SENIOR TAXI JESENÍK.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Tomáš Vlazlo

Titul:                             

Funkce:                        místostarosta

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          tomas.vlazlo@mujes.cz

Telefon:                        702 221 575

Adresa:                         Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Úřad/firma:                  Město Jeseník

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Senior taxi Jeseník

Lokalita:  

Katastrální území města Jeseník

Cíl:

Potřeba seniorů se dopravovat na veřejná místa a možnost vyřizování svých náležitostí i s ohledem na neexistenci MHD ve městě. To je klasický důvod zavádění senior taxi. My jsme chtěli rozšířit nabídku pro seniory v podobě možnosti vyběru taxislužby, s kterou chtějí jízdu realizovat, v rozšíření flexibility služby, která není vázána na omezený počet (typicky jedno) vozidlo provozované městem a zapojení místních podnikatelů - taxislužeb. Motivací byla i snaha o ekonomickou efektivitu této služby.

Cílová skupina: 

Senioři s trvalým pobytem na území města Jeseník starší 73 let.

Provozovatel:  

Město Jeseník

Realizátor: 

Taxislužby

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano.  Kvalitativně je přínos projektu sledovatelný skrze počet vydaných průkazů senior taxi a počet realizovaných jízd za jednotlivé měsíce. Kvalitativně je řešeno s uživateli služby, kteří jsou členy rady seniorů, a také při každoroční obnově průkazů je s uživateli služby konzultována jejich spokojenost. V případě potřeby nebo jakýchkoliv potíží se senioři obrací na kontaktní osobu a je tak zajištění okamžitá zpětná vazba.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano.  Uživatelé vnímají projekt jako prospěšný, protože díky němu mají možnost využít zlevněných jízd. Tato spokojenost vyplývá z individuálních hodnocení uživatelů služby a také byla formulována radou seniorů města Jeseník.
Senior taxi je provozováno soukromým provozovatelem (aktuálně jsou dva a je možno přistoupení dalších) a město tak podporuje podnikání v nevytížené době taxi služeb a senioři mají možnost s ohledem na své vlastní zkušenosti vybírat z dodavatelů toho, u kterého jsou spokojení.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Nejen seniorská veřejnost byla ve fázi zavádění senior taxi informována skrze média, web města, zpravodaj města, který se roznáší do všech domácností a také za využití rady seniorů a klubů seniorů. Informace o senior taxi je také každý rok aktualizována a zveřejněna ke konci roku tak, aby i senioři nově spadající do cílové skupiny projektu se dostali k informacím o službě. Toto probíhá opět skrze zpravodaj města, který je bezplatně roznesen do všech domácností ve městě.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují. S ohledem na vynaložené náklady se ukazuje, že se jedná o velmi efektivní a levné řešení využití nevytíženého času taxi služeb, které ve výsledku nevytváří městu dodatečné náklady s provozem a údržbou vozidla a platem řidiče a dalšími náklady.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Trvalý. Projekt funguje dlouhodobě a zlepšuje kvalitu života seniorům z cílové skupiny na území města. Senioři si také zvykli využívat služby taxi a zvyšuje se tak jejich mobilita.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano, může. Svými parametry a provozování soukromou firmou

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. Ozvali se zástupci jiných měst s dotazy na fungování a parametry služby včetně procesu výběru dodavatele.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné.

 

5. Doplňující informace.

Aktuálně se s ohledem na zájem zvažuje rozšíření počtu jízd. Realizace aktivity vede také ke zvyšování počítačové a mobilní gramotnosti u seniorů. Inovativní je také ochota zapojení soukromých subjektů do funkcionality realizované městem (veřejné finance, potřeba vykazování,…).

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Senioři jsou skupina uživatelů chytrých zařízení s velmi specifickými nároky. Takže tím nejpodstatnějším, čím jsme se v průběhu realizace zabývali (a vlastně stále zabýváme), byla nutnost připravit co nejjednodušší rozhraní pro seniory  a zároveň je připravit na hladký přechod z původního systému na nový.
V každém momentě objednání taxi seniorem bylo potřeba myslet na srozumitelné uživatelské prostředí, které seniora “za ručičku” provede procesem objednání taxi bez možnosti odchýlit se od nadesignovaného scénáře. Čím méně možností volby senior dostane, tím snazší je pro něj aplikaci používat.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

V jednoduchosti celého řešení, které respektuje specifické nároky seniorů a využívá existující infrastrukturu (taxikáře) namísto vytváření nové a finančně nákladné infrastruktury (vlastní vozidlo senior taxi s vlastním řidičem).

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé řešení je připraveno na škálování a co nejsnadnější přenositelnost do jiného města. Nesnažili jsme se vyvinout unikátní systém, ale maximálně zefektivnit řešení přepravy seniorů pro města a obce s využitím infrastruktury, kterou mají k dispozici.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Nerealizovali. V zásadě jde o unikát.

KONTAKTY

Oscar Senior s.r.o.
Tomáš Posker
tomas@oscarsenior.com
603 186 554
Město Jeseník
Tomáš Vlazlo
tomas.vlazlo@mujes.cz
702 221 575

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.