PORTÁL OBČANA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Ondřej Lochman

Titul:                             Mgr., PhD.

Funkce:                        starosta města

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          ondrej.lochman@mnhradiste.cz

Telefon:                        777 887 320

Adresa:                         Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště

Úřad/firma:                  MÚ Mnichovo Hradiště

 

Soutěžní kategorie        Měst/MČ

B - PROJEKT

Název projektu:  Portál občana města Mnichovo Hradiště

Lokalita:  Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště

Cíl:

Vnější:

 • zjednodušení
  v agendách, včetně plateb poplatků přes platební bránu propojenou s účetnictvím městského úřadu, podání v dané životní situaci bez nutnosti osobní návštěvy úřadu, vč. zpětné informace o průběhu řešení)

 • zvýšení efektivity informovanosti občanů (návody, kam se obrátit k řešení životních situací na Portálu občana)

 • zajištění povinnosti ztotožnění identity občana dle Nařízení „eIDAS 2016“ nejen v ČR, ale i ciziny

 • podpora rozvoje e-governmentu na úrovni obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště

   

  Vnitřní:

 • celý systém Portálu občana umožňuje kompletní předání požadavku občana, vč. dat, do agendového systému zpracování a spisové služby

 • posílení kybernetické bezpečnosti městského úřadu

 • propojení agendového informačního systému s Portálem občana a řešení přístupů zpracovatelů do

  CMS 2 prostřednictvím privátní linky

 • zvýšení transparentnosti veřejné služby

 • příprava na další rozvoj elektronických služeb poskytovaných občanům na úrovni obce s rozšířenou

  působností a státní správy (např. Portál stavebníka, digitalizace mapových podkladů apod.)

Cílová skupina: 

veřejnost, klienti městského úřadu, zaměstnanci města

Provozovatel:  Město Mnichovo Hradiště

Realizátor:  DATRON a.s., Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa,

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Součástí redakční systému, na kterém je portálové řešení postaveno, je i nástroj pro jeho správu, který umožňuje vytváření a sledování statistik nejčtenějších článků, statistik nejvyužívanějších formulářů životních situací a statistik přístupů podle typu (desktop/mobilní).

Přímo na stránce aplikace je počítadlo přístupů. Dále je možno hodnotit i počty elektronických podání nebo přímých plateb.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano. 

Přestože četnost elektronické komunikace občana s úřadem není a pravděpodobně nikdy nebude na úrovni banky nebo eshopů, občané si postupně přivykají a začínají pozvolna využívat služby tohoto systému, což je patrné z výše uvedených statistik.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. 

Projektu byla věnována standardní publicita formou informací na webových stránkách města a formou článků v tištěném zpravodaji města.

Je připravována informační kampaň pro veřejnost založená na doplnění Portálu občana o návodná videa, která poskytnou oporu pro uživatele při přihlášení, registraci a dalších úkonech.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Aktuálně odpovídají. Projekt byl spuštěn do provozu počátkem roku 2020. Realizace Portálu občana byla součástí projektu „Modernizace informačního systému Městského úřadu Mnichovo Hradiště“. Další části projektu byly zaměřeny na doplnění agendového systému, komplexní podporu elektronizace městské policie a splnění legislativních předpokladů elektronizace procesů na městském úřadu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Předpokládáme dlouhodobý trvalý rozvoj elektronických služeb našeho městského úřadu, užší spolupráci se systémy eGovernmentu na úrovni státu a stálé rozšiřování komunikace mezi občanem a úřadem. Tato tendence byla posílena stávajícími opatřeními proti koronavirové pandemii s důrazem na výkon práce z domova za používání moderních elektronických nástrojů.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano.

Jedná se o první praktickou realizaci elektronické služby veřejnosti na úrovni obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Bude provedena prezentace v rámci Sdružení tajemníků ČR a na úrovni setkávání zástupců obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Služba je dostupná z veřejného internetu prostřednictví libovolného klientského zařízení (desktop, mobilní zařízení). K dispozici je i mobilní aplikace pro op. systém Android. Dodavatel připravuje mobilní aplikaci i pro systémy iOS.

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne, ale uvažujeme o jejich využití.

Data zde získaná lze publikovat např. v rozklikávacím rozpočtu dostupném na webu města.

 

 

5. Doplňující informace.

Město Mnichovo Hradiště dlouhodobě podporuje nasazování moderních prostředků informačních a komunikačních technologií a systémově rozvijí jejich využívání. Výstavba, rozvoj a údržba nasazených systémů se většinou děje s finanční podporou strukturálních fondů EU, případně jiných prostředků, včetně vlastních prostředků z rozpočtu města.

