Systém pomoci na vyžádání.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Pavel Kadlec

Titul:                             Mgr. et Mgr., DiS.

Funkce:                        projektový manažer

Odbor/oddělení:          odbor evropských projektů

E-mail:                        pavel.kadlec@msk.cz

Telefon:                        595622397

Adresa:                        28. října 117

Úřad/firma:                Moravskoslezský kraj

 

Soutěžní kategorie kraje

B - PROJEKT

Název projektu: Systém pomoci na vyžádání

Lokalita: Moravskoslezský kraj

 

CÍL:

Předmětem projektu je pořízení specifického informačního systému pro podporu operačního řízení. Cílem projektu je zvýšení kvality a rychlosti poskytnutí přednemocniční péče obyvatelstvu, které potřebuje zdravotnickou pomoc. Dojde k rozšíření stávajícího systému databáze posádek ZZS MSK na území kraje a jejich rozmístění v rámci plošného pokrytí, o databázi zdravotnických prostředků pro poskytnutí první pomoci (AED - automatické externí defibrilátory), stejně jako o databázi možných osob a technický prostředků. To vše přehledně v mapě operátora - laicky řečeno bude na mapě více ikon označujících možnou pomoc občanu v nouzi, než nyní vidí.

Princip informačního sytému "Systém pomoci na vyžádání" vychází z doplnění možnosti využití dalších záchranářů k poskytnutí zdravotnické pomoci osobám postiženým zdravotními komplikacemi ještě před příjezdem samotné záchranné služby v případě, kdy jsou poblíž (v definovaném okruhu) od místa události. Následným cílem je pak do systému zapojit proškolené profesionální příslušníky dalších složek IZS (hasiči, policie) a zdravotnické veřejnosti spolu s možností využití další dostupné techniky. Informační systém je složen z části klientské aplikace běžící na chytrém telefonu tzv. respondera, která bude sloužit k jeho lokalizaci a serverové části, která v době události určí vhodnou skupinu responderů.

Cílová skupina: 

1.  Cílovou skupinu tvoří občané vyžadující neodkladnou péči na území Moravskoslezského kraje, tj. obyvatelé i návštěvníci kraje bez ohledu na věk, pohlaví, atp. Dále pak složky IZS Moravskoslezského kraje a orgány krizového řízení.

Provozovatel: Zdravotnická záchranná služba Moravskolezského kraje, p. o. a O2 Czech Republic


Realizátor: Moravskoslezský kraj


 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Částečně.

  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano. Odborná veřejnost vnímá tento projekt jako velmi prospěšný a v praxi funguje. Moravskoslezský kraj spolu se ZZS MSK byl jedním z vůbec prvních v České republice, který systém pomoci na vyžádání (tzv. first responder system) v takovém rozsahu (a tak rychle - realizace 6 měsíců) zavedl.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Cílová skupina byla o vývoji projektu podrobně informována, samotný podnět řešení pořídit v rámci projektu vzešel z prostředí cílové skupiny, tj. především od záchranářů, kteří znají prostředí nejlépe. Po testování systému byla veřejnost informována o možnostech zapojení se coby first responder.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují. Vzhledem k realizaci otevřeného výběrového řízení a realizaci velmi výhodného nákupu byly sníženy náklady oproti předpokladu z 5 mil. Kč na 1 mil. Kč a rovněž provozní náklady jsou řádově nižší než bylo kalkulováno.

 

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Projekt, resp. provoz systému je uvažován jako dlouhodobý. Služba bude poskytována dlouhodobě. Díky nasazení dodavatele i participaci partnera projektu, tj. ZZS MSK, byl projekt naplánován i realizován, vč. testování ve velmi krátkém čase. Samotná dodávka byla koncipována na 6 měsíců vč. implementace a základního testování. 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Určitě ANO. Inspirací byl Královehradecký kraj, kde podobný systém (ale v jiném rozsahu) zavedli již před námi. Podobný projekt realizovaly nebo realizují i další kraje, resp. záchranné zdravotnické služby (ZZS).


 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Zkušenosti se systémem jsou průběžně předávány odborné veřejnosti, zejm. v rámci spolupráce mezi jednotlivými zdravotnickými službami. Reference a zkušenosti Moravskoslezského kraje pomohly i dalším krajům resp. záchranným službám, které podobný systém pořizovaly či zaváděly.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Základní myšlenkou projektu je mobilní aplikace v chytrém telefonu, kterou může využít first responder, tj. zachránce, který tak může být schopen na základě oslovení dispečinkem vyrazit ve stejnou dobu jako profesionální posádka záchranné služby a zahájit poskytování první pomoci v případech, kde je tato pomoc indikována. Díky oslovení Responderů (FR) poblíž místa události tak může být na místě proškolený zachránce ještě před samotným příjezdem ZZS, tj. vozu rychlé lékařské pomoci.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 NE.

 

5. Doplňující informace.

Součástí projektu Moravskoslezského kraje a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (ZZS MSK) bylo pořízení mobilní aplikace, která pomáhá zajistit první pomoc dříve, než je na místo schopna dojet nejbližší záchranářská sanitka. Je to vlastně velmi jednoduché: v současné době vidí operátoři záchranky databázi posádek zdravotnické služby a jejich rozmístění v regionu. Můžeme si to představit jako malé ikonky na mapě. Díky novému systému těch ikonek výrazně přibyde. Ještě před příjezdem profesionálů bude moci potřebnému poskytnout zdravotní pomoc tzv. First Responder (FR), tedy registrovaný školený zachránce. V databázi budou také zaznačeny zdravotnické prostředky pro první pomoc (např. rozmístění externích defibrilátorů). Díky tomu se k pacientovi dostane první pomoc v kratším čase, což zvýší šance na úspěšnější léčbu nebo dokonce na přežití.

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

 Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?kontakty: 

Pavel Kadlec, MSK, pavel.kadlec@msk.cz, 595 622 397
Petr Hráček, ZZS MSK, petr.hracek@zzsmsk.cz, 950 730 475
Leona Šrubařová, MSK, leona.srubarova@msk.cz

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.