MAGAZÍN EGOVERNMENT 2/2022


POLICEJNÍ POL POINTY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JSOU ÚSPĚŠNÝM PŘÍKLADEM DIGITALIZACE

 

 

Středočeský kraj jde v otázce digitalizace služeb veřejnosti příkladem. Právě v tomto kraji je totiž nejvíce kontaktních míst, odkud mohou lidé podávat oznámení Policii ČR videokonferenčně. Jde o nejrychlejší způsob, jak podat trestní oznámení nebo ohlásit protiprávní jednání. Eliminuje překážky, kvůli nimž se lidé někdy na policii zdráhají obrátit. Nechtějí vážit cestu na služebnu, mají málo času nebo mají třeba i obavy z úředního jednání. Prostřednictvím Pol Pointu se občan může účastnit i soudního řízení - systém je propojený s videokonferencemi ministerstva spravedlnosti.

CISCO 1
Ve Středočeském kraji vznikají další a další Pol Pointy. Už jich je celkem 30.

Pol Pointy představují nový bezobslužný způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, který třeba zrovna řeší události v terénu, ale může vyřídit svou záležitost okamžitě – pomocí moderní a zabezpečené videokonference. Díky technologiím Cisco Webex, na kterých tato kontaktní místa běží, je tato forma komunikace vysoce spolehlivá a o kvalitu zvukového či vizuálního přenosu se není potřeba obávat.

 

JAK SYSTÉM POL POINT FUNGUJE

CISCO 2
Ovládání Pol Pointu je jednoduché a intuitivní, protože vychází z profesionální videokonferenční platformy Cisco Webex.

Tato nová alternativa komunikace občana s policií – „Pol Point“, asistovaná digitální služba, je založena na již vybudované síti videokonferenčního systému Cisco Webex. Občan může systém Pol Point využít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni. Pokud je ohrožen na zdraví a životě sám, nebo někdo jiný, přednostně platí využití tísňové linky 158.

 

Bezpečná kontaktní místa umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí k podání oznámení. Mohou jej využít v případě, že se sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu nebo jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, tedy pohodlí a úspora času.  

 

V rámci projektu jsou na území Středočeského kraje zřizována místa s videokonferenčními jednotkami a současně bylo vytvořeno centrální místo – oddělení příjmu trestního oznámení (OPTO), které je dostupné každý den (včetně víkendů a svátků) od 8.00 do 22.00 hodin. První Pol Pointy vznikaly začátkem roku 2020 a jejich síť se postupně rozšiřuje.

Policista může bezodkladně přijmout oznámení a dokumentovat jej. Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout oznámení z jakéhokoliv místa a obratem jej postoupit příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření. Občan, který oznámení podává, nemusí nic podepisovat, protože průběh celého výslechu se nahrává a nahrávka se přikládá ke spisu. Policista je zároveň jediný, kdo může autoritativně ověřit totožnost občana na dálku. Díky osobnímu ověření není nutné v lokalitě Pol Pointu řešit ověřování pravosti průkazu totožnosti. Tento způsob zároveň snižuje administrativní zátěž policistů, a naopak zvyšuje jejich operativnost, flexibilitu a ve svém důsledku zrychluje reakce policie na aktuální problém občanů.

 

 

PROJEKT NABÍZÍ HNED TŘI ZPŮSOBY KOMUNIKACE

Systém Pol Point je z technického hlediska nadstavbou již zavedené infrastruktury videokonferencí v trestním řízení, která je v praxi středočeských policistů běžně používána. Projekt Pol Point je budován jako soubor tří základních způsobů komunikace podle místa, odkud občan s policistou komunikuje.

 

Prvním způsobem je budování míst, která jsou zřizována jako bezobslužné místnosti, kam může občan vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím umístěného videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství. Tato zabezpečená místa s možností nepřetržitého provozu vznikají jako samostatné místnosti při obvodním oddělení PČR nebo v budovách obecní policie. Terminály umístěné v těchto místnostech jsou napojeny přímo do VPN sítě.

