Evidence zvláště chráněných území

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Jiří Šafránek

Titul:                             Mgr.

Funkce:                        vedoucí odboru informačních technologií

Odbor/oddělení:          odbor informačních technologií

E-mail:                        j.safranek@olkraj.cz

Telefon:                        585 508 140

Adresa:                        Jeremenkova 40a, Olomouc

Úřad/firma:                Krajský úřad Olomouckého kraje

 

Soutěžní kategorie kraje

B - PROJEKT

Název projektu: „Evidence zvláště chráněných území“ (webové mapové aplikační prostředí)

Lokalita: Olomoucký kraj, obecně jakékoliv území


CÍL:

Cílem projektu je vytvořit webové mapové aplikační prostředí, které umožní spravovat data, jejichž původcem je oddělení Ochrany přírody, v digitální podobě a nabídne nástroje, které zrychlí a zkvalitní rozhodovací procesy úředníků týkající se správy zvláště chráněných území (dále jen ZCHÚ) na území kraje. 

 

·      Prvním dílčím cílem je vytvoření centrálního databázového prostředí včetně aplikace, která umožní digitalizaci papírových a jinak samostatně ukládaných dokumentů. 

 

·      Druhým dílčím cílem je implementace funkcionalit, které podpoří vykonávání běžných činností úředníků spojených s agendou ZCHÚ: 

o   vyhledávání informací o ZCHÚ včetně historických stavů 

o   aktualizace dat spojená s přehlašováním jednotlivých ZCHÚ včetně všech územních / pozemkových souvislostí

o   zpřístupnění komplexních a aktuálních podkladů pro zpracovatele „Plánů péče o území“

o   kontrolu kvality dat porovnáním s informacemi uváděnými v systému DRUSOP (spravuje AOPK ČR) 

o   grafickou vizualizaci ekonomických ukazatelů u jednotlivých ZCHÚ pro vybraná období 

o   provázání dat o ZCHÚ s existujícími daty ze systému pro evidenci smluv a jinými aplikacemi krajského úřadu 

 

·      Třetím dílčím cílem je možnost publikace dat do prostředí webových stránek kraje s cílem zvýšit informovanost občanů o rozsahu a významu ZCHÚ včetně činností prováděných krajem v rámci zákonné péče.

Cílová skupina: 

1.    ·      Krajský úřad Olomouckého kraje - pracovníci odboru Životního prostředí a zemědělství, oddělení Ochrany přírody

·      Zpracovatelé plánů ochrany a péče o území a dodavatelé ostatních služeb zaměřených na údržbu a správu chráněných území.

·      Ostatní odbory životního prostředí na krajích České republiky

Veřejnost

Provozovatel: Olomoucký kraj


Realizátor: Vzejde z výběrového řízení


 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Realizací záměru dojde k jednotné elektronické evidenci podkladů ve všech strukturách zákonné evidence. Dojde k zpřehlednění a zpřístupnění všech dostupných podkladů vázaných k jednotlivým zvláště chráněným územím na území kraje pro cílovou skupinu.  

Nyní jsou podklady dostupné pracovníkovi mající dané území na starosti v papírové podobě. Při kontrolní činnosti nemusí být vždy vše dostupné v terénu. Elektronizace agendy by měla umožnit přístup k datům (rozsah zpřístupněných dat závisí na roli uživatele aplikace) i mimo pracoviště. 

Jednotné datové prostředí pak umožní zrychlit tvorbu statistik a přehledů.

  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Tento záměr vzniká na základě potřeb pracovníků ochrany přírody. Potřeby byly analyzovány a byl vytvořen model řešení, na němž se pracovníci ochrany přírody podíleli formou konzultací. Definovali jednotlivé funkce aplikace, struktury popisných položek a jejich vazeb. Na tomto základě byl vytvořen datový i procesní model a navrženo vhodné řešení pro dosažení zvolených cílů.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře. Účastnili se konzultací při zpracování záměru i připomínkování návrhu a jeho funkcí. 

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Zatím nelze vyhodnotit. Projekt je ve fázi přípravy výběrové řízení. 


