Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Eva Janoušková
Titul: Ing.
Funkce: ředitelka sekce ekonomiky a podpory
Odbor: 
E-mail: janouskova.e@kr-vysocina.cz
Telefon: 724650150
Adresa: Žižkova 1882/57, Jihlava
Firma: Krajský úřad Kraje Vysočina
Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

Název projektu: Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat
Lokalita: Kraj Vysočina
CÍL:

 

- zpřístupnit veřejnosti a uživatelům z řad školských organizací na území kraje a v neposlední řadě také zaměstnancům i politikům kraje komplexnější informace o středních školách v Kraji Vysočina;

- zajistit správnost, validitu, spolehlivost a aktuálnost dat o středních školách, aby bylo možné tato data využít i pro rozhodování o posilování či utlumování výukových oborů;

- zpřístupnit rodičům a potencionálním studentům sadu dat, která usnadní jejich rozhodování o budoucím studiu, potažmo o výběru povolání; 

- snížení administrativní náročnosti prostřednictvím komplexní digitalizace a on-line sdílení informací

Cílová skupina:

- veřejnost;

- zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina a příspěvkových organizací;

- politická reprezentace na obecní i krajské úrovni

Provozovatel: Kraj Vysočina
Realizátor: Kraj Vysočina

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.  

V Kraji Vysočina bylo v roce 2023 celkem 64 právnických osob vykonávajících činnost středních škol (dále též „SŠ“). Zřizovatelem 40 SŠ je Kraj Vysočina. Soukromá právnická osoba je zřizovatelem 12 SŠ, církev nebo náboženské společenství zřizuje 4 SŠ, obce zřizují 4 a MŠMT taktéž 4 SŠ. Všechny školy jsou povinny vyplňovat v pravidelných intervalech pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky četné statistické výkazy, které obsahují velmi široké spektrum dat. Kromě toho i Kraj Vysočina poptává u poskytovatelů těchto služeb celé spektrum informací, a to jak po školách, u kterých je zřizovatelem, tak po školách zřizovaných jinou právnickou osobou. Veškeré toto spektrum strukturovaných dat bylo nutné pro další využití soustředit do jednoho místa, a to tak, aby koncový uživatel měl jistotu, že jsou data správná, validní, spolehlivá a aktuální.
Bazální data, která jsou zdrojem pro prezentační vrstvu projektu, vznikají v různých software Kraje Vysočina, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (statistické výkazy) a kraj dlouhodobě sbírá data, která ho zajímají, prostřednictvím dotazníků. Data ze všech těchto datových zdrojů jsou datovými pumpami datového skladu vytěžena k dalšímu zpracování v Power BI. Znamená to tedy, že bazální systémy zajišťují odbornost a správnost dat, datový sklad data vytěží, zkontroluje, případně vyčistí a následně správně propojí a prostřednictvím Power BI pak uživatelsky příjemným způsobem zpracuje. Možná by někdo v tuto chvíli mohl namítnout, že na tom není nic inovativního, ale pokud se podíváme na to, jaká data a z jakých úhlů pohledu jsou k dispozici, tak změní názor. 
Snad nejzajímavější je dashbord s názvem Přihlášky SŠ, kde jsou k dispozici podle jednotlivých škol komplexní informace o přijímacím řízení – např. data o vývoji počtu uchazečů, počtu přijatých žáků, kolikrát je daná škola uváděná v přihláškách na prvním místě, jaké studijní obory jsou na dané škole k dispozici atd. Jak už bylo výše řečeno, je možné vybrat střední školu, kterou zřizuje kraj, nebo školu se stejnými či podobnými studijními obory, kterou kraj nezřizuje, ale je na území kraje. Domníváme se, že jde o velmi užitečný nástroj pro rodiče a jejich děti, kteří stojí před nelehkým úkolem, a to výběrem správné střední školy.
Neméně zajímavý úhel pohledu nabízí zejména pro management dashbord Hospodaření, který prezentuje a analyzuje data v ekonomických kategoriích, nebo dashbord Přehled škol. V obou těchto případech jsou výstupem informace pouze o školách, zřizovaných krajem.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Aplikace byla vyvíjena v mezioborové spolupráci dotčených odborů krajského úřadu, které buď řídí krajské školy, řeší jejich financování a veškeré související aktivity, nebo z něj čerpají informace pro další doplňující služby (energetický management ve školách, výstavba, opravy a rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku, který školy ke své činnosti využívají atd.). Vznikl nástroj, který soustředil data a informace z různých zdrojů do jednoho místa, přitom všichni uživatelé s nimi mohou pracovat online.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.Zainteresované osoby se do tvorby softwarového nástroje a celého procesu implementace průběžně zapojovaly, jejich doporučující připomínky řešitelský tým průběžně implementoval. Proces tvorby jsme průběžně diskutovali se zástupci samosprávy, zejména s radním pro oblast školství mládeže a sportu a informatiky.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Aplikace vznikla ve vlastní režii Kraje Vysočina (analýza zdrojů, nastavení procesu a softwarový nástroj), dosažené výsledky vysoce převyšují vynaložené náklady.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Předpokládáme trvalé používání projektu a zároveň jeho průběžné zlepšování a kultivaci a doplňování dalších údajů – v nejbližší době budou doplněny informace o domovech mládeže a internátech.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ANO.
Kraj Vysočina je přesvědčen, že jde o doplnění spektra komplexnějších informací pro rodiče i děti, se kterými je vhodné se minimálně před odesláním přihlášek ke studiu seznámit, a zároveň jde o dobrý nástroj pro rozhodování ohledně rozšiřování dalších studijních oborů.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Systém individuálně diskutujeme s případnými zájemci o sdílení dobré praxe.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.
Primárně se jedná o kombinaci webové aplikace a datových kostek datového skladu Kraje Vysočina, který pumpuje data z různých interních informačních systémů kraje a datových zdrojů jiných poskytovatelů (statistiky MŠMT ČR), přičemž pro veřejnost je určena plná prezenční vrstva. Pracovní datové kostky a reporty jsou určeny pro zaměstnance odboru školství, mládeže a sportu.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?


