Elektronické služby královského horního města Příbram

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Jan Konvalinka

Titul:                             Mgr.

Funkce:                        starosta

Odbor/oddělení:          

E-mail:                        lucie.smolkova@pribram.eu (sekretariát starosty)

Telefon:                        318 402 229 

Adresa:                        Městský úřad Příbram, Tyršova 108, 261 01 Příbram I

Úřad/firma:                Město Příbram

 

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Elektronické služby královského horního města Příbram

Lokalita: Město Příbram

 

CÍL:

Stěžejním záměrem projektu je snaha nabídnout občanům a podnikatelům města rychle a snadno použitelné služby úřadu města prostřednictvím internetu.

Cílová skupina: 

1.   Občané města Příbram, podnikatelé v Příbrami, pracovníci městského úřadu Příbram.

Provozovatel: Městský úřad Příbram


Realizátor: MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň


 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO, celý systém využívá internetových analytických nástrojů. Jejich prostřednictvím je vypracována analýza zobrazující popularitu a tím i využitelnost jednotlivých elektronických služeb. Jen v prvních dnech spuštění portálu došlo k registraci stovek (!) uživatelů.

  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 ANO, vzhledem k analýze pilotního provozu je již nyní jisté, že se aplikace portálu stane v krátkém horizontu významným prostředkem pro poskytování všech hlavních elektronických služeb úřadu.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Zadavatel si již v přípravě projektu uvědomil význam marketingu a včasného a náležitého seznámení s novými službami města. Byla tak připravena informační kampaň, jejímž výsledkem jsou i velmi vysoké počty registrovaných občanů v prvních dnech spuštění portálu.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Dosavadní výsledky jsou velmi povzbudivé. Dynamika procesů v portálu, růst počtu registrací a využívání služeb ukazuje, že se podstatná část služeb úřadu bude odehrávat v aplikaci Portálu. Je zde tak oprávněný předpoklad značných finančních úspor.


 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dosah projektu bude trvalý (není cesty zpět).

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Portálů občana jsou v celé ČR desítky. Tento projekt tak jistě nebude první. Nicméně délka přípravy projektu a pečlivost při výběru správného portfolia služeb pro občany se odráží v úspěchu portálu, v počtu registrací a v délce práce s portálem.


 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. Projekt města Příbrami byl prezentován na více akcích eGovernmentu. Mimo je zmiňován jako úspěšný projekt portálu při prezentacích MVČR.

.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Služba je dostupná z veřejného internetu prostřednictví libovolného klientského zařízení (desktop, mobilní zařízení). K dispozici je i mobilní aplikace pro op. systém Android a IOS

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 V projektu je počítáno s využitím OPEN DATA.

 

5. Doplňující informace.

Popis řešení „Elektronické služby královského horního města Příbram“
Projekt je složen ze 4 částí:
A.         Portál občana
B.         IS Inteligentní formuláře
C.         Vytvoření automatizovaných integračních vazeb mezi portálem a AIS
D.         Mobilní aplikace poskytující infoservis občanům a práci v terénu pracovníkům úřadu

A.         Portál občana, jako samostatný integrační systém, zajišťuje kromě informovanosti především elektronickou komunikaci mezi občanem a městským úřadem. Tím se odlišuje od stávajících webových stránek města a rozšiřuje jejich možnosti.
Cílem nabízeného řešení Portálu Občana je užší a rychlejší komunikace občanů s úřadem při řešení různých záležitostí. Proto je Portál Občana integrovaný s interními informačními systémy úřadu. Občan tak může být informován nejen o změnách v úřadu, o novinkách ve městě, ale především o vlastní probíhající komunikaci s úřadem, a to konkrétně o jednotlivých podáních a jejich stavu řízení, o finančních závazcích vůči městu apod. Vzhledem k důvěrné povaze těchto informací Portál Občana musí nutně zajistit legislativně i právně jednoznačné „ztotožnění“ občana / podnikatele.
Portál občana je webová aplikace. Obsahuje jak veřejné informace, tak informace dostupné pouze na základě přihlášení občana. Podporuje funkce pro zobrazení stromu životních situací, přihlášení uživatelů do portálu, vyplnění úplného elektronického podání prostřednictvím formulářů a především zobrazení personifikovaných informací z agendových systémů úřadu (stav řízení občana, přehled předpisů k uhrazení, možnost jejich uhrazení platební kartou, aj.). Uživatel portálu si může nastavit, které datové údaje na portálu chce/nechce zobrazovat.
Portálové řešení je napojeno na komponentu Portálový Back Office, jejíž hlavní úkol je poskytovat data pro Portál občana. Primárním zdrojem poskytovaných dat bude agendový systém PROXIO. Tento systém bude data v předem definovaných intervalech předávat do Portálového Back Office. Tato komponenta systému bude provozována v dostupnosti 24x7. Data zde evidovaná, nebudou obsahovat osobní údaje občanů.
Výhody pro cílové skupiny:
•           Přehled v oblasti závazků občana - občan se dozví, jaké závazky má vůči MÚ, jaké závazky jsou již po splatnosti, budou mu nabídnuty veškeré způsoby uhrazení závazků (informace o otevírací době pokladny MÚ, aby mohl zaplatit hotově; informace potřebné k úhradě závazku převodem na účet; QR kód s údaji potřebnými k platbě; možnost uhrazení závazku platební kartou.
•           Přehled v oblasti smluv - občan bude mít přehled svých smluv uzavřených s MÚ a bude mít k nahlédnutí dokument smlouvy
•           Přehled při volbách: volebním okrsku občana - občan uvidí adresu své volební místnosti a bude mít možnost si ji zobrazit na mapě.