 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Celý projekt je koncipován jako dlouhodobý.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

V současné době jsou všechny orgány ochrany přírody na tom stejně – vše je v papírové podobě. Neexistuje informační systém na podporu správy ZCHÚ, neexistují ani dílčí části takového systému. Naším záměrem je poskytnou řešení agendy i dalším orgánům ochrany přírody na krajích České republiky.


 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Takové aktivity jsou naplánované, aktuálně je projekt ve fázi přípravy VZ.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 Systém bude spíše produkovat data, která jako openadata budou využívána.

5. Doplňující informace.

Při přípravě projektu byl využit projekt oceněný v TheBest2018 s názvem „Jak nachystat a zvládnout vlastní IT projekt“

Jeho cílem je eliminovat opakující se potíže související s plánováním a realizací IT projektů ve veřejné správě formou intenzivního semináře. Ten má za cíl být preventivním opatřením nepovedených a předražených IT projektů, které by na půdě veřejné správy mohly vzniknout.

Absolventi semináře mají být nově schopni s minimem úsilí a času nachystat relevantní podklady k IT projektu, který chtějí realizovat a tyto podklady dále efektivně postoupit do interního procesu poptávkového / výběrového řízení, zadání a realizace až po předání hotového díla či služby a finální validaci stanovených cílů. Klíčovou přidanou hodnotou semináře je schopnost absolventů definovat nejen technické, ale také základní právní požadavky na vlastnosti IT řešení, u kterého se očekává udržitelný provoz a v ideálním případě bezkonfliktní obchodní vztah s dodavatelskou firmou.

Prakticky zaměřený seminář je obohacující zejména proto, že během něho účastníci získají možnost nahlédnout pod pokličku dodavatelům softwarových aplikací. Vhled do této problematiky spolu s objasněním jejich postojů a cílů je jediný způsob, jak tomuto světu porozumět a předcházet vzájemným konfliktům.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

 

Výstupy: 

 

• Datový model a struktura databázového prostředí v rozsahu agendy Zvláště chráněných území (vč. Přírodních parků, Přírodních památek a rezervací) a Soustavy lokalit NATURA 2000 (tedy vč. Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí). 

• Datový sklad vzniklý digitalizací analogových dat nebo vložením digitálních dat. 

• Webová mapová aplikace, která umožní data spravovat a publikovat v intranetu KÚOK a v omezené míře také na Internetu pro veřejnost. 

 

Cíl: 

Cílem projektu je vytvořit webové mapové aplikační prostředí, které umožní spravovat data oddělení Ochrany přírody v digitální podobě a nabídne nástroje, které zrychlí a zkvalitní rozhodovací procesy úředníků týkající se managementu ZCHÚ na území Olomouckého kraje. 

 

• Prvním dílčím cílem je vytvoření centrálního databázového prostředí včetně aplikace, která umožní digitalizaci papírových a jinak samostatně ukládaných dokumentů. 

 

• Druhým dílčím cílem je implementace funkcionalit, které podpoří vykonávání běžných činností úředníků spojených s agendou ZCHÚ: 

◦ vyhledávání informací o ZCHÚ vč. historických stavů 

◦ aktualizace dat spojená s přehlašováním jednotlivých ZCHÚ vč. všech územních / pozemkových souvislostí 

◦ zpřístupnění komplexních a aktuálních podkladů pro zpracovatele Plánů péče o území 

◦ kontrolu kvality dat porovnáním s informacemi uváděnými v systému DRUSOP (spravuje AOPK ČR) 

◦ grafickou vizualizaci ekonomických ukazatelů u jednotlivých ZCHÚ pro vybraná období 

◦ provázání dat o ZCHÚ s existujícími daty ze systému pro evidenci smluv a jinými aplikacemi KÚOK 

 

• Třetím dílčím cílem je možnost publikace dat do prostředí webových stránek KÚOK s cílem zvýšit informovanost občanů o rozsahu a významu ZCHÚ včetně činností prováděných Krajem v rámci zákonné péče. 

