Portál dopravy

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Karel Váchal
Titul: Mgr.
Funkce: zástupce digitálního zmocněnce Ministerstva dopravy
Odbor: sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend
E-mail: karel.vachal@mdcr.cz
Telefon: +420605005171
Adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
Firma: Ministerstvo dopravy ČR
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

 

B – Projekt

Název projektu: Portál dopravy
Lokalita: celosvětově pro občany ČR
CÍL:

- digitalizovat všechny důležité služby týkající se resortu dopravy pro občany a podnikatele nejpozději k začátku roku 2025;

- nasazovat každým rokem služby nové dle priority a náročnosti;

- poskytnout všem občanům a firmám co největší možný komfort při poptávání služeb napříč celým dopravním sektorem;

- uspořit občanům peníze a čas, který nebudou muset investovat do návštěv úřadů;- rozšířit Portál dopravy například o elektronická podání žádostí spojených s vozidly;

- notifikovat změnu bodového konta řidiče, další žádosti spojené s agendou plavidel atd.;

- zpřístupnit Portál právnickým osobám;

- umožnit úhradu správních poplatků na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností;

- spustit veřejnou část Portálu


Cílová skupina:

- občané České republiky, a to s možností využití po celém světě
Provozovatel: Ministerstvo dopravy ČR
Realizátor: CENDIS, s.p.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Prokazatelnost účinku spuštění Portálu dopravy lze spatřovat v několika aspektech. Mezi hlavní určitě patří využívání elektronických žádostí o řidičský průkaz, kdy před spuštěním Portálu bylo evidováno přibližně 400 žádostí týdně. Po spuštění Portálu dopravy jsme evidovali postupný nárůst, přičemž v současné době je podáváno více jak 1500 žádostí týdně, tzn. téměř čtyřnásobek. Rovněž evidujeme vysoký zájem o stažení výpisů z evidenční karty řidiče, která je, na rozdíl od návštěvy úřadu, zcela bezplatně a na jedno kliknutí.

Zvýšena byla také například poptávka po elektronických žádostech v agendách plavidel či leteckých. Agendy vozidel a řidičů jsou nejpoptávanějšími službami v rámci digitalizace, proto očekáváme enormní zvýšení využívání po nasazení elektronických žádostí u agendy vozidel či notifikace o změně bodového konta řidiče.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

V rámci zpětné vazby k využívání služeb (viz výše) lze považovat vnímání Portálu dopravy ze strany uživatelů pozitivně.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

Ministerstvo dopravy se snaží o službách na Portálu dopravy informovat pravidelně prostřednictvím sociálních sítí, tiskovými zprávami i spoluprací s médii. Vzhledem k využívání Portálu vnímáme základní obeznámenost s projektem, nicméně jedním z cílů ministerstva je razantně zkvalitnit PR k tomuto.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Viz výše.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

 

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Vzhledem ke vzniku stále nových portálů napříč státní správou lze projekt vnímat jako inspirativní.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Ministerstvo dopravy pravidelně nabízí sdílení zkušeností, projektových i technických podkladů dalším subjektům. V současné době je zmíněné sdílení zkušeností řešeno například s MPO v rámci analýz ke vzniku Portálu podnikatele.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Na začátku prosince roku 2022 byl oficiálně spuštěn Portál dopravy – jedno místo pro digitální dopravní agendy. Portál dopravy na jednom místě nabízí veškeré digitální dopravní služby pro občana, nejen v rámci agend řidičů a vozidel, ale také agendy letecké, vnitrozemské a námořní plavby, železnic, silnic apod. Lze zde tedy nalézt již digitalizované služby, jako např. informace z registru řidičů, vozidel, výpis z karty řidiče, bodového konta apod., ale také služby nové, například další rozšíření již úspěšně fungující služby o podání žádosti o výměnu řidičského průkazu kvůli odcizení, ztrátě nebo změně údajů, nebo žádost o zrychlené vyřízení do pěti pracovních dnů. Nově je umožněn také například náhledy v rámci agend leteckých a plavidel, například na průkazy, vlastněná plavidla apod., obdobně jako v agendách řidičů a vozidel. Design nově spouštěného Portálu dopravy je sjednocen s Portálem občana, kdy stačí pouze jedno přihlášení a je možné mezi oběma portály libovolně přepínat.

Portál nabízí v současné době přístup několika různými způsoby, konkrétně prostřednictvím tzv. e-identity, do které spadá např. tzv. e-občanka (občanský průkaz s elektronickým čipem), NIA ID (přihlášení jménem, heslem a ověřovací SMS), bankovní identity či prostřednictvím mobilního klíče e-governmentu.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Technická náročnost projektu spočívala především v požadavku na propojení několika systémů státní správy, převážně pak systémů kritické infrastruktury a významných informačních systémů, a to přes informační systém sdílené služby. Bylo nutné takto propojit Portál s Centrálním registrem řidičů, Registrem silničních vozidel či Státní plavební správou. 
Jako důležité bylo také zajištění fungování v rámci cloudové infrastruktury, která stále není napříč státní správou dostatečně využívána.
Důležitou pozitivní zkušeností v rámci projektu bylo propojení a spolupráce mezi více subjekty. Je nezbytné klást velký důraz nejen na analytickou část, plánování, řízení projektu apod., ale právě především na zajištění bezproblémové spolupráce mezi subjekty. V tomto případě bylo stěžejní propojit plánování nejen na straně Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra, ale také sjednotit komunikaci mezi různými dodavateli jednotlivých informačních systémů, komunikaci se Správou základních registrů, odborem hlavního architekta, obecními úřady obcí s rozšířenou působností (které testovaly například elektronické podání žádosti o řidičský průkaz) atd.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Portál dopravy jako jeden z mála portálů veřejné správy nabízí na jednom místě veškeré digitální dopravní služby pro občana, nejen v rámci agend řidičů a vozidel, ale také agendy letecké, vnitrozemské a námořní plavby, železnic, silnic apod.
Vzhledem ke vzniku stále nových portálů napříč státní správou lze projekt vnímat jako inspirativní. 
Jako jeden z mála zajišťuje také úzké obousměrné propojení s Portálem občana tak, aby se občan nemusel přihlašovat na různé portály napříč státní správou zvlášť. Vysokou uživatelskou přívětivost mělo zajistit nejen propojení služeb, ale také obdobný design.
Portál dopravy nabízí jako jeden z mála v Evropě službu elektronického podání žádosti o výměnu řidičského průkazu.
Na rozdíl od Portálu občana by měl Portál dopravy v budoucnu zajišťovat také služby pro osoby právnické, umožnit úhradu správních poplatků na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo také spustit veřejnou část Portálu.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Viz výše.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Ministerstvo dopravy je na poli digitalizace stále aktivní a má za sebou již projekty, jako digitalizace agend řidičů (sdílení fotografií a podpisů z registru státu), elektronická podání žádostí o řidičský průkaz, publikace dat o řidičích a vozidlech na Portálu občana, interaktivní edukační videa v rámci autoškolství apod.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.