Projekt nevyužívá OPEN DATA.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kraj Vysočina tímto nástrojem předkládá zájemcům o studium a jejich rodičům uživatelsky velmi příjemný nástroj, který může být vodítkem v době hledání vhodného studijního oboru střední školy. Uživatelé mohou pomocí interaktivních prvků vyhledávat v různých vzájemně propojených tabulkách, grafech i mapách, přitom směr informací postupuje od sumárních dat až k zobrazení detailu. Uživatelé získají současná i historická data o strukturách škol, vývoji počtu studujících, nově přijatých a absolventech, o spektru vyučovaných cizích jazyků, zahraničních studentech, zdravotně postižených studentech apod. Velkým přínosem jsou informace o výsledcích přijímacího řízení, a to až do detailu jednotlivých oborů v průběhu pěti let. Tato informace výrazně napomáhá v orientaci naplněnosti oborů a jejich kapacitě. Uživatel má možnost prohlížet a porovnávat informace podle okresů, měst, jednotlivých škol i oborů.

Velký význam má nástroj i pro management kraje i krajského úřadu (zaměstnance krajského úřadu - odboru školství, mládeže a sportu - a taktéž samosprávu) pro predikci naplněnosti kapacit jednotlivých oborů. Z hlediska řízení je důležité průběžně optimalizovat počet a zaměření studijních oborů tak, aby byly naplněny potřeby z území při současném respektování efektivity, materiálního, prostorového i personálního vybavení školských zařízení.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Technicky se jedná o kombinaci platformy Business Inteligence (import dat, zpracování, kultivace, propojení) s využitím Power BI pro zajištění optimální vizualizace výsledků. Přístupy do výsledného modulu nejsou v tomto případě prioritizované, naopak veškeré informace jsou určeny široké veřejnosti.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Řešení je inspirativní pro všechny krajské úřady a samosprávy, které řídí oblast školství a které doporučují a případně rozhodují o prioritách a spektru poskytovaných služeb a jejich rozložení v čase.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Specifikem řešení je doplnění spektra informací pro školy zřizované krajem  o vývoji jejich hospodaření. Veřejnost má možnost zjistit, do jakých stavebních projektů v oblasti školství (včetně technického zhodnocení a oprav) kraj investoval finanční prostředky a jak školy v průběhu let hospodařily, jak hospodaří v aktuálním období a jak plní schválený finanční plán. Přidanou hodnotou je možnost jednoduchého prokliku do rejstříku příspěvkových organizací zřizovaných krajem (webová aplikace), kde je možnost nahlédnout do důležitých dokumentů, jako jsou např. vize organizací, zřizovací listiny, výroční zprávy, účetní závěrky apod. Stejně tak je jednoduché dostat se až na aktuální webovou stránku konkrétní školské organizace.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Jako realizátor máme za sebou vývoj mnoha aplikací, které průběžně integrujeme tak, aby uživatelé získali aktuální, validní a správné informace ad hoc bez nutnosti další administrace. Protože nyní používáme k prezentaci dat Power BI, otevřely se nám nové možnosti, jak data atraktivně přiblížit všem zákazníkům s tím, že dokážeme garantovat jejich aktuálnost, správnost a on-line přístup.

 

kontakty: Dana Buřičová
tel. 724650107, e-mail buricova.d@kr-vysocina.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.