 

 

 Rozsah spravovaných dat

 

Databáze má pojmout následující tematické datové třídy v uvedené hierarchii: 

• Zvláště chráněná území datové typy: chronologie + atributy + hranice (oblasti) + definiční body + přílohy + odkazy popis: sledované území, jehož popis se v čase může měnit a proto je potřeba v databázi uchovávat data pro každý vyhlášený stav zvlášť 

◦ Přírodní parky 

◦ Přírodní rezervace 

◦ Přírodní památky 

 

• Soustava lokalit NATURA 2000 datové typy: chronologie + atributy + hranice (oblasti) + definiční body + přílohy + odkazy popis: viz. ZCHÚ výše 

◦ Evropsky významné lokality 

◦ Ptačí oblasti 

• Zakázky datové typy: atributy + hranice (geometrie funkčních ploch u Plánu péče) + přílohy + odkazy popis: jedna zakázka se vždy vztahuje na jedno území, ale k jednomu území se může vztahovat několik zakázek; zakázky mají statusy 

◦ Zaměření 

◦ Vytvoření Plánu péče 

◦ Značení 

◦ Údržba 

• Záznamy z šetření datové typy: atributy + přílohy popis: u každého území vedeného v evidenci je potřeba evidovat podněty k šetření a jejich výstupy. Vznikne tak chronologický záznam činností úředníků. 

 

Každá datová třída má svoji strukturu dat, vlastní formuláře, přes které jsou data zapisovánanebo zobrazována. Tato data budou v systému vznikat ručně zápisem uživatele případně importem. Po vstupu tematických dat do databáze proběhne několik automatických procesů, které zajistí vytvoření tzv. kontextových dat. To jsou informace, které není potřeba zadávat ručně a vznikají prostorovou analýzou dat – buď se jedná o výpočet hodnot z existujících atributů (např. dopočítání výměry území v požadovaných jednotkách) nebo analýzu topologie s daty, která považujeme za relevantní – v tomto případě jde o RÚIAN. Konkrétně v tomto případě je cílem uložit informace o okresekatastrálním území parceláchs definicí, zda-li je pozemek obsažen celý či jen z části v daném území.

 

Uživatelské role a jejich typické scénáře 

 

Aplikace má podporovat následující typy uživatelských skupin: 

• Veřejnost: určeno pro veřejnost, bez nutnosti registrace

• Úředník: pro interní přístup úředníků do systému, práva neumožňují editaci dat 

• Editor: pro interní přístup úředníků do systému, uživatel má právo editovat všechna data 

• Manažer: ukončuje zakázky (uvádí je do konečného stavu) 

• Administrátor: kromě editace dat je administrátorovi umožněna správa číselníků a uživatelských účtů 

• Dodavatel: nejedná se o druh oprávnění, spíše jde o zajištění míry interoperability prostřednictvím API, které zajistí distribuci dat do prostředí aplikací třetích stran. 

 

Mapová aplikace, její funkcionalita, má být nachystaná na podporu konkrétních činností / procesů specifických pro každou uživatelskou skupinu.

 

Ilustrace 1: Schéma základní představy o funkčnosti aplikace. 

 

Typické úlohy cílových skupin 

Primárně má mapová aplikace uspokojovat práci úředníků a nabídne tedy následující scénáře (tzv. user stories): 

 

Registrace a administrace 

 

• Jako úředník se chci registrovat do role editor, protože jsem správcem území a je mojí povinností používat tuto aplikaci a data zadávat (editovat). 

• Jako administrátor chci aktivovat/deaktivovat uživatelské účty, protože chci mít přehled o tom, kdo má k datům přístup a jaká práva má. 

• Jako administrátor chci spravovat číselníkové hodnoty položek, protože chceme mít data jednotná a je potřeba zachovávat ustálené názvy a pojmenování pro všechny uživatele s právem zápisu dat. 

 

Vytvoření záznamu o chráněném území 

 

• Jako editor chci vytvořit záznam o chráněném území, protože všechny informace dnes evidované v papírové podobě, na CD a v šanonech chceme centrálně ukládat, nahlížet na data a snadno je aktualizovat.

• Jako editor chci, aby se kolem každého území (jeho hranic) vygenerovalo ochranné pásmo x-metrů, protože tuto zónu definuje zákon a tato zóna musí být v mapách zobrazena. 

• Pokud jako editor označím chráněné území za území s individuálně definovanou ochrannou zónou, chci mít možnost nahrát geografická data, která tuto zónu definují a tudíž aplikace nebude generovat automatický buffer, protože nemohou existovat dvě zóny zároveň, což ukládá zákon. 

