SYSTÉM PRO SPRÁVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Tomáš Jílek

Titul:                            

Funkce:                        Předseda představenstva a generální ředitel

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          tomas.jilek@thmp.cz

Telefon:                        603 411 604

Adresa:                         Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Úřad/firma:                  Technologie hlavního města Prahy, a.s.

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Systém pro správu veřejného osvětlení hlavního města Prahy

Lokalita:  

Hlavní město Praha

Cíl:

Stěžejním záměrem projektu je vybudování nového, moderního informačního systému pro zvýšení efektivity správy a údržby veřejného osvětlení. Realizace projektu obsahovala optimalizaci pasportizační evidence, zjednodušení plánování preventivní údržby osvětlení a řadu dalších technických vylepšení celého procesu správy technologií veřejného osvětlení. Velký důraz byl kladen na realizaci systému sdílení informací, transparentnosti a zjednodušení podávání informací veřejnosti.

Cílová skupina: 

Pracovníci společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., občané hlavního města Prahy, občané a subjekty zainteresované na dění ve veřejném prostoru hlavního města (stavebníci, developeři, projektanti, podnikatelé apod.)

Provozovatel:  

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Realizátor: 

MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano.  Celý systém využívá analytických nástrojů. Jejich prostřednictvím je možno doložit příznivý dopad na měřitelné parametry – zkrácení doby servisního zásahu (odstranění poruchy), snížení počtu poruch vzhledem k lepšímu plánování preventivních opatření, snížení chybovosti evidence, rychlejší likvidace škodních událostí nebo zefektivnění spotřeby materiálu. Automatické poskytování digitálních podkladů pro stavebníky je díky řešení dostupné v režimu 24h/7d.

Výjimečnou službou pro veřejnosti je portál Zjisti.si, kde si občané mohou kdykoliv dohledat dostupné informace o objektech veřejného osvětlení. Možnost najít si informace třeba o historickém plynovém osvětlení, jak funguje, z čeho se skládá, je jen malým dílkem robustního systému, nicméně dokládá snahu zadavatele nabídnout veřejnosti maximum služeb a informací.

Hlavní náplní systému je zlepšení správy osvětlení, přičemž již za první měsíce běhu nového systému došlo ke zlepšení řady metrik:
Zrychlení vyřízení tiketu dispečerem o 40 %.
Zjednodušení administrativy v terénu o 60 %
Významná minimalizace chyb dispečerů apod.
Významné snížení nákladů na správu osvětlení

Všechny tyto ukazatele vedly k zásadnímu nárůstu pracovního výkonu a zkrácení času potřebného k vyřešení poruch osvětlení.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Systém významně zefektivnil činnost uživatele jako správce veřejného osvětlení, snížil riziko rozhodování na základě chybných, neúplných nebo zastaralých podkladů. On-line komunikace mezi dispečinkem a technikem významně urychlila předávání informací a vyřizování agendy, díky informaci o poloze posádek došlo k zefektivnění přidělování jednotlivých úkolů.

Technik má v tabletu okamžitě k dispozici veškeré potřebné podklady včetně historie daného objektu, což usnadňuje řešení konkrétní poruchy. V neposlední řadě řešení umožnilo občanům přístup k informacím o systému veřejného osvětlení v hlavním městě.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. Po celou dobu realizace probíhal jak vývoj řešení, tak také vlastní implementace v úzké spolupráci provozovatele s realizátorem projektu. Také vůči občanům je řešení prezentováno -  mimo jiné na webovém portálu provozovatele a sociálních sítích jsou podnikány marketingové kroky k propagaci částí řešení určených právě občanům.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Na základě dosavadních výsledků lze předpokládat, že úspora prostředků vydávaných na správu a údržbu veřejného osvětlení v dlouhodobém horizontu výrazně převýší vynaložené náklady.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Dosah projektu bude dlouhodobý, protože jeho cílem je zefektivnění práce a optimalizace vynaložených prostředků v dlouhodobém horizontu. Již nyní je plánován další rozvoj a rozšíření systému v oblasti správy Městského kamerového systému a analytických nástrojů pro sledování a zlepšování vnitřních procesů provozovatele a reporting směrem k Magistrátu hlavního města Prahy.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano. Veřejné osvětlení alespoň v nějaké míře využívají všechna sídla v České republice. Efektivní evidence majetku, optimalizace jeho správy a z toho plynoucí snížení nákladů na veřejné rozpočty by měl být a je jedním ze základních cílů veřejné správy. Navržené řešení je navíc vysoce modulární, je tedy připraveno pro implementaci u dalších podobných subjektů, provádějících správu například vodovodní, kanalizační, silniční sítě apod.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Bl. Jak provozovatel projektu, tak také jeho realizátor průběžně představují řešení dalším subjektům, které mají v gesci správu technologií v hlavním městě. Součástí projektu je vytvoření podrobné dokumentace, která může sloužit jako best practices realizace pro další podobné projekty.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

Řešení je s ohledem na své zaměření postaveno na on-line komunikaci mezi jednotlivými pracovníky provozovatele, v části určené veřejnosti jsou služby dostupné z veřejného internetu prostřednictvím libovolného klientského zařízení (desktop, mobilní zařízení). K dispozici je i mobilní aplikace pro op. systém Android a iOS,

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Data nejsou publikována v portále Open data, ale jsou dostupná veřejnosti v podobě samostatného portálu Zjisti.si. Tento portál obsahuje velmi podrobné mapové a evidenční informace, které má veřejnost plně k dispozici.

