Zdravá třída

 

A – PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Jana Buraňová

Titul: Ing.

Funkce: PR specialista a tisková mluvčí

Odbor/oddělení: oddělení komunikace a marketingu MČ Praha 7

E-mail: buranova.jana@operatorict.cz

Telefon: +420 777 489 998

Adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Úřad/firma: Operátor ICT, a. s.

Soutěžní kategorie : kategorie měst-MČ

 

B – PŘIHLÁŠKA PROJEKTU

 

NÁZEV PROJEKTU: Zdravá třída

LOKALITA: hl. m. Praha (dále jen HMP)

Hlavní cíle projektu:

 • monitoring kvality vnitřního prostředí ve školách;
 • zlepšení kvality vnitřního vzduchu a tím zvýšení pozornosti studentů při výuce;
 • hlídání teploty v místnostech v době, kdy neprobíhá výuka (noc, víkendy, prázdniny), v zimních měsících vhodné pro regulaci topného systému, aby nedocházelo ke zbytečnému přetápění místností v době, kdy není objekt využíván.

Dílčí cíle projektu:

 • testování kombinovaných čidel CO2, teploty a vlhkosti;
 • prověření vhodné metody upozornění učitelů a studentů na překročení povolených hodnot;
 • sledování průběhu měřených charakteristik v návaznosti na chování vnitřního prostředí učeben.

CÍLOVÁ SKUPINA: zástupci gymnázia, resp. správci budov

PROVOZOVATEL PROJEKTU: Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha

REALIZÁTOR PROJEKTU: Operátor ICT, a.s., + SimpleCell Consulting, a.s.

 

C – POPIS PROJEKTU

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Kvalitativní výstupy projektu:

 • komplexní nástroj pro monitoring vybraných parametrů (CO2, teplota, vlhkost) v prostorách vzdělávacího charakteru;
 • data ze senzorů dle požadované kvality a rozsahu;
 • zdroj dat pro rozhodování v oblasti úspor energie a hlídání teploty vytápění.

Měřitelné výstupy projektu:

 • množství instalovaných senzorů;
 • spolehlivost technologie (frekvence / přesnost / poruchovost / výdrž /spolehlivost);
 • počet vyvětrání dle učebny, předmětu, případně vyučujícího.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Na konci projektu byla dotazníkovou formou zjištěna zpětná vazba zástupců gymnázia k realizovanému projektu, kdy 8 z 10 učitelů by chtělo, aby technologie měření CO2 ve škole zůstala, a 9 z 10 dotázaných technologii aktivně využívalo.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Zástupcům gymnázia byla prezentována technologie a její funkcionality na společném setkání v prostorách školy. Základní princip fungování použité technologie je velice jednoduchý a každý snadno pozná, zda je kvalita vnitřního prostředí v učebně dobrá, nebo špatná.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

V rámci pilotního projektu probíhala spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem bezplatně a každá ze zainteresovaných stran si hradila své interní náklady sama.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Pilotní projekt probíhal pouze po dobu školního roku 2021/2022, nicméně poznatky z tohoto pilotního projektu je možné TRVALE aplikovat v jiných budovách nejen vzdělávacího charakteru.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Získané poznatky jsou sepsány do podoby závěrečné zprávy projektu a tato zpráva je veřejně dostupná na webu Smart Prague.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

Závěrečná zpráva projektu byla předána všem zástupcům Magistrátu HMP, kteří mají v gesci témata řešená v rámci tohoto projektu. 

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

V rámci projektu byla čerpána a zpracovávána data z IoT senzorů.

Data byla zpracována do podoby přehledné vizualizace, na které se podílela datová platforma Golemio. Dále byl v rámci projektu využit datový zdroj ze SW Bakaláři, aby bylo možné naměřená data porovnat se skutečným rozvrhem v gymnáziu.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE, ale uvažujeme o využití.

Vzhledem k tomu, že pilotní projekt byl koncipován pouze na školní rok 2021/2022, nebyla sbíraná data zveřejňována.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 

 

 

D – POPIS PROJEKTU Z POHLEDU REALIZÁTORA

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

 • ve vhodné instalaci senzorických zařízení tak, aby nedocházelo k ovlivňování senzorů nadměrným prouděním vzduchu, a zároveň, aby byl senzor dobře viditelný pro vyučující;
 • v potřebě zajistit komunikaci, abychom získávali data v požadované kvalitě a množství.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

V současné době, z důvodu energetické krize, nadále stoupá tlak na energetickou hospodárnost objektů. Jedním z hlavních kroků při plnění tohoto cíle je velice často zateplování a výměna oken. Nicméně nesmíme zapomínat, že toto řešení znamená zamezení přirozené výměny vzduchu, která probíhala přes obvodové stěny a stará okna. Toto velice často vede ke zhoršení kvality vnitřního prostředí.

Realizovaný projekt v sobě skloubil jak téma kvality vnitřního prostředí, tak energetické hospodárnosti, jelikož lze při dobře nastavených technických parametrech senzorů podrobně vyhodnocovat jak způsob vytápění objektu, tak kvalitu vnitřního prostředí.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

V základním principu se jedná o škálovatelné řešení.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Společnost Operátor ICT, a.s., realizovala a dále realizuje více projektů, které využívají senzorická řešení, např. chytrý svoz odpadu – až 6000 senzorů; komplexní řízení energetiky – 180 měřidel elektřiny, plynu, tepla, vody a vnitřního prostředí.

 

Kontakt pro doplnění odborných informací

Stanislav Krňák

energetický specialista, oddělení projektové kanceláře Smart Prague

Tel.: +420 773 768 663, e-mail: krnak.stanislav@operatorict.cz

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.