 

V případě, že se občan dostaví k zabezpečené místnosti, policista mu z centrálního místa po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu umožní vstup. To bez elektronického odemknutí na dálku není možné. Po vstupu občana do místnosti se policista z operační místnosti připojí na monitor a s občanem komunikuje videokonferenčně. Občan nemusí nic ovládat a před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je v místnosti, nemůže nikdo jiný vstoupit, naopak on sám z ní může kdykoliv odejít. Výhodou těchto místností je tedy nejen jejich technické vybavení, ale i vytvoření „bezpečné zóny“ pro oznamovatele.

 

Druhým způsobem je budování míst s částečnou obsluhou. Ta jsou zřizována při obecních úřadech, kde základní funkce systému zajišťují pověření pracovníci obecního úřadu. Na úřadech je vytvořena místnost, odkud může občan s policistou nerušeně komunikovat. V případě, že se občan dostaví do místnosti na obecním úřadu, je postup obdobný jako u bezobslužné místnosti, jen s tím rozdílem, že pracovník příslušného obecního úřadu předem ověří totožnost oznamovatele a zprovozní mu videokonferenční zařízení. Provozní doba takového Pol Pointu pak odpovídá úředním hodinám obecního úřadu.

 

Třetím způsobem je možnost komunikace z místa čistě virtuálního, tedy z vlastního technického zařízení (osobní počítač, notebook, tablet, telefon) občana, který se prostřednictvím tzv. softwarového klienta připojí z veřejné sítě zabezpečeným způsobem do VPN sítě. Tohoto způsobu lze využít i v případech, kdy policisté vyjíždějí na tísňové volání, po příjezdu na místo provedou potřebné úkony a v případě, že je potřeba vyslechnout oznamovatele nebo další osoby, předají instrukce o možnosti spojení prostřednictvím videokonference z osobního počítače. Výhodou tohoto způsobu připojení je neomezený prostor, odkud se může občan připojit, třeba z domova, ze zaměstnání nebo i ze zahraničí. Důležité je samozřejmě patřičné technické vybavení a dostatečná kvalita internetového připojení na straně oznamovatele. Do budoucna lze předpokládat i obdobnou komunikaci občana s dalšími úřady nebo organizacemi, zejména z terminálů umístěných na obecních úřadech.

 

CISCO 3
Technologie Cisco Webex využitá v Pol Pointech je standardní také při soudních jednáních v USA.

Kde vznikla myšlenka Pol Pointu?

Vůbec první Pol Point na území České republiky vznikl ve Středočeském kraji v roce 2020, kdy byl díky iniciativě ředitele Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje brig. gen. Václava Kučery odstartován pilotní projekt. Nyní jich ve Středočeském kraji funguje již 30, a to ve třech základních modifikacích. „Do současné doby se nám podařilo zprovoznit tři desítky Pol Pointů ve Středočeském kraji, včetně tří mobilních, a jeden v Karlovarském kraji. Dále však chceme kontaktní místa rozšiřovat tak, aby byly dostupné doopravdy pro všechny ze Středočeského kraje. Součástí tohoto systému je i dohoda s tlumočníky, včetně tlumočníků jazyka znakového, čímž jsme schopni vzdáleně poskytnout pomoc bez jakýchkoliv bariér,“ přiblížil autor projektu a současně ředitel středočeské policie generál Kučera. 

 

Jaké jsou přednosti Pol Pointu?

Podání oznámení prostřednictvím Pol Pointu má pro oznamovatele své nesporné výhody, a to efektivní a rychlý kontakt s policistou, pohodlí a úsporu času. Mezi další přednosti patří technické vybavení této místnosti umožňující vzdálený kontakt s policistou (což některé oběti vzhledem k charakteristice protiprávního jednání, které na nich bylo spácháno – např. domácí násilí, znásilnění apod., upřednostní před osobní návštěvou policejní služebny) a rovněž vytvoření bezpečného místa pro oznamovatele. Pozitivum můžeme shledat i v podobě nižší administrativní zátěže pro samotné policisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG - 2/2022

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.