 

5. Doplňující informace.

Projekt řeší tři základní požadavky:
1. Evidenci majetku (veřejného osvětlení)
2. Správu a údržbu majetku (veřejného osvětlení)
3. Služby pro veřejnost

1. Cílem projektu bylo zajistit detailní a přesnou evidenci (pasporty) veškerého majetku, a to v detailním členění na jednotlivé segmenty celého systému veřejného osvětlení. Informační systém tak eviduje cca 1 milion objektů v těchto skupinách:
Zapínací bod
Rozpínací skříň
Dělící skříň
Světelné místo
Nosný prvek
Věžní hodiny
Svítidlo elektrického osvětlení
Svítidlo plynové osvětlení
Architektonický světelný prvek
Speciální architektonické osvětlení
Slavnostní osvětlení
Přisvětlení přechodu pro chodce
Veřejné hodiny
Doplněk
Kabelová spojka
Kabelové vedení
Kabelová trasa

Součástí řešení je geografický systém GIS, pracující s vektorovými i bodovými prvky, vazbami mezi jednotlivými prvky, vazbami na externí data a umožňující editování a zobrazení dat na externích WMS mapových podkladech, či jejich export nebo import.
Toto řešení umožňuje získat detailní přehled o umístění jednotlivých objektů a jejich vzájemné vazby a závislosti. Přímo v mapě umožňuje zobrazit u objektu částečné nebo plné pasportizační údaje.
Výhody pro cílové skupiny:
Takto podrobná evidence majetku a jeho zobrazení v mapových podkladech umožňuje komplexní přehled o spravovaném majetku.
Zjednodušuje řízení a provádění vlastní správy a údržby (B).
Umožňuje zjednodušit, případně plně zautomatizovat výstupy směrem k veřejnosti (C).

2. Údržba zahrnuje procesy plánování, evidence a řízení údržby ve vazbě k objektům pasportu a také v oblasti plánování i řešení havarijních stavů. Součástí řešení je dispečink, který umožňuje v online režimu neustálý dohled nad celým systémem a zároveň je řídicím centrem pro výkon správy a údržby, rozdělené do dvou oblastí:
Plánovaná údržba – základní proces správy a údržby. Na základě detailní pasportizace (včetně historie) jednotlivých objektů umožňuje plánování a maximální optimalizaci preventivních servisních zásahů (výměna dosluhujících objektů, revize a kontrola, plánované výluky apod.)
Neplánovaná údržba – řešení poruch, závad a poškození. Řešení umožňuje vysokou operativnost a zajišťuje tak dodržení SLA stanovených v rámci podmínek správy veřejného osvětlení.
Řešení je založeno na on-line komunikaci mezi dispečerem a jednotlivými posádkami v terénu. Dispečer v rámci systému plánuje směny, přiděluje plánované výkony jednotlivým pracovníkům/posádkám a zároveň má aktuální přehled o funkčnosti celého systému veřejného osvětlení. Přijímá hlášení o poruchách a v rámci systému neplánované údržby operativně přiděluje úkoly s ohledem na vytíženost posádek, dojezdovou vzdálenost, vybavenost zásahových vozidel apod.
Jednotlivé posádky jsou vybaveny tabletem, což umožnuje nepřetržitou on-line komunikaci s dispečinkem. Prostřednictvím tabletu tak dochází k přijímání pracovních ticketů, vykazování činnosti, odbavení jednotlivých ticketů posádkou bezprostředně po provedené zásahu ve vazbě přímo na daný ticket či objekt nebo například vykázání použitého materiálu.    
Toto řešení umožňuje přesné vedení skladového hospodářství a také operativní řešení škodních událostí – díky detailní pasportizaci a komplexnímu monitoringu vlastních zásahů.
Výhody pro cílové skupiny:
Dispečerovi umožňuje díky sofistikovanému prostředí přesný přehled o aktuální situaci v reálném čase, včetně aktuálního pohledu na průběh zásahů, odstraňování poruch, následků nehod apod. Tím mimo jiné minimalizuje problémy spojené s nekoordinací posádek během zásahu.
Je optimalizováno přidělování neplánovaných zásahů s příznivým dopadem na dobu vyřešení poruchy
Řešení poskytuje jednoduchý a přehledný nástroj k plánování směn a vlastního chodu organizace
Jednotliví terénní pracovníci mají detailní přehled o svých úkolech, díky detailní evidenci jednotlivých objektů je možno s předstihem stanovit materiál, potřebný k zásahu, vybavenost vozidla nutnou k zásahu apod.
Optimalizace skladového hospodářství
Díky komplexní evidenci a dokumentaci poruchy, poškození je optimalizován proces řešení škodní události vůči třetím stranám
Zvýšení bezpečnosti práce - v případě zásahu více posádek na zařízeních napájených ze stejného bodu systém informuje dispečera o dané situaci a eliminuje tak možnost připojení zařízení k elektrické síti před ukončením veškerých prací.


