PORTÁL OBČANA - PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD A CHYTRÉ MĚSTO.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Juřík

Titul:                             Mgr.

Funkce:                        vedoucí odboru kanceláře starosty

Odbor/oddělení:          odbor kanceláře starosty

E-mail:                          jurik.martin@veseli-nad-moravou.cz

Telefon:                        776 132 748

Adresa:                         

Úřad/firma:                  Městský úřad Veselí nad Moravou

 

Soutěžní kategorie        Města/MČ

B - PROJEKT

Název projektu:  Portál občana – přívětivý úřad a chytré město

Lokalita:  Město Veselí nad Moravou

Cíl:

Cílem bylo poskytnout našim občanům hned několik digitálních služeb prostřednictvím Portálu občana. Projekt zároveň naplnil ambice posunout digitalizaci našeho města o úroveň výše a pořídit jednotný nástroj, který lze i v budoucnu rozšiřovat o další možnosti a služby pro občany Města Veselí nad Moravou. V první fázi jsme s implementací Portálu občana požadovali zajištění nepřetržité on-line dostupnosti, možnost platby místních poplatků pomocí QR kódu či platební brány, dostupnost el. podání digitálních formulářů pro řešení životních situací občanů i automatický propad dat z těchto formulářů do městského IS, možnost žádat elektronicky o dotace či obecně on-line komunikovat s úřadem. Požadavkem na nástroj byla i autentizace prostřednictvím NIA. Všechny tyto cíle dokázal Portál občana od firmy Gordic splnit.

Cílová skupina: 

občané města Veselí nad Moravou, pracovníci úřadu 

Provozovatel:  

Město Veselí nad Moravou

Realizátor: 

GORDIC spol. s r.o.,

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano.  Kvantitativně lze přínos popsat například přibývajícím množstvím uživatelů, zapojených do portálu, elektronických podání v portálu, on-line plateb místních poplatků či digitálně podaných žádostí o dotace.

Kvalitativní ukazatele jsou rozhodně nepřetržitá dostupnost některých úředních služeb, odpadnutí nutnosti docházet na úřad a v této rizikové době se osobně potkávat s ostatními lidmi. Zmizení front u přepážek a pokladen. Vhodnost načasování implementace portálu občana se taktéž ukázala při vzniku epidemie COVID-19, kdy obyvatelům města byla zajištěna nepřetržitá online komunikace s úřadem.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Obyvatelé oceňují možnosti, které jim šetří mnoho času a nezřídka i peněz (např. za dopravu, obálky apod.). Prospěšnost digitální komunikace s úřadem je umocněna aktuálním stavem pandemie COVID-1. Občané byli mimo jiné taktéž motivování k elektronické komunikaci skrze portál občana slevou na poplatku za komunální odpad, čímž se podařilo do projektu navázat mnoho zájemců z řad města.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Město velmi dobře informuje své občany o možnosti využívat Portál občana na svých webových stránkách, sociálních sítích, v aplikaci Mobilní rozhlas, v tištěném měsíčníku i za pomoci letáků.

Pro občany bylo vypracováno podrobné video jako návod k registraci do systému i k jeho používání, který byl umístěn na Youtube. Úřad také vyčlenil pracovníka pro pozici koordinátora. Ten občanům v případě potřeby radí a pomáhá. Zájem o projektu portálu občana má nadále vzestupnou tendenci.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují. Portál občana umožňuje implementovat takový objem funkcionalit, které město a jeho občané skutečně využijí. Za normálních okolností bychom tak označili odpověď „odpovídají“, protože jsme přesně věděli, co se bude implementovat. Kvůli omezením a rizikům spojeným s pandemií COVID-19 však zájem o digitální komunikaci vzrostl a efekt dosažených výsledků tak ve finále zřejmě převýšil náklady s implementací spojené a do budoucna se bude tento efekt ještě zvyšovat.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Portál občana nebyl realizován jako krátkodobý, naopak bude v budoucnu rozvíjen a rozšiřován o další možnosti a digitální služby. S ohledem na aktuální krizovou situaci se daný projekt jeví jako velmi vhodný a budeme mu nadále věnováno úsilí k rozvoji.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Portál občana lze optimalizovat pro jakékoliv kraje, města či obce, které chtějí svým občanům či jiným subjektům nabídnout zjednodušení komunikace a správu svých pohledávek. Taktéž s ohledem na propojení státní podoby portálu občana a její zdokonalovaní se projekt jeví jako „správná cesta“, jejíž vliv by měl do budoucna výrazně stoupat. Proto je vhodné rozšíření projektu portálu občana do dalších institucí veřejné správy.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano už byly. Město Veselí nad Moravou při realizaci projektu, i po jeho implementaci, spolupracovalo např. s městem Znojmo a dalšími institucemi. Další předávání zkušeností se zcela jistě plánuje.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne, ale uvažujeme o jejich využití.

