Znojmo - historické město pro moderní občany.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jakub Malačka

Titul:                             

Funkce:                        Místostarosta

Odbor/oddělení:          

E-mail:                        jakub.malacka@muznojmo.cz

Telefon:                       

Adresa:                        Obroková 1/12, Znojmo

Úřad/firma:                Město Znojmo

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Znojmo - historické město pro moderní občany

Lokalita: Znojmo / celá ČR

CÍL: : Stěžejním cílem města Znojma nebyl jeden konkrétní projekt, ale „série projektů“, které by jednak usnadnily občanům komunikaci s úřadem, a také naopak, aby úřad aktivně mohl komunikovat s občany a jim v jejich každodenním životě s daty, kterými disponuje a usnadnil fungování ve městě za použití moderních technologií. 

Cílová skupina: Primárně veřejnost (fyzické i právnické osoby, OSVČ), druhotně vedení úřadu a vedoucí pracovníci, kteří využívají anonymizovaná statistická data pro optimalizaci chodu úřadu.

Provozovatel: Město Znojmo

Realizátor: GORDIC spol. s r.o., Neogenia s.r.o., Payment4U, a.s., FCC Znojmo, s.r.o., Tichý svět, o.p.s.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Celkově lze říci, že Ano.
1)         Portál občana - jedná se o databázový systém, který ukládá informace o počtu registrací, počtu podání a plateb, přístupů a dalších informací, které byly i výše popsány. Lze tedy posoudit z hlediska počtu registrací a jejich tendence (předpokládáme trvalý růst), zdali byl zamýšlený projekt úspěšný. Za měsíc a půl bylo registrováno přes 300 Znojmáků.
2)         Rozšíření Mobilního rozhlasu – obdoba jako v případě Portálu občana. Sledujeme zejména počet registrovaných uživatelů. Po realizaci tohoto subprojektu přibylo do systému přes 1300 uživatelů.
3)         Participativní rozpočet – ano, je sledován počet hlasujících občanů. Oproti testovacímu ročníku 2018 měl ročník 2019 třetinový nárůst v počtu online hlasujících. Celkem online hlasovalo 3.666 respondentů.
4)         Platební QR Kiosek – zde je sledován počet plateb a je komparován s počtem plateb prostřednictvím fyzické pokladny. Aktuálně sledujeme zvyšující se počet plateb prostřednictvím kiosku a snižující se počet fyzických plateb.
5)         Elektronizace platebních automatů – zde je sledován počet úhrad uskutečněných prostřednictvím platební karet/mobilních zařízení s NFC čipem oproti platbám učiněných hotovostně.
6)         Zavedení Tiché linky – u tohoto projektu je sledován počet spojení s tlumočníky, nicméně zde nebyl stanoven například minimální počet spojení pro zachování linky. Úřad tuto službu chápe jako službu občanům a byť jen jediné uskutečněné spojení a pomoc občanovi chápe jako úspěch a splněný cíl.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 Ano, elektronické bankovnictví či bezhotovostní bezkontaktní platební styk je již naprosto běžnou součástí života lidí. Je tedy potřeba, aby tyto „prvky moderního života“ nabízelo občanům i město. Pokud město má data, která se přímo dotýkají občanů (například datum blokového čištění v jejich ulici), není nic náročného na tom, jim zaslat notifikaci, aby sami nemuseli tyto údaje vyhledávat, ale byly jim automaticky poskytnuty. Jde tedy kromě zpříjemnění komfortu komunikace občanů s úřadem i o to, aby úřad sám aktivně předával svá data jeho občanům. U občanské veřejnosti na komunální úrovni lze spatřovat stále více rostoucí aktivitu směrem ke kontrole veřejných výdajů a na chuti podílet se na struktuře jejich výdajů. Tento požadavek občanů pak plní právě Participativní rozpočtování. Pozitivní ohlasy zaznívají také prostřednictvím sociálních sítí, a to nejen ze strany „mladších ročníků“.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. K jednotlivým projektům byla vždy konkrétně vypracována „marketingová kampaň“, aby se informace ke konkrétním subprojektům dostala k co nejširší veřejnosti.