Vedle přehledu kontaktů na městský úřad a městem zřizované organizace, prolinků na úřední desku města, na rozpočet města, na přehled městských veřejných zakázek a na registr smluv, nabízí Portál občana především popis tzv. životních situací a jejich řešení ve vazbě na městský úřad, včetně přímých kontaktů na agendu vyřizující pracovníky úřadu a nabídky souvisejících formulářů v různých formátech. Některé tyto formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě umožňující jejich on-line vyplnění a odeslání na úřad, případně uložení a práci s nimi v budoucnu. Portál občana umožňuje podávání žádostí o dotace z dotačních programů města elektronickou formou.

Portál občana dále nabízí veřejnosti možnost rezervace návštěvy úřadu za účelem vyřízení vybraných agend. K tomu využívá přímého propojení se systémem Reservatic.

V neposlední řadě Portál občana umožňuje registrovaným klientům úhradu vybraných místních poplatků městu bezkontaktně přes standardní platební bránu a nabízí doplňkové služby, například ve formě „hlídacího psa“. Registrovaní uživatelé pak mají rozšířené možnosti práce s výše uvedenými elektronickými formuláři.

V dalším rozvoji Portálu občana chceme zajistit výborný chod bez výpadků, nabídnout občanům další služby se zaměřením na podávání žádostí o dotace z prostředků města, zajištění formulářů on-line a poskytnutí komplexní služby v propojení na rezervační systém Reservatic.com, včetně využívání v jiných zařízeních města.

Projekt Portál občana města Mnichovo Hradiště kromě toho, že splňuje vše výše uvedené zapadá i do konceptu Smart Cities ve smyslu „Chytrá radnice – chytré město“. Jedná se o otevřené řešení umožňující další rozšiřování poskytovaných služeb dle potřeb a požadavků.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Implementace Portálu Občana do prostředí úřadu je poměrně náročná, a to hned z několika důvodů. Systém portálu Občana musí v prvé řadě splňovat několik naprosto základních požadavků:

 1. 1)  Legislativní požadavky

 2. 2)  Bezpečnostní požadavky

 3. 3)  Jednoduchost a přístupnost

 4. 4)  Požadavky dané GDPR

 

Kromě těchto nezbytných požadavků musí pro svoji úspěšnost zajišťovat mnoho různých funkcí, které zajistí elektronickou komunikaci občana s úřadem. Portál občana musí občanovi zajistit základního podání, evidenci stavu podání až po evidenci poplatků a jejich proplacení. Z tohoto pohledu je patrná nutnost napojení portálu na mnoho různých agend rozdílných výrobců. Tato integrace na rozdílné agendy se zajištěním již zmíněných základních požadavků je nejsložitější částí celé implementace.

 

Základní požadavky na portál splněné danou implementací:

 1.  Portál musí mít veřejnou, a především privátní část

 2. Poskytnout občanovi možnost elektronického podání, tzn. poskytnout občanovi inteligentní

  formuláře (využití formulářů Software 602), které vedou a pomáhají při vyplňování, s možností

  odeslání do datové schrány, emailem s elektronickým podpisem apod.

 3. Existenci privátní části s jejími vlastnostmi

  1. Bezpečné přihlášení do privátní části a bezpečné ztotožnění občana v agendách různých výrobců
  2. Zajištění předvyplnění inteligentních formulářů informacemi získanými při ztotožnění
  3. Odeslání podání dle legislativy do úřadu a zajištění zpětné notifikace o podání
  4. Informování občana o změnách stavu jednotlivých podání s možností notifikací emailem, či SMS
  5. Zajištění platby požadovaných poplatků (odpady, poplatek za psa apod.) na základě generovaného předpisu, pomocí 2D kódu, platební bránou apod.
  6. Zajištění zpětné notifikace provedených plateb a jejich zúčtování
  7. Možnost budoucí kontroly dalších vztahů s úřadem (smlouvy, pronájmy apod.)
  8. Využití privátního kalendáře s notifikacemi hlídání dlouhodobých termínů (např. platnost dokladů apod.) musí umožňovat integraci dalších chytrých funkcí
  9. Využití systému NIA s využitím dalších poskytovatelů identit – eIdentita, ISDS, MojeID a 1. certifikační

 4. Portál musí umožňovat integraci dalších chytrých funkcí
  1. Chytrý telefonní seznam dynamicky generovaný z interních systémů s mnoha doplňujícími informace na základě požadavků úřadu
  2. Možnost integrace systémů objednání na úřad
  3. Hlídací pes – personifikovaný systém hlídání důležitých událostí občana s možností jeho notifikace musí být připraven na další rozvoj a možnosti „stavebnicového“ rozšiřování systému bez nutnosti invazivního napojování na interní agendy úřadu
 5. Portál musí být připraven na další rozvoj a možnosti "stavebnicového" rozšiřování systému bez nutnostiinvazivního napojování na interní agendy úřadu.
 6. Možnost spouštění z Portálu Občana eGovernmentu
 7. Splnění legislativních požadavků na uvedený systém včetně GDPR

Všechny tyto požadavky uvedené řešení splňuje.

