama uvědomí, jaké všechny povinnosti na podnikatele klade (kdo tvrdí, že to ví, ať hodí kamenem), jednak si uvědomí, že je potřeba psát legislativu přehledně a jednoznačně. Zastáváme názor, že v případě regulace by regulující (stát) měl přesně vědět co, jak a proč reguluje. Jsme přesvědčeni, že na těchto požadavcích je nutné bezvýhradně trvat.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Hospodářská komora České republiky připravuje rovněž koncept Právního elektronického systému pro některé subjekty veřejné správy. Například obce a města projevily velký zájem o podobný informační systém, který by například starostům poskytl jednoduchý nástroj pro výkon povinností obcí. Hospodářská komora České republiky začne spolupracovat se Svazem měst a obcí na takovéto podobě Právního elektronického systému. Současně navazujeme spolupráce i s orgány státní správy. Významným partnerem Právního elektronického systému je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. V nedávné době jsme například zahájili spolupráci s Českým statistickým úřadem a to s ohledem na koordinace, sběr a využití statistických údajů v systému PES.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne. V současnosti je plně funkční webové rozhraní aplikace. mobilní aplikace se připravuje

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 Ano. Právní předpisy mají obecně a ze své podstavy charakter otevřených dat. Do budoucna (legislativní změna zákonů a Sbírce zákonů a Jednacím řádu poslanecké sněmovny a zprovoznění informačního systém Elektronické sbírky a Elektronické legislativy), zhruba v roce 2022, přejde PES na úplné čerpání otevřených dat z ESEL a stane se systémem „business inteligence“ nad těmito otevřenými daty.

 

5. Doplňující informace.

Právní elektronický systém (PES) je unikátní projekt, který v sobě kloubí jedinečné spojení práva, analýz a IT. Na trhu sice existuje několik projektů, jejichž ambicí je buď elektronický přehled legislativy (například zakonyprolidi.cz, ASPI), projekty poskytující návody a podporu pro tvorbu právních dokumentů (například vzornepravo.cz). PES je ovšem unikátní v tom, že poskytuje integrovanou podporu pro plnění podnikatelových povinností, tedy na základě vstupních informací (právní forma podnikání, předmět činnosti) pomocí jedinečného algoritmu vygeneruje uživateli relevantní povinnosti, seznámení jej s nimi a dále nabídne možné formy řešení. Dalšími funkcionalitami jsou podpora mapování tzv. Životních situací, poskytování elektronických formulářů pro plnění povinností elektronicky a podpora workflow plnění povinností v jednotlivých firmách a organizacích. To vše na jednom místě (online), přehledně a bez zbytečného papírování.

Hospodářská komora České republiky si je plně vědoma významu optimálního nastavení regulace podnikání a této oblasti se intenzivně věnuje. Současně se dlouhodobě vymezuje proti nepřiměřenému a svévolnému uplatňování diskrece orgánů moci výkonné a soustavně hájí zájmy podnikatelů. Právní elektronický systém (PES), který je nástrojem – službou – podnikatelům. PES umožňuje vyznat se ve složitém systému povinností, které jsou podnikatelům ukládány a následně kontrolovány, vymáhány a sankcionovány orgány veřejné moci. Tato služba zprostředkovává přehled povinností, které tak mohou podnikatelé řádně a včas splnit.

Více informací na https://pespropodnikatele.cz/.


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Celková náročnost projektu je velmi vysoká. Právní elektronický systém začal být vyvíjen v roce 2016. Jedná se o specifický produkt. Dle našich zjištění jsme první na světě, kteří se o něco takového pokouší. S tím jde ruku v ruce i náročnost celého projektu, neboť vyvíjíme zcela unikátní systém. Během vývoje jsme se přirozeně potýkali s celou řadou problémů – z nichž většinu jsme byli schopni úspěšně technicky nebo metodicky vyřešit. Ačkoli byl v roce 2019 PES spuštěn do provozu, stále jej zdokonalujeme a vyvíjíme nové funkcionality. Celý projekt je pod dohledem předního českého odborníka v oblasti eGovernmentu Ing. Aleše Kučery a Mgr. Zdeňka Zajíčka, prezidenta ICT unie a tvůrce CzechPointu a podílí se na něm široký tým vývojářů a specializovaných právních analytiků. Vizí, která nás v našem úsilí žene kupředu, je poskytnutí maximálního možného komfortu a podpory podnikatelům, tak aby se mohli věnovat převážně své vlastní podnikatelské činnosti.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jedná se o unikátní propojení práva, analýz a IT. Česká republika má ambicí být prvním státem na světě, který takovýto jedinečný servis adresátům právních norem poskytne.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Například, nikoli výlučně, jde zejména o unikátní řešení výpočtu, přiřazování a zobrazení povinností povinným subjektům, realizace řešení zpracování povinností, propojení s online formuláři, systémové workflow, automatizované procesy cyklace povinností atd.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Společnost NEWPS.CZ je ověřený expert na bezpečnou práci s osobními údaji
a citlivými informacemi v bankách, firmách a úřadech. Společnost se dále specializuje na řešení projektů ve veřejném sektoru. V minulosti se společnost podílela na realizaci několika úspěšných projektů – např. CzechPoint nebo Informační systém datových schránek (ISDS). Jedná se o strategického partnera Hospodářské komory České republiky.


kontakty: Jméno a příjmení: Aleš Kučera      
Titul: Ing.                                    
Funkce: Strategic Business Development Manager                
Odbor/oddělení: -
E-mail: akucera@newps.cz                        
Telefon: 602 226 467                    
Adresa: Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 - Praha 3

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.