1)         Portál občana – informace vyšly v radničních listech i lokálním tisku. Informovalo se spotem v rádiu. Na každé podatelně úřadu při styku občana s úřadem je nabízena bezplatná registrace a krátce je vysvětlen princip projektu. Občané si také mohou vzít informační leták a svoji registraci si následně rozmyslet. Město Znojmo díky vysoké sledovanosti své FCB stránky a Instagramového účtu využívá i sociální sítě k rozšíření povědomí o jednotlivých projektech. V neposlední řadě aktivně podporují projekty i politici.
2)         Rozšíření Mobilního rozhlasu – obdoba jako v případě Portálu občana.
3)         Participativní rozpočet – obdoba jako v případě Portálu občana. Navíc jsou obesíláni předsedové městských částí a komisí města s tím, aby se neváhali zapojit oni či jejich členové.
4)         Platební QR Kiosek – informace také proběhla médii, občané jsou upozorněni referenty městského úřadu při vyřizováni svých žádostí.
5)         Elektronizace platebních terminálů – kromě mediálního zmínění je každý občan informován v momentě placení návodem umístěném na terminálu, a také vidí symbol pro možnost úhrady platební kartou.
6)         Zavedení Tiché linky – opět mediální prezentace a následně obeslání spolků, které v tomto segmentu působí (ať už jde o Charitu, nebo spolky v městě Znojmě sdružující osoby se sluchovým handicapem).

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Aktuálně odpovídají. Některé subprojekty jsou teprve ve startovací fázi, nicméně u všech lze sledovat růstovou tendenci z hlediska využívání.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Vzhledem ke směrování veřejné správy k větší elektronizaci se jedná o projekty dlouhodobého trvání a nynější stav lze chápat jako začátek a základ pro další rozvoj elektronizace a zpřístupňování radnice občanům. Pro některé z výše uvedených projektů je již pracováno na rozvoji v roce 2020.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ANO.  Ano, projekty mohou být inspirací pro ostatní subjekty veřejné správy. Město Znojmo je mezi prvními městy v ČR, které realizovalo úspěšné propojení s „Národním portálem občana“. Potenciál pro ostatní samosprávy je tedy veliký. Dále bylo prvním v ČR s avizací blokového čištění, takže i nyní je prostor pro inspiraci.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano, například dlaždice Znojma byla prezentována na MVČR jako jedna z prvních, která byla v Portálu občana založena a je funkční. Město Znojmo informuje o svých projektech například prostřednictvím Národní sítě zdravých měst. V neposlední řadě je významnou reklamou účast v soutěži EGOVERNMENT THE BEST. Město Znojmo dále poskytuje součinnost všem subjektům, které se ozvou a o názor a zkušenosti města při implementaci stojí - což již několikrát proběhlo.

  

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

1)         Portál občana – ano, volně přístupná služba z veřejného prostředí internetu jak z PC, tak mobilních zařízení.

2)         Rozšíření Mobilního rozhlasu – primárně funguje jako aplikace v mobilních zařízeních, možno přistupovat i přes internet.

3)         Participativní rozpočet – obdoba jako v případě Portálu občana. 

4)         Platební QR Kiosek – nutná osobní interakce.

5)         Elektronizace platebních terminálů – nutná osobní interakce.

6)         Zavedení Tiché linky – nutná osobní interakce.

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne. Poskytování OPEN DAT je v plánu například z Portálu občana vystupovat počty podání jednotlivých druhů formulářů, počet přístupů, registrací atd. Data z platebního kiosku a parkovacích automatů je také možno veřejně prezentovat.

 

5. Doplňující informace.

-     Město Znojmo systémově rozvíjí nabídku „online služeb“ svým občanům. Dále se také samo proaktivním způsobem rozhodlo data která má v rámci své „provozní činnosti“ k občanům zasílat v případě, že o to projeví zájem. Cílem tedy nebyl v tomto případě pouze jeden konkrétní projekt, ale série projektů, která usnadňuje život obyvatel. V případě většiny projektů se totiž řeší i jejich vzájemné propojení. Například pro přihlášení do Portálu občana (občanům s „ověřenou“ identitou“) město nenutí další registraci a ověření, ale spolupracuje se různými poskytovateli této služby, aby občan již jednou ověřenou identitu opětovně mohl využít bez navštívení úřadu. Data z Portálu občana se předávají do Systému spisové služby a následně Ekonomického informačního systému. Platební QR kiosek je spojen s účetní částí ekonomického systému a předpřiravuje pokladní doklady, atd.… Cílem tedy byl komplexní projekční přístup.

