Náhradní rodinná péče v Kraji Vysočina.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Alena Nosková

Titul:                             Mgr.

Funkce:                        vedoucí oddělení

Odbor/oddělení:          Odbor sociálních věcí

E-mail:                        noskova.a@kr-vysocina.cz

Telefon:                       724 650 824

Adresa:                        Žižkova 57, 588 44 Jihlava

Úřad/firma:                 Kraj Vysočina

Soutěžní kategorie kraje

B - PROJEKT

Název projektu: Náhradní rodinná péče v Kraji Vysočina

Lokalita: Kraj Vysočina

CÍL: Cílem aplikace je kompletně elektronizovat agendu náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina. Aplikace vedení dokumentace náhradní rodinné péče krajským úřadem v zabezpečené aplikaci provozované v CMS2. Aplikace umožňuje předání spisové dokumentace o žadatelích nebo dětech zapojených do procesů náhradní rodinné péče zcela bezpapírovou formou.

Cílová skupina: Krajský úřad Kraje Vysočina a obce s rozšířenou působností Kraje Vysočina

Provozovatel:  Kraj Vysočina

Realizátor: Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. (Spolek BISON)

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. Kvantitativně posouditelné výsledky realizace projektu lze pozorovat zejména v počtu uživatelů aplikace, v neustále narůstajícím počtu záznamů – jak žadatelů a žádostí o některou z forem náhradní rodinné péče, tak dětí v evidenci, což je výsledkem migrace záznamů z fyzických evidencí do evidence elektronické. Nezanedbatelný je též objem citlivých dokumentů předávaný prostřednictvím této platformy. Kvalitativní aspekty užívání aplikace spočívají zejména ve značně usnadněné tvorbě statistických výstupů na různých úrovních třídění dat. Aplikace poskytuje průběžně a zcela přesně  informace o jednotlivých fázích aktuálně probíhajících správních řízení a filtrováním jednotlivých případů na základě volitelných atributů značně usnadňuje proces zprostředkování náhradních rodin k potřebným dětem.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano.  Aplikace byla vyvíjena v součinnosti s cílovou skupinu dle jejich požadavků, od spuštění aplikace průběžně během procesu implementace dochází k usnadnění vedení evidence krajského úřadu a zrychlení procesu předávání informací z obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina  na krajský úřad, zároveň došlo k výraznému zabezpečení předávaných informací.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Obě cílové skupiny byly proškoleny v počítačové učebně a průběžně je poskytována uživatelská podpora.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Využíváním aplikace došlo k výraznému zabezpečení předávaných a evidovaných velmi citlivých dat, veškeré uživatelské úkony v aplikaci jsou logovány. Všechna data jsou na serveru uložena v zašifrované podobě s oddělenými identifikátory jednotlivých záznamů v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Předpokládáme dlouhodobé trvání projektu

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Určitě ANO, v současné době probíhají jednání s ostatními kraji a obcemi s rozšířenou působností o využívání této aplikace.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Určitě ANO, prostřednictvím Komise pro sociální záležitosti Asociace Krajů České republiky, případně individuálními konzultacemi.

 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Není možné. Jedná se o webovou aplikaci provozovanou v CMS2, v tomto případě není vhodný vícekanálový přístup z důvodu citlivých dat v aplikaci

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné. Projekt nevyužívá OPEN DATA.

 

5. Doplňující informace.

-       Z důvodu neexistujícího centrálního řešení, které by usnadňovalo evidenci náhradní rodinné péče pro obce s rozšířenou působností, i krajské úřady jsme přikročili k vývoji této aplikace. Hlavním zadáním byla ochrana dat, proto je aplikace provozovaná v rámci CMS2 (aplikace není přístupná přes internet), databáze je kompletně zašifrovaná a jednotlivé hodnoty jsou také ukládány kompletně zašifrovaně. Zároveň informace o osobách a jejich identifikaci jsou uloženy v rozdílných tabulkách tak, že jejich vazební identifikátory si vzájemně neodpovídají. 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Z pohledu uživatele se jedná o jednoduchou webovou aplikaci, umožňující ukládání informací, upload souborů a jejich prohlížení. Na pozadí se však jedná o velmi zabezpečené řešení, jelikož bylo potřeba šifrovat citlivá osobní data. Vývoj probíhal v součinnosti se zákazníkem

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 Řešení je inspirativní ve sdílení zabezpečených citlivých osobních dat o osobách zapojených do procesu náhradní rodinné péče.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 Opakovaně je určitě možné využít část aplikace řešící zabezpečení citlivých osobních údajů.


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 Jako realizátor máme za sebou vývoj několika aplikací a implementací pro subjekty veřejné správy. Více o projektech, které jsme realizovali, lze nalézt na webové adrese: www.spolek-bison.cz/reference

kontakty: Martin Hadrava
hadrava.martin@spolek-bison.cz
tel.:724 650 289


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.