Technologická inovace obecního úřadu Kněžice

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Aleš Svěrák

Titul:

Funkce: vedoucí projektu

Odbor:

E-mail: ales_sverak@gordic.cz

Telefon: 773687754

Adresa:

Firma: Gordic spol. s r.o.

Nominace v kategorii: obce

 

B – Projekt

Název projektu: Technologická inovace obecního úřadu Kněžice

Lokalita: obecní úřad

Cil projektu:

- zajistit řešení ekonomického informačního systému, které bude technologicky vyspělejší a přispěje k vyšší bezpečnosti i zjednodušení vnitřních procesů úřadu

Cílová skupina:

primárně pracovníci obecního úřadu

sekundárně obyvatelé obce, jejichž požadavky a úkony vůči úřadu se daří rychleji odbavovat

Provozovatel: obec Kněžice

Realizátor: Gordic spol. s r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Díky propojení jednotlivých modulů v platformě GINIS došlo ke zvýšení efektivity práce jednotlivých pracovníků úřadu a zjednodušení vnitřních procesů. To se projevuje i při komunikaci s občany obce – jejich požadavky lze rychleji odbavovat. Klíčovou výhodou řešení je jednotná SQL databáze. Úřad si touto technologií zajistil zvýšení kybernetické bezpečnosti, efektivnější zálohování i snadnější integraci s dalšími agendami. Zároveň je zmíněná technologie vhodnou přípravou pro další navazující digitalizaci úřadu, například portál občana. Výhodou projektu byl i fakt, že pro zprovoznění celého systému nebylo nutné pořizování nového hardwaru. Vše je provozováno na původní infrastruktuře.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Pracovníci úřadu přivítali urychlení některých pracovních procesů a zároveň jim odpadla každodenní starost o zálohování dat, neboť nový systém je založen na automatickém zálohování.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Při změně technologie informačního systému jsme plně využili současného HW, tudíž nevznikly další náklady spojené s pořízením nového, přičemž i nový IS vychází ze stávajícího, což bylo pro zákazníka jedno z kritérií.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Dlouhodobý projekt s možností dalšího růstu formou dalších rozšiřujících modulů GINIS Express SQL.

 

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Rádi bychom inspirovali i další obce, neboť digitální svět je všude kolem nás a neměli bychom jej přehlížet.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NYNÍ NE.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NE.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Tento projekt stojí na začátku digitalizace obecního úřadu. V jeho první fázi byl implementován informační systém GINIS Express SQL postavený na databázovém stroji MS SQL Server Express, tudíž nevznikla potřeba nákupu dalších licencí. Tímto krokem bylo zajištěno zvýšení efektivity práce a zabezpečení dat obecního úřadu.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik

Implementace se obešla bez problémů, neboť došlo k využití současného HW vybavení úřadu. Jelikož se jedná o databázové řešení, daleko snadněji lze nyní řešit i zastupitelnost.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Implementaci je možné provádět bez vícenákladů na HW, což ušetří značné prostředky zákazníka.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Kompletní řešení se dá využívat opakovaně a případně jej lze doplnit o další agendy a moduly.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Podobných projektů se implementuje v současnosti více.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.