SOS NEMO - Informační systém pro krizový a bezpečnostní management nemocnic a zdravotnických zařízení

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Jaromír Tomšů
Titul: Ing.
Funkce: jednatel
Odbor: vedení společnosti
E-mail: tomsu@satturn.cz
Telefon: 603453747
Adresa: Dlažánky 305/16, 769 01 Holešov
Firma: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.
Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

Název projektu: SOS NEMO - Informační systém pro krizový a bezpečnostní management nemocnic a zdravotnických zařízení
Lokalita: Rehabilitační ústav Hrabyně


CÍL:

- implementovat „softwarový mozek" inteligentního zdravotnického zařízení, který sbírá data z různých zdrojů, zařízení a technologií;

- analyzovat data a uživatelsky přívětivě je prezentovat  managementu rehabilitačního ústavu;

- automaticky reagovat prostřednictvím nastavitelných postupů a scénářů SOS NEMO na zaznamenané stavy a události;

- zabezpečovat on-line dostupnost informací na jednom místě a maximálně zjednodušovat komunikaci uvnitř i vně zdravotnického zařízení;

- poskytovat managementu výstupy pro rozhodování a zdravotnickému personálu pak usnadňovat pravidelné zpracování povinných agend


Cílová skupina:

- management organizace na všech úrovních, a to včetně samotného zřizovatele (např. příslušný kraj - v případě krajských nemocnic, zdravotnických či sociálních zařízení);

- zdravotnický personál


Provozovatel: Rehabilitační ústav Hrabyně
Realizátor: SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. - původce a implementátor informačního systému SOS NEMO

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Moderní informační systém (IS) SOS NEMO prokazatelně zefektivňuje komunikaci a předávání potřebných dat napříč organizací, a to v on-line režimu. Sjednocuje potřebné agendy, jako např. mimořádné (krizové) a nežádoucí události, pracovní úrazy, události dopravního dispečinku, interní audity, řešení stížností a spokojenosti pacientů, kontroly a revize, prevence kontrol a infekcí, ...
Všechny informace jsou dostupné on-line a na jednom místě.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

IS SOS NEMO je pozitivně vnímán nejen managementem, ale i samotným personálem, který má sw aplikaci instalovanou ve svých mobilních telefonech. Umožňuje to všem pracovníkům zadávání požadovaných dat a informací kdykoliv a kdekoliv. Nejsou tak vázáni např. na PC na sesterně, aby požadovaná data mohli včas zadat do IS. Díky přednastaveným typickým událostem a stavům je zadávání dat rychlé a jednoduché.
Management má potřebná aktuální data ze zdravotnického zařízení pro své rozhodování trvale k dispozici na jednom místě, a to ze všech pracovišť (oddělení). Není třeba o ně nárazově žádat, protože jsou zadávána jednotlivými pracovníky průběžně (on-line).

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Při implementaci IS SOS NEMO je osobně proškolen každý jednotlivý pracovník napříč organizací, který bude IS využívat ať už z pozice zadavatele dat, tak z pozice managementu, který tato data analyzuje. Všem je pak instalována sw app na jejich mobilní telefony.
Zdravotnický personál se nebrání využívání svých mobilních telefonů pro tento IS, protože jim zajišťuje i určitou osobní bezpečnost při vzniku krizových událostí (např. napadení pacientem, útočník ve FN Ostrava, ...). Prostřednictvím této sw app mohou vyhlásit či předat z jakéhokoliv místa tísňovou informaci o vzniku krizové události, a tím aktivovat bezpečnostní složky organizace.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Rozhodně ano, protože díky modularitě IS SOS NEMO a jeho trvalému rozšiřování a pružnému reagování na nové legislativní povinnosti či provozní požadavky zdravotnického zařízení má bezpečnostní a havarijní management potřebný sw nástroj ke své práci. Vzhledem k tomu, že tento IS aktivně využívají i v 5ti nemocnicích Pardubického kraje (NPK, a.s.) či v Rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí, lze při návrhu dalších (nových) či zdokonalování stávajících modulů využít vzájemných praktických požadavků. Vzniklé updaty či upgrady pak mohou efektivně využívat všichni jeho uživatelé v rámci aktualizace sw. O vzniklé náklady se tak podělí všechny organizace (nemocnice, zdravotnická či sociální zařízení), které tento IS využívají.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Projekt IS SOS NEMO má ve zdravotnických zařízeních trvalý charakter využití, neboť jim to ukládá legislativa či vnitřní předpisy samotné organizace.
Díky své komplexnosti a minimálním nárokům na IT infrastrukturu zdravotnického zařízení či jeho samotnou údržbu je reálný předpoklad jeho dlouhodobého či trvalého nasazení a aktivního využívání v nemocnicích či zdravotnických a sociálních zařízeních.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Všechny potřebné informace havarijního a bezpečnostního charakteru jsou dostupné v režimu 24/7 všem kompetentním pracovníkům dané organizace. Jednoduché a přehledné ovládání sw app IS SOS NEMO umožňuje nejen snadnou instalaci, ale hlavně pohodlné ovládání, které je uživatelsky velmi přívětivé.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Jednotlivá zdravotnická zařízení (RÚ Brandýs nad Orlicí a RÚ Hrabyně) či všechny nemocnice Pardubického kraje, které spadají pod společnost NPK, a.s., si vzájemně prokazatelně předávají zkušenosti s nasazením a využíváním IS SOS NEMO. Výsledkem jsou často společné požadavky na návrh nových modulů (např. modul GDPR či agenda pochval nebo aktuálně whistleblowing).