Za spolupráce vedení města Znojma, příspěvkových organizací, Městské policie Znojmo a občanů (například prostřednictvím veřejných projednávání a e-anket) bylo vytyčeno několik oblastí, u kterých panoval společný zájem na jejich rozvoji digitální cestou. Tyto dílčí cíle pak byly řešeny společně, aby po jejich realizaci nevznikly samostatné ad-hoc mini projekty, ale byl utvořen navzájem komunikující systém v takovém rozsahu, jak jen to povaha projektů a datová provázanost umožňuje. Další pozitivum série těchto elektronických aktivit je sběr dat (samozřejmě anonymizovaných), která do nynější doby úřad neměl a nyní může díky přesným statistikám lépe organizovat svůj vnitřní chod. 

Těmito opatřeními sice byla naplněna zásada eGovernmentu, že obíhat mají data, nikoli lidé, nicméně u spousty projektů zůstává pouze u splnění této fráze s tím, že data nebyla nikterak následně využívána pro další analýzu a úpravu back-office procesů.

Aby bylo dosaženo vytyčeného cíle, bylo postupně uváděno v život několik sub-projektů.
1)         Portál občana města Znojma
2)         Rozšíření Mobilního rozhlasu
3)         Participativní rozpočet
4)         Platební QR Kiosek
5)         Elektronizace parkovacích automatů
6)         Zavedení Tiché linky

Jednotlivé kroky jsou popsány níže:

1)         Portál občana města Znojma – tato aktivita byla vytyčena jako stěžejní, proto jí také byla věnována největší míra pozornosti. Úřad si byl vědom toho, že nestačí portál pouze spustit s jednou či dvěma funkcionalitami, ale že je nutno nabídnout občanům maximální možný komfort, aby měli reálný důvod se do systému zaregistrovat, a také jej následně aktivně využívat. Celý proces byl započat, otestován a spuštěn v roce 2019. Již v momentě spuštění tak bylo v portálu obsaženo:

  • Ověřené i neověřené přihlašování. V případě neověřeného přihlášení občan může stáhnout (nebo online vyplnit formulář) a odeslat jej na úřad. Pokud ale podání provedl prostřednictvím ověřeného účtu (možno přes NIA, MojeID, ISDS), pak i následná komunikace ze strany úřadu a veškeré další vyřízení probíhá elektronickým způsobem. Znojmo má také úspěšné propojení s Portálem národního bodu pro identifikaci a autentizaci. Již na začátku tak byla občanům dána možnost, pokud již vlastní ověřenou identitu, aby ji mohli využít v komunikaci s úřadem. Pro ty, kteří ji nemají, pak probíhala registrace s ověřením na všech podatelnách úřadu. 
  • Modernizace formulářů – v momentě, kdy bylo rozhodnuto o spuštění Portálu občana, došlo k revizi formulářů využívaných úřadem, neboť i přes jednotný „design manuál“ neměly jednotný styl nejen napříč úřadem, ale i v rámci odboru. Zároveň byly formuláře upraveny tak, aby interaktivně reagovaly na vnitřní obsazení úřadu. V reálu to znamená, že například do patičky formuláře je doplněno konkrétní jméno, email, telefon a číslo dveří referenta, který agendu vyřizuje.
  • Podávání formulářů – na základě kvalifikovaného odhadu byly vybrány ty nejčastěji používané formuláře, které byly do systému převedeny. Vzhledem k tomu, že na úřadu bylo dohledáno více než 200 různých formulářů, systém byl pro začátek spuštěn s cca 30 nejpoužívanějšími formuláři z pěti různých odborů s tím, že další budou průběžně přidávány.
  • Sledování závazků a pohledávek a jejich úhrada. Cílem této funkcionality je usnadnit občanům přehled o stavu jejich salda, a také historie úhrad, pokud si někdo není jistý, zdali již závazek uhradil.
  • Závazky občanů zohledňují také případné pokuty vystavené městskou policií, která jinak funguje zcela samostatně. I na portálu je tak občan může uhradit. 
  •  Informace o stavu podání – každý občan si může kdykoli zobrazit učiněné podání a zkontrolovat si, který úředník jej právě vyřizuje, vidí na něj kontakt, a také vidí, kdy naposledy byla v podání učiněna nějaká aktivita/změna. 
  • Evidence typů dokumentů – na úřadu je sice využívána spisová služba, nicméně stále byl hojně využíván typ dokumentu „Běžná písemnost“, což je nyní odstraněno. Se zavedením portálu občana byl pro každý formulář vytvořen samostatný typ, který se nyní používá, což je jeden z dalších podkladů pro interní statistiku úřadu, kdy lze jednoznačně určit kolik formulářů je zpracováváno.
  • Portál občana je možno využívat jak z mobilního, tak desktopového zařízení.
  • Portál občana je plně integrován se stávajícím ekonomickým systémem a spisovou službou. Všechny tyto části tak mají společnou administraci, jsou schopny si navzájem předávat data bez jakékoli ztrátovosti a využívat společných číselníků a seznamů (registrovaných uživatelů, atd.…).

