VÝVOJ A PROVOZOVÁNÍ MOBILNÍCH APLIKACÍ ČHMÚ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Hrubalová Monika
Titul: MgA.
Funkce: vedoucí
Odbor: tiskové a informační oddělení
E-mail:monika.hrubalova@chmi.cz
Adresa: Na Šabatce 2050/17, Praha 4
Firma:Český hydrometeorologický ústav

 

B - PROJEKT

Název projektu: Vývoj a provozování mobilních aplikací čhmú

Lokalita:Česká republika

CÍL:Oficiální aplikace ČHMÚ byla vytvořena za účelem prezentace velkého množství informací, které ČHMÚ v rámci své běžné činnosti vytváří, a jejich zpřístupnění širokému spektru uživatelů. Tyto informace dosud byly k dispozici na mobilních platformách pouze v omezeném rozsahu.

Druhým cílem bylo poskytnout široké veřejnosti i odborníkům aplikaci, která má podrobnější a přesnější data pro předpověď v ČR než systémové mobilní aplikace o počasí či např. populární norská služba Yr.no.

ČHMÚ vynakládá veliké úsilí k získání takto přesných dat a informací, bylo tedy na místě je také adekvátně prezentovat veřejnosti prostřednictvím moderní mobilní aplikace, která odpovídá aktuálním trendům

Cílová skupina: Obě aplikace jsou určeny širokému spektru uživatelů – laická veřejnost, odborná veřejnost, skupiny uživatelů se specifickými potřebami specializovaných informací, samospráva, uživatelé z řad integrovaného záchranného systému ČR, zejména pak Hasičský záchranný sbor.

Aplikace ČHMÚ
Aplikace obsahuje předpověď počasí pro Českou republiku na nejbližší dny s plošným rozlišením jeden kilometr, předpověď srážek, výstrahy na nebezpečné jevy a během sezóny také předpověď aktivity klíšťat. Předpověď počasí lze zobrazit pro aktuální polohu i pro uživatelem vybrané a uložené lokality (obce).

Aplikace ČHMÚ+
Aplikace prezentuje další produkty ČHMÚ, konkrétně jde o podrobné meteorologické informace ve stanicích, předpovědní mapy modelu Aladin, hydrologické informace, riziko přívalové povodně a informace o kvalitě ovzduší. Aplikace umožňuje průběžné sledování stavu vod v uživatelem vybraných vodoměrných stanicích.

Provozovatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Realizátor: OKsystem a.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano. Ano – aplikace si od uvedení na příslušná aplikační tržiště stáhlo následující množství uživatelů:
Android – Google Play (od 04 / 2018):
ČHMÚ: 224 940 stažení
ČHMÚ+: 96 010 stažení

iOS – AppStore (od 08 / 2018):
ČHMÚ: 21 700 stažení
ČHMÚ+: 9 480 stažení
Počet ohlášených incidentů významně vzrostl zejména poté, co v květnu 2018 přestalo být provozováno hlášení kyber. kriminality na stránkách Policie ČR a uživatelům je doporučeno využít právě STOPonline.cz.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Aplikace ČHMÚ a ČHMÚ+ zjednodušily přístup k hydrometeorologickým informacím všem uživatelům, kteří doposud získávali ty nejpřesnější data pro Českou republiku pouze z webových stránek ČHMÚ.
Aplikace nabízí pro některá místa přesnější informace než ostatní dostupné meteorologické aplikace. Podle uživatelů jsou aplikace užitečné; grafický vzhled aplikací jednoduchý až strohý, nicméně veškeré informace se zobrazují rychle a v přehledné formě. Obě aplikace jsou zdarma a neobsahují žádné reklamy a uspokojí jak uživatele, kteří chtějí zjistit jen teplotu či předpověď, tak také ty náročnější, kteří chtějí znát například aktuální srážkové mraky, jejich předpověď na nejbližší hodinu či rosný bod. Rozsahem a množstvím dostupných a bezplatných informací, jsou tyto aplikace na českém trhu výjimečné

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře. Zavádění na trh mobilních aplikací ČHMÚ a ČHMÚ+ předcházela cílená komunikace směrem k potencionálním uživatelům. Na toto téma se v médiích objevila řada rozhovorů a článků, které se soustředily na přípravu a prezentaci aplikací jak před jejich uvedením, tak i po něm. Bylo publikováno i několik rozhovorů s ředitelem ČHMÚ Markem Riederem (tištěná média, webové zpravodajství a portály, rozhovory v České televizi, atd.).

