PORADNA PRO PODNIKATELE HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Zdeněk Neužil

Titul:                             Mgr.

Funkce:                         právník, právní analytik a projektový manažer

Odbor/oddělení:          Odbor legislativy, práva a analýz

E-mail:                          neuzil@komora.cz

Telefon:                        778770431

Adresa:                         Na Florenci 2116/15, 110 00 Florentinum-Nové Město

Úřad/firma:                  Hospodářská komora České republiky

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Poradna pro podnikatele Hospodářské komory České republiky

Lokalita:  Česká republika

Cíl:

Poradna pro podnikatele České republiky je služba online webového poradenství pro podnikatele.
Původním cílem projektu bylo reagovat na mimořádnou situaci způsobenou celosvětovou pandemiíí koronaviru a s tím souvisejících opatření. Postupně se projekt stal projektem dlouhodobým, který se již neomezuje pouze na koronavirovou problematiku.

Za projektem stojí průkopníci e-governmentu v České republice a tvůrci datových schránek nebo CzechPointu - Zdeněk Zajíček, Aleš Kučera a Tomáš Vrbík.

Cílová skupina: 

Podnikající subjekty

Provozovatel:  Hospodářská komora České republiky

Realizátor:  NEWPS.CZ s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Za celou dobu provozu poradny (tj. od 17. března 2020) bylo zpracováno přes 5000 dotazů a podnětů. V krizovém období byla poradna neocenitelnou službou pro podnikatele, kteří musely čelit složité situaci.
Řešení se osvědčilo i po pominutí největšího náporu a původně zamýšlené krizové řešení se stalo projektem dlouhodobým (obecné poradenství podnikatelům, příjem podnětů, některé agendy HK ČR). Data byla opakovaně využita.

Je nepochybné, že dochází k zefektivnění celého procesu a tím přirozeně k časové úspoře.
Zpětná vazba od tazatelů je většinově pozitivní. Projekt je všeobecně hodnocen jako přínosný a úspěšný.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Ze zpětné vazby, kterou jsme obdrželi, je patrné, že projekt je vnímán pozitivně.
Informační servis poskytovaný projektem představoval jednu z nejvíce viditelných a podnikateli nejlépe hodnocený aktivit HK ČR v obdobích probíhajících vln koronaviru (tj. zejm. jaro 2020, podzim 2020, zima - jaro 2021 a částečně i podzim 2021).

Z dostupných informací lze celkově uzavřít, že projekt je vnímán převážně pozitivně jako smysluplná a užitečná aktivita. Za celou dobu existence jsme obdrželi desítky děkovných zpráv.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. Hospodářská komora České republiky o projektu pravidelně informuje svou členskou základnu prostřednictvím svých komunikačních kanálů.

Několikrát byla informace o projektu zmíněna v externích mediích.
Složky Hospodářské komory České republiky o projektu informují/informovali samostatně.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají.  Smyslem projektu není ani nikdy nebyl přímý ekonomický zisk. Služba je bezplatná.

Dlouhodobým posláním Hospodářské komory České republiky je péče o podnikatelské prostředí v zemi. Ve světle koronavirové pandemie tato úloha rezonuje ještě více. Díky vytvořenému řešení byla Hospodářská komora České republiky schopna zejména v krizových obdobích zajistit potřebné informace a podat pomocnou ruku velkému množství podnikatelských subjektů. Taková pomoc je v těžkých časech neocenitelná.

Dále je toto řešení efektivním naplněním zákonem stanovené působnosti Hospodářské komory České republiky podle ustanovení §4 odst. 1 písm. a ) zák. č. 301/1992 Sb., který stanovuje, že Hospodářská komora České republiky poskytuje svým členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností.

Celkově lze uzavřít, že náklady vynaložené na vyvinutí a provoz projektu nejsou nikterak vysoké a užitky z projektu těmto nákladům odpovídají nebo je dokonce převyšují.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Nelze odhadnout. Projekt byl spuštěn v době, kdy Českou republiku zasáhla první vlna koronavirové pandemie.
V té době bylo potřeba zejména rychle a pružně reagovat na nastalou situaci, která byla mimořádná. Hospodářská komora České republiky na tuto situaci reagovala spuštěním webové poradny pro podnikatele již 17. března 2020. Dodané technické řešení umožnilo zpracování značného množství požadavku ve vysoké kvalitě, velkém rozsahu a hlavně rychle. V prvních 2 měsících provozu jsme obdrželi a zpracovali téměř 2000 dotazů a podnětů (tj. bezprecedentní množství požadavků). Při největším nápadu se jednalo o stovky požadavků týdně a v projektu bylo zapojeno přes 50 řešitelů.
Do projektu mohly být okamžitě zapojeny partnerské advokátní kanceláře, poradenské společnosti a externí odborníci.