2)         Rozšíření Mobilního rozhlasu – Město Znojmo rozšířilo funkcionalitu aplikace Mobilního rozhlasu o část „Avizace blokového čištění“, která byla pilotně testována a implementována právě ve Znojmě. Ke konci roku 2018 byla započata testovací a pilotní fáze a v roce 2019 byla tato funkcionalita vyladěna do běžného provozního užívání. Registrovanému uživateli tak přijde avízo o blokovém čištění ve formě emailové, SMS a PUSH notifikace týden, den předem a v den blokového čištění na ulicích, které si zvolil (domov, práce).

3)         Participativní rozpočet – Jedním z cílů města Znojma je umožnit veřejnosti spolupodílet se na rozhodnutí, jak vynaložit s určitou částí investičních prostředků v rozpočtu. V roce 2018 proběhl testovací ročník, který se setkal u občanů města s úspěchem a na jehož základě byl v roce 2019 spuštěn první řádný ročník, který aktuálně stále probíhá. Občané elektronicky či fyzicky navrhují své projekty, poté probíhá posouzení realizovatelnosti (soulad s územním plánem, vlastnictvím pozemků, atd.…) ze strany města a následně probíhá fyzické a především elektronické hlasování.

4)         Platební QR Kiosek – S ohledem na stále zvyšující se automatizaci byl v roce 2019 uveden do „ostrého provozu“ platební kiosek pro úhradu správních poplatků s napojením a ekonomický systém města. Aby byla zajištěna pohodlnost pro platící, vše funguje na principu QR kódů, kdy občan přiloží QR kód a platební kiosek rovnou přednastaví typ uhrazeného poplatku a jeho výši. Občan si tak jen zvolí hotovostní či bezhotovostní úhradu. 

5)         Elektronizace platebních automatů – v roce 2018 započala výměna platebních parkovacích automatů, které do té doby přijímaly pouze mince či bankovky. V říjnu 2019 byl modernizován „poslední“ takovýto automat na území města Znojma a nyní (s jednou cílenou výjimkou) lze jak na závorových, tak bez závorových (uličních) stáních platit parkovné elektronicky.

6)         Zavedení Tiché linky -  Město Znojmo se rozhodlo usnadnit komunikaci osob se zdravotním postižením s „byrokratickým molochem úřadu“ a zapojilo se do projektu Tichá linka. Pokud neslyšící osoba nyní navštíví některou z podatelen úřadu, je na ní jednak vyškolený pracovník, který absolvoval kurz znakové řeči, ale především tablet, který spojí klienta, pracovníka úřadu a tlumočníka znakové řeči. Tlumočník poté napomáhá vyřídit požadavky klienta překládáním zaměstnancům úřadu. Tuto službu lze objednat buďto dopředu přes online formulář, nebo jen dojít na pobočku s tím, že se cíleně ad-hoc volá tlumočníkovi. Tichá linka byla spuštěna v květnu 2019.


Výše uvedenými opatřeními byla dokončena první etapa elektronizace procesů ve městě Znojmě. V příštím roce je v plánu například rozšířit parkovací systém o možnost platit prostřednictvím SMS a online zobrazovat volnou kapacitu parkovišť. Portál občana bude rozšířen o část na příjem žádostí o udělení dotací (sport, kultura, …) odkud budou data předávána finančnímu odboru pro další využití. Jedná se tedy o v podstatě nikdy nekončící projekt :) .

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

1)         Portál občana – řešila se veřejná a privátní část systému. Napojení na web. služby MV ČR, napojení na platební online brány.
2)         Rozšíření Mobilního rozhlasu – vytvářelo se nové rozhraní pro nahrání dat o blokovém čištění (jméno ulice, datum čištění, ...).

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirativní může být zejména vzájemná spolupráce (předávání dat) mezi jednotlivými subprojekty.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

opakovaně: 1)     Portál občana – s výjimkou formulářů lze opakovaně využít
2)         Rozšíření Mobilního rozhlasu – lze opakovaně použít
3)         Participativní rozpočet – lze opakovaně využít
4)         Platební QR Kiosek – lze opakovaně využít
5)         Elektronizace platebních terminálů – lze opakovaně využít
6)         Zavedení Tiché linky – lze opakovaně využít


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.