B.         Inteligentní formuláře jsou ideálním nástrojem pro vytváření dokumentů s pevnou strukturou: žádanek, podání, výkazů, výpisů, objednávek, protokolů a dalších. Často také hrají roli rozhraní pro zadávání dat do informačních systémů. Organizace ze všech sektorů trhu se pro ně rozhodují zejména proto, že:
•           jejich vyplnění je rychlejší a snadnější než vyplnění papírového tiskopisu: vyplňování výběrem z číselníků, nápověda, automatické doplňování hodnot polí, otevírání nových kolonek v závislosti na vyplněných hodnotách apod.
•           uživatel nepotřebuje školení. Na obrazovku dostává interaktivní obdobu tiskopisu, na který je zvyklý,
•           formulář s neukončeným vyplněním je možné uložit v počítači nebo poslat kolegovi,
•           vyplněním formuláře a připojením elektronického podpisu vzniká dokument s právním účinkem,
•           zároveň vznikají data připravená pro zpracování informačními systémy,
•           tato data mohou být načtena pomocí čárového kódu, který je při vyplňování automaticky vytvářen,
•           formulář nedovolí odeslání, a případně ani tisk, dokud zadaná data nejsou úplná a správná,
•           díky velmi snadnému importu dat z jiných aplikací (automatické vyplňování) nemusí být žádný údaj zadáván dvakrát,
•           k inteligentnímu formuláři je možné připojit libovolný počet příloh v libovolném formátu. Formulář tak může hrát roli „košilky“ či „krycího listu.“
C.         Vytvoření automatizovaných integračních vazeb mezi portálem a AIS
Podání učiněné pomocí Úplného elektronického podání je ze spisové služby postoupeno systému PROXIO. V systému PROXIO uživatel dohledá postoupené dokumenty a pomocí akce založení případu nad doručeným dokumentem dojde k vytěžení dat z dokumentu. Uživateli se data zobrazí a po kontrole natavení dat založí případ. Vytěžení dat bude podporováno z vybraných dokumentů, kde lze jednoznačně určit případ pro zaevidování dat z dokumentu.
D.         Mobilní aplikace poskytující infoservis občanům a práci v terénu pracovníkům úřadu
Mobilní aplikace (frontend mobilní aplikace poskytující infoservis občanům a podporující práci v terénu pracovníky úřadu) je vytvořena pro platformy iOS a Android s využitím produktu Eternal CityGuide a zahrnuje následující moduly.
•           Aktuality (zobrazení aktuálních informací z prostředí města a MÚ).
•           Akce (zobrazení akcí pořádaných městem a MÚ – podrobné informace o akci formou textu, obrázku nebo PDF souboru). Vybranou akci si bude moci uživatel přidat do nativního kalendáře mobilního zařízení.
•           Úřední deska (seznam oznámení na úřední desce).
•           Kontakty
•           Doprava (přehled parkovišť a jejich umístění na mapě, přehled parkovacích zón, zobrazení jízdních řádů a příměstské dopravy formou PDF souboru).
•           Průvodce (zobrazení vybraných bodů zájmu a jejich umístění na mapě, navigace k vybranému bodu zájmu – s využitím nativní navigace v mobilním zařízení, zobrazení předdefinovaných turistických tras / okruhů).
•           Závady (zadávání upozornění od občanů – vyfocení nebo přiřazení již pořízené fotografie, název a textový popis, lokalizace manuálně nebo s využitím automatické lokalizace - GPS). Uživateli, který na závadu upozornil, bude poskytována zpětná vazba, která ho bude informovat a postupu úřadu při řešení závady.
•           Služby (informace o kulturních a sportovních zařízeních, sběrných místech odpadu, jejich zobrazení v mapě).
•           Nastavení upozornění (nastavení kategorií zpráv, které uživatel získává ve formě notifikací – aktuality, úřední deska, akce – sport, kultura, veřejné zakázky a podobně) a vypnutí příjmu všech notifikací. Modul dále podporuje nastavení geografické oblasti uživatelem tak, aby mu přicházely jen takové push notifikace, které se vybrané geografické oblasti týkají.
•           Časopis města (zobrazení aktuálního i starších čísel časopisu města ve formátu PDF).
•           Přihlášení (pro poskytování některých funkcí s požadavkem na identifikaci uživatele – email, heslo).
•           SOS Kontakty (přehled kontaktů pro krizovou komunikaci - HZS, policie a další, může kontaktovat strážníka, která má na starosti okrsek, ve kterém uživatel bydlí).
•           Ankety, participace občanů na řízení města

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

 Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?


Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu? 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.