• Jako editor chci vyhlašovat území (změnit status záznamu), čímž se uloží všechny vložené informace a přílohy a zakáže se editace, protože je potřeba takový stav dat archivovat a jde o oficiální informace, které jsou závazné pro všechny, kteří v dané oblasti žijí a v krajině hospodaří. 

• Jako úředník chci tisknout ve zjednodušené grafice stránku formuláře zobrazeného území, abych mohl dokument použít jako pracovní podklad pro jednání s kolegy atp. 

• Jako editor chci mít možnost uložit rozpracovaný formulář o chráněném území (nově zapisovaném i přehlašovaném), abych mohl postupně záznam doplňovat o informace a přílohy, které nemám k dispozici ihned a všechny najednou. 

• Jako editor chci být upozorněn na chyby v datech kdykoliv, kdy formulář ukládám, aby v databázi nevznikala nekompletní a nekonzistentní data. 

• Jako úředník chci vyhledat a zobrazit aktuální i historické stavy vyhlášených chráněných území, protože ty historické stavy je nutné archivovat a mít možnost rychle se dostat nejen k popisným údajům, ale také k přílohám a dokumentacím, které s chráněným územím souvisí. 

• Jako editor chci odstranit rozepsaný záznam o chráněném území za neplatný, protože se může stát, že záměr vyhlásit území zanikne a zčásti vyplněný formulář bude zbytečný. 

 

Opětovné vyhlášení chráněného území v aktualizované podobě 

 

• Jako editor chci mít možnost vyhlásit chráněné území v aktualizované podobě, protože postupem času se mění legislativní, geografické i ekonomické okolnosti, které mohou měnit plošný rozsah území i způsoby péče o území. 

 

Porovnání kvality a rozsahu dat vlastní agendy s DRUSOP 

 

• Jako manažer chci mít možnost zjistit rozdíly v datech popisující všechna naše vyhlášená území s daty v systému DRUSOP (drusop.nature.cz), protože potřebuji upozornit na rozdíly a ty začít aktivně řešit se správcem DRUSOPu, protože jako úřad jim data předáváme a je v našem zájmu, aby vše bylo v pořádku. 

 

Porovnání objemu investovaných prostředků do péče na území 

 

• Jako editor chci graficky a tabulkově zobrazit výši investičních nákladů (rozdělených podle činností a dodavatelů) investovaných úřadem do zakázek na vybraném území v definovaném období, protože chceme kontrolovat cenové hladiny nových nabídek a hodnotit, zda-li jsou adekvátní. Také chceme mít podklady pro plánování rozpočtu. 

 

Výběr, filtrace a následný přehled záznamů chráněných oblastí 

 

• Jako úředník chci vyhledat chráněná území podle různých kritérií, abych mohl tyto záznamy zobrazit v tabulce a tyto exportovat do přehledné excelovské tabulky, kterou použiji jako podklad pro jednání s kolegy. 

• Jako úředník chci prohlížet interaktivní mapu vyhlášených chráněných území nad různými mapovými podklady, abych viděl, které obce a města spadají do chráněných zón a celých oblastí.

• Jako úředník chci v mapě zobrazovat značení, které v terénu vymezuje chráněné území, abych mohl plánovat jeho údržbu. 

 

Vedení Knihy péče 

 

• Jako editor chci evidovat každou činnost úředníků na konkrétním území, protože z různých stran chodí podněty k šetření atd. a je potřeba mít chronologický přehled o tom, co jsme jako úřad prováděli a jaké jsou výstupy. 

• Jako editor chci, aby každá nově zapsaná zakázka na chráněném území (dále přijetí plánu péče od dodavatele atp.) se automaticky stala záznamem v knize péče, protože mi to usnadní práci při vkládání dat a nebudu je muset zapisovat dvakrát. 

 

Vytvoření záznamu o zakázce 

 

• Jako editor chci rozlišit typ nové zakázky, protože u každého typu evidujeme trochu odlišné informace. 

• Jako editor chci u jedné zakázky zapisovat samostatné objednávky, protože administrativně nachystáme jednu velkou faktickou zakázku, ale tu rozdělíme na jednotlivé objednávky pro jednotlivé dodavatele a my potřebujeme evidovat stavy objednávek. 

