PUBLIKACE DAT Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL DO PORTÁLU OBČANA

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jakub Vodička

Titul:                             Ing.

Funkce:                        projektový manažer

Odbor/oddělení:          veřejná správa

E-mail:                         jakub.vodicka@i.cz

Telefon:                        777566411

Adresa:                         Na Hřebenech II 1718/10, Praha

Úřad/firma:                  Ministerstvo vnitra

 

Soutěžní kategorie        ICZ a.s.

B - PROJEKT

Název projektu:  Publikace dat z Registru silničních vozidel na Portálu občana

Lokalita:  celá ČR

Cíl:

Účelem, cílem projektu je poskytnout občanovi údaje o vlastněných nebo provozovaných vozidlech (v současnosti nebo v minulosti). RSV vrací buď všechny údaje, nebo údaje za dané časové období (DatumOd – DatumDo). V případě nevyplnění těchto hodnot vrací RSV údaje aktuální. Je-li vyplněna pouze jedna z těchto hodnot, doplní se druhá jako limitní (nejstarší údaje, resp. aktuální datum).
Zároveň má občan možnost získat předvyplněné formuláře pro změny na vozidle a tím se zvýší komfort při vyřizování životních situací.

Cílová skupina: 

Všechny fyzické osoby, které mají v ČR registrované vozidlo a mají možnost přístupu do portálu občana.

Provozovatel:  ICZ

Realizátor:  MD ČR, MV ČR a ICZ

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Je možné změřit počet přístupů do Portálu občana a také je možné počítat počet požadavků do RSV za určené časové období
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Projekt byl veřejně spuštěn 19.10.2021, tedy v den, kdy je tato přihláška vyplněna. Proběhl již pilotní provoz, ze kterého je jednoznačná pozitivní zpětná vazba

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Vůbec. Z uvedeného důvodu služba zatím nebyl veřejně propagována.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají.  Občané již od prvních minut přes portál občana o data žádají, je vidět, že zájem o takovou službu je a již v prvních hodinách provozu i bez propagace je služba vytěžována a vykazuje rostoucí tempo.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý. Jde o první etapu projektu digitalizace RSV. V dalších etapách budou poskytované elektronické služby z RSV dále rozšiřovány.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Tento projekt byl realizován již nad několika registry státní správy, mimo jiné ICZ realizovala pro MD ČR a MV ČR i projekt ePodání o ŘP po uplynutí platnosti nebo výpis z bodového konta řidiče

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Zkušenosti byly sdíleny především v rámci projektů pro MD ČR (IS CRŘ a IS RSV). MV ČR sdílí nabyté zkušenosti i s dalšími subjekty státní správy, které se připojují na Portál občana. Na MD ČR se připravují další významné projekty digitalizace, kde se zkušenosti z těchto projektů promítají.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano data jsou prezentována na Portálu občana, je možné o ně žádat i pomocí datové schránky

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné, jde o prezentaci dat o konkrétní osobě  - o vozidlech, které občan vlastní/provozuje. Open data jsou předmětem jiného projektu, který se zveřejní do konce roku.

 

 

5. Doplňující informace.

Občané dotazující se na svá vozidla budou přistupovat k Portálu občana (PO). Občané se mohou dotazovat pouze na vozidla, kde jsou vedeni jako vlastník nebo provozovatel, a to buď jako fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba – podnikající fyzická osoba (PFO). Za identifikaci osoby, její oprávnění přistupovat přes PO, za jejich autorizaci a autentifikaci zodpovídá PO.
V rámci dotazu předá PO do Registru silničních vozidel (RSV) jedinečný identifikátor (AIFO, IČ) a další parametry dotazu a RSV vrátí požadované údaje. Z důvodů bezpečnosti (výdej dat pouze oprávněné osobě) budou z RSV vydávány údaje pouze pro subjekty ztotožněné se základními registry (ISZR). Pro subjekty neztotožněné nebudou údaje vydávány.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

RSV před realizací tohoto projektu nebylo na Portál občana napojeno. Bylo nutné vybudovat úplně nový datový kontext, který se realizoval přes eGSB. Tento kontext musel být maximálně univerzální a umožňující vysokou míru parametrizace. Do projektu vstupovalo hned několik stran (MD ČR, MV ČR, NAKIT, CENDIS, O2 ICZ a další dodavatelé jednotlivých oddělení MV ČR) koordinace měla svá specifika, bylo nutné velmi dobře spolupracovat a flexibilně reagovat na limity systémů 3. stran.
Dále bylo nutné vybudovat nové řešení pro výdeje dat, aby byl RSV ochráněn před potenciálním přetížením.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Skvěle nastavená spolupráce mezi jednotlivými ministerstvy i dodavateli, která umožnila hladší průběh projektu.
Rychlý a jednoduchý přístup občana ke svým datům.
Významně propracované datové kontexty přes eGSB.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

datové kontexty eGSB jsou vyrobeny tak, aby byly replikovatelné kdykoliv (použito v rámci projektů ICZ - CRŘ a RSV)
Celé řešení lze přenést na jakýkoliv portál bez významné pracnosti

Specifikem jsou data, která se přenáší, bylo nutné zajistit, že uživatel uvidí pouze data, na která má nad vozily nárok, tedy neuvidí změny, které mohly proběhnout nad vozidlem, které vlastnil v minulosti, ale uvidí vozidlo ve stavu v jakém bylo, když jej vlastnil v dané době. Znamenalo to poměrně komplikované dotazy do DB.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Například ePodani o ŘP po uplynutí platnosti, také pomocí Portálu občana, výpis z bodového konta řidiče, také na PO. Rozvolnění místní příslušnosti na CRŘ. Další projekty ještě nejsou veřejné.

Kontakt:

Jakub Vodička
jakub.vodicka@i.cz
777 566 411

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.