Celkově došlo k trvalému zefektivnění a částečnému zautomatizování procesů.
Vzhledem k tomu, že se vytvořené řešení osvědčilo, pokračuje projekt i nadále.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano. Jsme přesvědčeni, že projekt může inspirovat i další organizace/profesní komory/instituce/subjekty, tak aby mohly efektivně a s využitím moderních technologií reagovat na potřeby občanů/svých zákazníků/členů.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano, zprostředkovaně. Podněty a připomínky, se kterými se na nás podnikatelé obracejí jsou pečlivě vyhodnocovány a zpracovávány. Jedná se o cenné postřehy a zkušenosti z praxe.

Data z podnětů a postřehů z praxe, která jsem získali prostřednictvím webové poradny, pro nás byla neocenitelná zejména během kulminujících vln koronavirové pandemie, neboť právě touto cestou se na nás podnikatelé po celé České republice obraceli s důvěrou a věřili, že jejich prosby a podněty budou naším prostřednictvím komunikovány tam, kde se o opatřeních rozhoduje. Bez zpětné vazby, kterou jsme pečlivě studovali, by se nám nepodařilo prosadit například odložení plateb DPH, výplatu ošetřovného pro OSVČ či kurzarbeit. Troufáme si tvrdit, že toto je jedním z největších pozitiv poradny, jelikož je nám tak například umožněno poukázat na záležitosti, které určité skupiny podnikatelů trápí.

Relevantní data jsou také dle potřeby předávána složkám HK ČR.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Webová poradna je přístupná prostřednictvím webového formuláře na stránkách Hospodářské komory ČR. Lze se také dotázat prostřednictvím e-mailu nebo datových schránek.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. Jsou využívána data z ARESu. Na základě zadaného IČO se automaticky vyplní údaje o subjektu, který podává požadavek prostřednictvím webového formuláře.
Funkcionalita je jednak uživatelský přívětivá a také umožňuje získat o tazateli data, které následně mohou být využita při zpracování/kategorizaci požadavku nebo přípravě maximálně přínosné odpovědi bez nutnosti dotazovat se žadatele na bližší informace (např. právní forma podnikání, sídlo atd.).

 

 

5. Doplňující informace.

V případě tohoto projektu platí, že v jednoduchosti je krása.
V zásadě došlo k vytvoření intuitivního webového formuláře, který byl umístěn na web Hospodářské komory České republiky a do stávající servicedeskové aplikace bylo definováno specifické workflow a zapojeny řešitelské týmy (vč. externích). Díky tomuto řešení byla Hospodářská komora České republiky schopna obstát v náročném období a být tou institucí, která v tak složité situaci představovala tolik potřebnou pomoc pro živnostníky a firmy po celé České republice.

Projekt je ukázkovým příkladem toho, jak se krizové řešení stalo řešením dlouhodobým, které trvale zlepšilo efektivitu a způsob práce a zvýšilo kvalitu poskytovaných služeb.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Realizaci projektu je třeba rozdělit na dvě části.
V první řadě se jednalo o vytvoření intuitivního webového formuláře pro náběr požadavků (dotazů a podnětů) a jeho umístění na web. Webový formulář byl nastaven, aby spolupracoval s existujícími informačními systémy - ARESem a členskou databází Hospodářské komory ČR - a usnadňoval tím žadatelům podání požadavku.

Druhým částí bylo nastavení procesů ve stávající servicedeskové aplikaci (JIRA od společnosti Atlassian Corporation Plc.)  - tj. vytvoření projektu a nastavení specifického workflow, definice řešitelských týmů, kategoritace a třídění požadavků, notifikací, nastavení systému oprávnění, schvalování, kontroly a reportingu.

Obě tyto, výše uvedené, části byly v průběhu po dobu trvání projektu optimalizovány (zejm. workflow).

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Naše řešení poskytuje možnost okamžitě reagovat na potřeby trhu, zákazníků nebo vzniklou situaci.
Snadnost konfigurace. Důkaz, že poměrně nenáročné řešení s důrazem na efektivitu a využití moderních technologii může mít obrovský dopad na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb.
Důraz na práci s daty a kategorizaci požadavků. Na základě kategorizace jsme schopni jednoduše reportovat výstupy, kterými jsou využitelná a zpracovatelná data. Současně je možné na základě získaných dat lze snadno předcházet požadavkům.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celkové řešení a sktrukturu workflow (nabírání dotazů, kategorizace, rozdělování mezi řešetelské týmy, analýza dat, reporting).

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Ani ze strany realizátora - společnosti NEWPS.CZ s.r.o. - ani ze strany Hospodářské komory České republiky nebyly realizovány žádné podobné projekty tohoto typu a zejména rozsahu.

KONTAKT

Mgr. Mária Jurečko MBA,
compliance & servicedesk manažerka
NEWPS.CZ s.r.o.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.