• Jako editor chci k probíhající zakázce doplňovat data (PDF, textové informace, …), evidovat jednotlivé verze typicky Plánů péče včetně našich připomínek a finální verzi označit, aby bylo zřejmé, že je možné objednávku považovat za vyřízenou a zároveň jsme měli informace o tom, co jsme dodavateli vytýkali. 

• Jako manažer chci ukončit zakázku (změnit ji status) v okamžiku, kdy jsou všechny objednávky realizované a dodané, abych tím potvrdil výsledek vlastní kontroly podkladů a definoval, že všechny náležitosti zakázky byly splněny. 

• Jako editor chci rychle filtrovat mezi typy zakázek, protože mě často nebudou zajímat ty uzavřené, ale ty probíhající. 

• Jako editor chci mít možnost uložit nově zapsanou zakázku v podobě konceptu, protože její podklady zpravidla připravujeme nějakou dobu. 

• Jako editor chci při zápisu zakázky snadno a rychle vytvořit vazbu na jedno konkrétní chráněné území, abych nemusel bokem procházet seznam území a nějak zapisovat jeho název nebo ID a to ručně dopisovat k zakázce. 

• Jako manažer nechci u probíhající zakázky umožnit editaci jakýchkoliv informací editorům, abychom si v datech uchovali stav informací platný v den vyhlášení zakázky. 

• Jako editor chci být upozorněn na chyby v datech kdykoliv, kdy formulář ukládám, aby v databázi nevznikala nekompletní a nekonzistentní data.

 

Zahájení zakázky a výzva k doplnění podkladů 

 

• Jako manažer chci zahájit zakázku (a změnit její status), protože na základě uložených dat dojde k zahájení výběrového řízení. 

• Jako manažer chci oznámit IT oddělení a kolegům, že byla zakázka zahájena, aby začali vlastními silami zajišťovat podkladová data mimo aplikaci. Oznámení má být odesláno formou automatického emailu se základními údaji o zakázce. 

 

Evidence zakázek  

 

• Jako editor chci vyhledávat zakázky podle různých kritérií, abych mohl na data nahlížet a měl přehled o tom, co se kde dělalo. 

 

Propojení se systémy třetích stran

 

DRUSOP 

Jedním z klíčových požadavků je možnost strojově porovnat obsah databáze DRUSOP (drusop.nature.cz) s daty v mapové aplikaci a upozornit na konkrétní rozdíly (nové / rozdílné položky). Aplikace DRUSOP zřejmě nenabízí API pro přístup aplikací třetích stran a v takovém případě budou data stahována naprogramovaným robotem. 

Forma výstupu bude textová (log), kde bude na řádku uveden identifikátor území a informace, zda-li se záznam shoduje či nikoliv. V případě rozdílu budou vypsány atributy a jejich hodnoty, které se liší. U každého záznamu bude uvedena informace o typu rozdílnosti z pohledu databáze mapové aplikace: rozdílná hodnota / hodnota v DRUSOP není obsažena. 

 

Otevřenost systému 

V kontextu GeoInfostrategie a ostatních obecných principů pro zachování interoperability bude v budoucnu možné, pro potřeby datové výměny, vytvořit webové API. Jeho specifikace bude vycházet vždy z konkrétní potřeby, která aktuálně není známá. Jedinou současnou podmínkou proveditelnosti API je kvalitně zpracovaný datový model a zdokumentovaná datová struktura. 

 

Požadavky na technické řešení 

Na mapové řešení jsou vzneseny tyto požadavky, které mají za cíl využít zakoupené licence geoinformačních technologií na KÚOK a zamezit duplicitním nákupům. 

 

• Geodatabázový server: MS SQL 

• Publikace mapových podkladů (mapové služby, konfigurace mapových kompozic): ArcGIS Enterprise 

• Editace geodat tlustým klientem: ArcGIS Desktop 

 

Licenční nároky 

Dílo, které vznikne na základě zadání, bude dodáno v licenci, která umožní Krajskému úřadu přístup ke zdrojovým kódům, dokumentaci zdrojových kódů a bude možné vzniklé řešení dále bezplatně šířit v oblasti veřejné správy.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.