ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE NA PORTÁLU OBČANA.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Petr Pavlinec

Titul:                             Ing.

Funkce:                        vedoucí

Odbor/oddělení:          odbor IT

E-mail:                          pavlinec.p@kr-vysocina.cz

Telefon:                        724650102

Adresa:                         Žižkova 57, Jihlava

Úřad/firma:                  Krajský úřad Kraje Vysočina

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Zdravotnická dokumentace na Portálu občana

Lokalita:  Česká republika

Cíl:

Cílem projektu bylo využití stávajících centrálních informačních systémů Portál občana (PVS), eGon Service BUS (eGSB) a Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (NCP) pro zpřístupnění zdravotnické dokumentace od jednotlivých poskytovatelů zdravotnických služeb (nemocnice, ZZS) přímo občanovi (pacientovi).
Vedle propojení výše jmenovaných státních systémů pak byly cílem projektu standardizace a integrace výměnných platforem a rozhraní informačních systémů poskytovatelů zdravotnických služeb.

Cílová skupina: občané, pacienti

Provozovatel:  Kraj Vysočina

Realizátor: Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, vnitra, NAKIT a Nemocnicí Jičín, Třebíč a ZZS Královehradeckého kraj

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano.  Zpřístupněná zdravotnická dokumentace v elektronické podobě - jednotlivé přenesené dokumenty.
Poskytovatelé připojení k integračním platformám.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano,  Pacienti kvitují možnost vzdáleného a bezpečného přístupu ke zdravotnické dokumentaci.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Špatně. Informační kampaň je v přípravě. Částečně o službě informovalo MVČR jako provozovatel PVS.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují. Náklady na zřízení služby se pohybovali do 400tis Kč. Důvodem bylo maximální využití již existujících systémů.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Cílem je dlouhodobý provoz této služby v rámci PVS a rozšiřování počtu připojených subjektů.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Modelové využití stávajících integračních platforem a centrálních systémů eGovernmentu (eGSB, PVS, ISZR, NIA) a služeb eHealth (NCP, výměnné sítě)  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. V rámci konferencí INFOCOM a seminářů eHealth .

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Nyní ne. Přístup je aktuálně možný jen prostřednictvím PVS. Ale je plánován i prostřednictvím připravovaného Portálu pacienta (MZdr)

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ně.

 

5. Doplňující informace.

Nezvyklá rychlost realizace - 6 měsíců

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Výzvou byla nutná kombinace standardizovaných rozhraní (API) kombinujících pravidla EU (eHDSI), mezinárodní standardy (IHE, HL7), požadavků eGOV platforem (klient eGSB) a možností zdravotnických systémů.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jedna z prvních služeb kombinující služby eHealth a eGovernmentu. První služba využívající eGSB pro zasílání souborových/binárních dat (v tomto případě PDF ze zdravotnickou dokumentací).

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Komponenty vyvinuté v rámci projektu na straně NCP (eGSB nadstavba Národního konektoru NCP) jsou opensource a využitelné i pro jiné implementace.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Mnoho dalších na poli eHealth (eMedocs, NIX I., NIX II.) a eGovernmentu (služby Kraje Vysočina na PVS)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.