3. Řešení je v několika oblastech otevřeno pro veřejnost:

Portál Zjisti.si umožňuje občanům získat některé informace o veřejném osvětlení. Pro zajištění ochrany dat je aplikace umístěna v DMZ a používá vlastní redukovanou databázi.
Poskytování údajů a podkladů o existenci zařízení a sítí – jedná se o automatizovaný proces prostřednictvím webové aplikace, která je součástí portálu společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.. Podklady jsou čerpány z aktuální databáze
Vyjádření k projektové dokumentaci – jedná se o úkony dle stavebního zákona prováděné na základě doručené žádosti, podané přes portál společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., případně prostřednictvím portálu MAWIS.
Hlášení poruch – systém umožňuje hlášení poruchy několika způsoby, a to přímo na dispečink, prostřednictvím webového portálu nebo z mobilní aplikace. Při využití mobilní aplikace mohou občané přiložit fotografi místa - hlášení je obratem přijato v dispečinku a zobrazí se na mapě spolu s užitečnými informacemi, např. zda jsou u zařízení již evidována jiná hlášení, zda probíhá oprava apod. Díky tomu dispečer dokáže odbavit a předat více hlášení, než tomu bylo dříve po telefonu. Po vyřešení poruchy může být občan automaticky informován prostřednictvím SMS nebo emailu.
Výhody pro cílové skupiny:
Občan má možnost jednoduše a rychle zjistit aktuální informace a umístění zařízení v místě jeho zájmu – a v případě potřeby zažádat o zákonem vyžadované dokumenty
Je maximálně zjednodušeno hlášení případných poruch
Snížení zatěžující pracnosti pro pracovníky správy při poskytování informací

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Jedná se o rozsáhlý a komplexní projekt, specifický svou velkým rozsah zpracovaných agend a procesů. Pro projekt je typická práce s vysokými objemy dat a cílenou snahou na maximální uživatelskou vstřícnost navrženého řešení a optimalizaci práce s ním. Bylo vytvořeno uživatelsky přívětivé rozhraní - například při výběru hodnot byla využita technologie „našeptávání“, plánování činností posádek probíhá přetažením na displeji do kalendáře formou „drag&drop“, na změny stavu a nové situace je uživatel proaktivně upozorňován v okně Oznámení, umožňující rychlý proklik na konkrétní kartu s údaji k provedení požadované akcie apod.
Po celou dobu přípravy a realizace byl systém vyvíjen na míru, v souladu s detailními požadavky provozovatele a díky tomu jej provázelo velké množství úprav a změnových požadavků, plynoucích z průběžného testování a postupně získávaných zkušeností.
Velmi náročnou druhou částí realizace pak byla migrace a oprava databáze vlastního spravovaného majetku, doplnění chybějící evidence, pasportizace a propojení s geografickým systémem. Vzhledem k historickým okolnostem byla dosavadní databáze využitelná jen velmi omezeně a jednalo se tak v podstatě o přípravu kompletně nové databáze čítající cca 1 milion položek.
Při realizaci řešení byl kladen důraz na vysokou míru zabezpečení, stability a bezporuchovosti. Proto je systém umístěn v datovém centru provozovatele, zatímco data pro občany jsou vystavena v DMZ tak, aby vlastní databáze systému byla skryta před případným útokem.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Přestože řešení bylo vyvíjeno na míru, postihuje činnosti prováděné v obdobné míře u většiny organizací podobného zaměření. Inspirativní tak může být skutečnost, že na základě konkrétních a detailně popsaných potřeb byl vyvinut systém, který je využitelný pro řadu dalších provozovatelů, a to jen s minimálními úpravami, ať už v systému nebo v metodice činnosti jednotlivých organizací.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Řešení je plně aplikovatelné opakovaně. Zároveň lze informační systém, založený na řešení dispečinku a komunikace s pracovníky v terénu, teoreticky využít pro řešení v dalších obdobně fungujících oblastech (správě majetku obecně, správě komunikací, řízení činnosti městských policií apod.).

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Vzhledem k faktu, že řešení bylo vyvinuto na míru provozovateli a jeho realizace proběhla v nedávné době, zatím se jedná o realizaci jedinou. Předpokládáme, že k dalším implementacím dojde v brzké době.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.