 

5. Doplňující informace.

Podle vlastního uvážení můžete popsat, pokud nebylo postiženo v rámci předchozích dotazů – základní strategii, manažerský přístup, použité technologické nástroje, způsob implementace, výjimečnost projektu, dopad a výsledky.

Město Veselí nad Moravou vyčlenilo pro tento projekt hned několik pracovníků – pracovní skupinu, jejíž cílem byla úspěšná implementace Portálu občana. Ve spolupráci se společností GORDIC bylo dosaženo velmi uspokojivého výsledku, který byl výrazně znásoben současnou epidemiologickou situací, ačkoliv s tímto aspektem nemohlo být počítáno v době přípravné fáze.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Náročnost technické realizace bychom zhodnotili jako střední, jelikož některé části Portálu občana byly přizpůsobovány požadavkům zákazníka. Například zavedení 20% odpočtu u platby za komunální odpad pro občany, kteří se do Portálu zaregistrují a platbu provedou elektronicky. Město bylo prvním provozovatelem Portálu občana od společnosti GORDIC, který takovou slevu zavedl.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirací může být rozsah samotného řešení, které nabízí hned několik výhod jak pro občany, tak samotný úřad. Například má občan kontrolu nad pohledávkami, které vůči němu město má a z pohodlí domova je může vyrovnat (platební bránou či prostřednictvím el. bankovnictví a QR kódu), což je obzvláště v dnešní době více než žádoucí.

Další nespornou výhodou je fakt, že se z Portálu občana stal další zaručený a zabezpečený kanál, kterým může občan komunikovat s úřadem. U svého elektronického podání může kontrolovat stav vyřízení, který pracovník úřadu se mu věnuje apod. Rozmanitost a variabilita použitých formulářů je dalším stavebním kamenem tohoto řešení a záleží jen na úřadu, co vše svým občanům k řešení pomocí portálu nabídne. Město Veselí evidentně v tomto směru své služby občanům hodlá rozvíjet i do budoucna.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Všechny funkcionality Portálu občana jsou k opakovanému využívání. Výjimečným specifikem je již zmíněný odečet pro občany, kteří využijí platbu pomocí Portálu občana. Stále populárnější je umístění dlaždice města na Portálu veřejné správy – v době implementace nebylo příliš měst s takto umístěnou dlaždicí, to se naštěstí s rostoucí popularitou a užitečností mění. Ne každé město využije naráz většinu nabízených funkcionalit a možností Portálu, to je však spíše důkazem koncepčního přístupu k digitalizaci než specifikem projektu. 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Společnost GORDIC implementovala již několik desítek Portálů občana pro kraje i města. Rozsah i kombinace funkcionalit se vždy odvíjely od počtu obyvatel a účelu využití. Město Veselí nad Moravou patří k rozsáhlejším z těchto implementací.

KONTAKTY

Jméno a příjmení:       Stanislav Horák

Titul:                          

Funkce:                       výkonný ředitel mandatáře GORDIC s.r.o.

Odbor/oddělení:         

E-mail:                        stanislav_horak@gordic.cz

Telefon:                      777 217 858

Adresa:                      

 

Úřad/firma:                  GORDIC spol. s r.o.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.