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Nepochybně ano. S přihlédnutím k množství uživatelů aplikací a naplnění cíle, ke kterému byl ČHMÚ zřízen, architektuře řešení a tomu, že v celkové ceně je zahrnuto i několik let provozu a podpory řešení, se přepočtené náklady na jednoho uživatele pohybují v jednotkách Kč.

Aplikace poskytuje uživatelům důležité informace a varování v případě mimořádných událostí (živelných pohrom jako např. povodní, vichřic apod.). Jejich pozitivní efekt pro účinnou pomoc záchranných složek, rozhodování samospráv a kladný dopad v oblasti ochrany zdraví, života a majetku není možné vůbec vyčíslit.
Celková cena projektu je 5,4 milionu Kč bez DPH. Předmětem dodávky však není jen vývoj mobilních aplikací (cena mobilních aplikací ČHMÚ a ČHMÚ+ pro platformy Android a iOS je celkem 1,8 milionu Kč), ale především vytvoření komplexní back-end serverové části, která přebírá a zpracovává velké množství dat z ČHMÚ a ve které je soustředěno těžiště funkcionality. Podstatnou součástí celé dodávky je pak poskytování podpory celého řešení do roku 2022 a zajištění kompletního provozu po stejně dlouhé období na serverech společnosti OKsystem v jejím datovém centru.


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Jedná se o projekt dlouhodobého trvání – ČHMÚ má se stávajícím dodavatelem smlouvu o provozu a podpoře řešení do roku 2022 s možností uplatnění opce, která bude využívána na rozvoj aplikací a jejich nových funkcionalit (např. widgety atd.).

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Ano, Řada subjektů veřejné správy vytváří v rámci své běžné činnosti velké množství informací užitečných pro širokou veřejnost i odborníky v dané oblasti. Pokud nejsou tyto informace prezentovány moderní a atraktivní formou, jejich využití a přijetí veřejností je zpravidla omezeno na úzký okruh odborníků, kteří informace získávají cíleně. Naopak zpřístupnění informací široké veřejnosti ve vhodné podobě má za výsledek jejich širší a lepší využití a vede ke zvýšení respektu dané organizace v očích veřejnosti.
Náklady spojené s pořízením informací jsou samozřejmě využity o to efektivněji, pokud je konzumuje širší skupina příjemců. Jako možní následovníci tohoto konceptu se nabízejí např. Český statistický úřad, Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a řada dalších orgánů veřejné správy.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ne. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzce specializovanou problematiku, kterou mobilní aplikace pokrývá, nejsou v České republice další veřejnoprávní subjekty, které by mohly informace z vývoje aplikací využít. V současné době se jedná o možnost rozšíření aplikace ČHMÚ a ČHMÚ+ na území Slovenské republiky ve spolupráci se Slovenským hydrometeorologickým ústavem.

 

3. Vícekanálový přístup


Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano Jak již bylo zmíněno výše, aplikace zastávají funkci informativní. Běžným uživatelům poskytuje modul ČHMÚ přehlednou sadu základních informací typu předpověď počasí, pokročilým uživatelům či profesionálům se zájmem o specifické detailní informace (městské úřady, integrovaný záchranný systém ČR, letci, vodáci, atd.) pak v podobě aplikace ČHMÚ+ podrobné informace relevantní pro jejich obor či specifický zájem.

Architektura aplikace zahrnuje společnou serverovou část – backend, která přijímá data z ČHMÚ a připravuje obsah k publikování, a aplikace ČHMÚ/ČHMÚ+, které informace na platformách Android a iOS zobrazují uživatelům.

Tuto architekturu je v budoucnu možno vhodně využít, pokud se ČHMÚ rozhodne modernizovat např. svou webovou prezentaci.
neposlední řadě je možné hlášení podat telefonicky.

 
4. Doplňující informace

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Technická realizace odpovídala standardům pro vývoj mobilních aplikací. Specifické pro tento typ řešení bylo zajištění dodržení detailních podmínek zadávací dokumentace a vytvoření detailní analýzy, která popisovala budoucí obrazovky mobilních aplikací, včetně datových zdrojů, četnosti aktualizací a zobrazení edukativních informací pro koncové uživatele.
Denně se zpracovávají data v objemu více než 5 GB/ den, aktuální přenosy dat směrem k uživatelům jsou 31,7GB / den a 564 428 session (pouze HTTPS).

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.