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

IS SOS NEMO umožňuje současný vícekanálový přístup, protože do systému současně vstupují zadavatelé dat a událostí (typicky zdravotnický personál), bezpečnostní a havarijní management, management kvality či vrcholný management organizace, případně samotný zřizovatel této organizace.
Vstup do IS (vyhrazené části) mají umožněn i servisní organizace, a to z důvodu zajištění on-line monitoringu zařízení a technologií, které mají ve své správě. Tím je současně zajištěna i ochrana kritické infrastruktury nemocnice či zdravotnického zařízení. IS těmto subjektům automaticky zasílá i systémové notifikace a potřebné alarmy. Díky nim pak mohou lépe plánovat revize, údržbu a servis těchto zařízení.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.
Toto není možné, protože se jedná o osobní či provozní a bezpečnostní data zdravotnického zařízení, jeho personálu případně i samotných pacientů.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Řada nemocnic, zdravotnických i sociálních zařízení se dlouhodobě potýká s roztříštěností svých stávajících informačních systémů, které jsou často zastaralé a uživatelsky málo přívětivé.
Kromě legislativních povinností, které se vyvíjejí v čase a zároveň neustále narůstají, musí management těchto zařízení současně řešit své provozní potřeby informačního charakteru. Jedná se například o tzv. globální funkce typu editace společných seznamů a číselníků, sledování termínů a úkolů, řízení přístupů jednotlivých uživatelů, synchronizaci údajů, editaci uživatelů, jejich začlenění do skupin dle organizační struktury, ...
Všechny tyto potřeby v sobě integruje IS SOS NEMO, čímž jednotlivým uživatelům usnadňuje každodenní pracovní povinnosti administračního charakteru.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

IS SOS NEMO je koncipován tak, aby byl snadno implementován do zdravotnických zařízení. Časová náročnost realizace těchto projektů se pohybuje zpravidla v řádu nižších jednotek týdnů od zahájení implementačních prací v dané organizaci.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

IS SOS NEMO je systémové řešení využívající výhod modulárního charakteru, které reaguje na stále se měnící legislativní povinnosti či provozní potřeby každé jednotlivé organizace.
Díky své ekonomické dostupnosti, snadnosti implementace v jakémkoliv zdravotnickém zařízení či nemocnici, uživatelské přívětivosti, a především dlouhodobé udržitelnosti splňuje požadavky, které každý manažer zdravotnických zařízení ocení. Proto pro něj může být IS SOS NEMO novou inspirací pro zefektivnění rutinních povinností v jím řízené organizaci.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

IS SOS NEMO lze využít opakovaně, a to v plném či částečném rozsahu, v jakékoliv nemocnici či zdravotnickém a sociálním zařízení, kde potřebují zavést, případně modernizovat svůj stávající informační systém – „softwarový mozek" inteligentní nemocnice.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Obdobné projekty byly realizovány v Rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí a také ve všech 5 nemocnicích Pardubického kraje, které spadají pod společnost NPK, a.s.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.