Z hlediska výše uvedených požadavků byl Portál Občana navržen tak, aby byl použitelný s kteroukoliv agendou od kteréhokoliv dodavatele. Tato univerzálnost výhodná pro provozovatele byla asi nejnáročnější na celé realizaci. Do budoucna však zajišťuje možnost úpravy systému a další funkčnost při výměně té či oné 

agendy na úřadě, či integrace agendy nové. Celé řešení tak obsahuje tzv. Backend (aplikační server-datový sklad) a tzv. Frontend (Webové rozhraní).

Backend je aplikační server, který zajišťuje pomocí synchronizačních webových služeb komunikaci s různými agendami úřadu (spisová služba, ekonomika, poplatky, docházkový systém, objednávací systém, apod.), či připravuje a zajišťuje bezpečnou autentizaci a autorizaci občana i úředníka do webového rozhraní Portálu Občana (NIA, MS AD úřadu apod.). Současně zpracovává a seskupuje data za pomoci bezvýznamových identifikátorů a na základě požadavku je posílá šifrovaným kanálem webovému rozhraní Portálu občana.

V současnosti má realizátor smluvně a ve většině případů i funkčně realizovanou integraci s cca 30 systémy od většiny dodavatelů agend pro státní správu a samosprávu.

Frontend webové rozhraní implementováno z hlediska bezpečnosti v DMZ a je řešeno ve třech rovinách. Základní nosnou vrstvou je vlastní plnohodnotný redakční systém. Druhou vrstvou je administrační rozhraní sloužící ke konfiguraci třetí vrstvy webového rozhraní občana a dat v rámci ní zobrazovaných. V rámci administračního rozhraní je tak možné nastavit základní design, konektory a data, která budou občanovi zobrazena, jakožto i způsob prezentace stromu životních situací a mnoho dalšího. Zmíněná třetí vrstva webového rozhraní slouží již přímo občanovi pro komunikaci s úřadem. Součástí třetí vrstvy je také prezentace a volání Inteligentních formulářů z FormServeru společnosti Software 602, jež je nedílnou součástí celého systému Portálu Občana.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

V nezávislosti na dodavateli agend, v jednoduchosti použití a v možnosti dalšího rozšiřování.

Uvedený systém Portálu Občana je navržen tak, aby jeho aplikační server na pozadí zpracovával data z agend různých dodavatelů a následně je prezentoval do jednotného prostředí Portálu Občana.

Jednoduchost použití s využitím autentizačních služeb Národní Identitní Autority v blízké době rozšířené i o BankID tak umožní mnoha a mnoha uživatelů velmi jednoduchý přístup k elektronické komunikaci s úřadem bez složité registrace, žádostí apod.

Portál občana a jeho otevřené řešení umožňuje další rozšiřování systému s využitím nových služeb pro občany.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celý systém Portálu Občana je navržen tak, aby bylo možné ho použít opakovaně i pro jiná města. Co se musí realizovat individuálně, jsou implementace jiných konektorů (každé město má různé agendy různých dodavatelů) a občas je potřeba i určitá úprava stejného konektoru, bohužel stejné datové zdroje v různých městech neposkytují stejná data, což je dáno historií implementací daných agend. Občas se řeší také drobné odlišnosti v požadavcích při využívání platebních bran.

Ovšem naprostým výjimečným specifikem nasazení celého řešení je příprava stromu životních situací, která je jedinečná v oblasti samosprávy pro každé město či městský obvod.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Projekt Portál Občana jsme již úspěšně realizovali v dalších 10 městech včetně jednoho velkého statutárního města s několika městskými obvody a tím velmi složitým systémem stromu životních situací a systémy plateb.

Ostatní implementace jsou v podstatě v obdobném rozsahu jako Portál Občana v Mnichově Hradišti a v tomto okamžiku jsou všechny námi implementované Portály Občana již v ostrém provozu.

V současné době se tak soustředíme na oslovení nových zákazníků uvažujících o zavedení elektronické komunikace s občanem, která je zajištěna zákonem o Právu na digitální službu, a na rozšiřování nových funkcí a vylepšení v rámci Portálu Občana a hlubší integraci na Portál Občana eGovernmentu.

Kromě Portálu Občana jsme úspěšně implementovali také několik projektů Portálu Úředníka, což je jakási základní pracovní plocha úředníka s integrací na mnoho dalších agend a workflow, nutných pro efektivní práci úředníka. Portál Úředníka využívá obdobnou architekturu a systémy jako Portál Občana.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

DATRON, a.s.

Vachkova 3008 47001 Česká Lípa

Ing. Jaromír Látal

Technický ředitel

Email: jlatal@datron.cz Tel. : 602411503

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.