Antigraffiti

A – PŘIHLAŠUJÍCÍ


Jméno a příjmení: Richard Bureš
Titul:
Funkce: Radní, zástupce starosty
Odbor: Zástupce starosty pro oblast dopravy, informatiky a úklidu, člen Komise pro informatiku, Komise dopravní a Komise pro bezpečnost
E-mail: richard.bures@praha1.cz
Telefon: 221 097 189, 724 913 616
Adresa: Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Firma: Městská část Praha 1

 

B - PROJEKT


Název projektu: Antigraffiti
Lokalita: Městská část Praha 1
CÍL: Hlavním záměrem, který vedl k realizaci projektu „Antigraffiti“ byla snaha zlepšit životní prostředí na území MČ Praha 1. Cílem samotného projektu pak bylo vybudování informačního systému, který podpoří a zefektivní veškeré procesy vykonávané při vyhledávání poškození objektů (zejména fasád a občanské vybavenosti) na území MČ Praha 1, jejich odstraňování, uplatňování sankcí a informování veřejnosti.
Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou pracovníci úřadu MČ Praha 1, majitelé nemovitostí na území MČ Praha 1 a občané (zveřejňování na portále MČ)Cílovou skupinou jsou pracovníci úřadu MČ Praha 1, majitelé nemovitostí na území MČ Praha 1 a občané (zveřejňování na portále MČ).
Provozovatel: ÚMČ Praha 1
Realizátor: MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE


1. Prokazatelnost účinků projektu


Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný? Pokud ANO, jak?
Antigraffiti je průkopnickým projektem, který slouží Městské části Praha 1 při vyhledávání a odstraňování graffiti a jiných druhů poškození budov a občanské vybavenosti na území MČ. Umožňuje vykonávat tyto činnosti plánovaně a efektivně na rozdíl od minulosti, kdy se této problematice věnoval úřad jen nárazově a jen v některých lokalitách. Přínos pak spočívá ve zlepšení životní prostředí na území MČ Praha 1, což bude možné vyhodnotit až s dostatečným časovým odstupem.


Referentům ÚMČ řešení umožňuje uzavírat smlouvy s majiteli nemovitostí o překrývání graffiti na jejich nemovitostech, plánovat, evidovat a kontrolovat práci v terénu (úklidový vozík) a také vytvořit a odeslat výzvy k odstranění graffiti těm majitelům nemovitostí, kteří nemají s ÚMČ uzavřenou smlouvu o překrývání graffiti.


Pro uživatele v terénu (obsluha vozíku) pokrývá řešení podporu veškeré pracovní činnosti. Uživatel má k dispozici mapu se zobrazením denního plánu – území, kde má provádět svou činnost. Má zobrazeny veškeré rozpracované události ve svém okolí – dříve zaznamenaná graffiti. Uživatel má také možnost si zobrazit budovy ve svém okolí, které jsou v majetku MČ Praha 1 a budovy se kterými má MČ Praha 1 uzavřenou smlouvu nebo dohodu o překrývání graffiti. Tyto informace umožňují obsluze vozíku na jedné straně kontrolovat budovy a stavby v majetku MČ Praha 1 a smluvních partnerů a na druhé straně rozlišit budovy, na kterých nemá oprávnění graffiti odstranit.


Kromě poskytování informací pro rozhodnutí, zda lze graffiti překrýt, umožňuje aplikace kompletně dokumentovat vlastní práci. K povinnostem obsluhy vozíku patří také dokumentace stavu před zásahem a po zásahu. Mobilní aplikace dokáže připojit fotografie ke konkrétnímu místu a události. Zcela tak odpadá třídění pořízených fotografií a jejich přiřazování k budovám – tento proces je zcela automatizován. Fotodokumentace je přenášena do datového úložiště a je tak ihned dostupná pro pracovníky na úřadě. Přenos fotografií lze také odložit a přenášet je pouze s využitím wifi.


Pro vedoucí pracovníky přináší aplikace informace o okamžité poloze pracovníků v terénu a zaznamenává jejich trasu.
Pro veřejnost je na portále MČ Praha 1 zobrazena mapa s bodovým vyznačením zásahů proti graffiti.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Vedení Městské části Praha 1, které projekt iniciovalo, vnímá výsledky jako velmi úspěšné. Samotní uživatelé jsou především pracovníci městského úřadu, kteří využívají řešení jako nástroj při své každodenní práci a bez něj by své úkoly nemohli plnit v požadovaném rozsahu a termínech.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?.
Uživatelé – pracovníci MČ Praha 1 jsou s projektem obeznámeni a zaškoleni, protože jej využívají při své každodenní práci.
Pracovník v terénu – mobilní část řešení pro řidiče úklidového vozíku. Poskytuje informace o vlastní poloze a poloze bodů, které má řidič navštívit. Umožňuje založit, zdokumentovat a vyřešit událost. Poskytuje funkce pro zjištění vlastníka nemovitosti a podklady pro rozhodnutí, má-li být graffiti překryto.
Referent – rozhraní aplikace pro PC. Umožňuje zaznamenat do mapy polohu místa, které má navštívit řidič úklidového vozíku. Poskytuje funkce pro zpracování událostí, generování dokumentů a hlídání termínů.
Pokud se týká smluvních partnerů (rozhraní pro zobrazení událostí na majetku vlastníka a poskytování dokumentace událostí a podklady pro PČR a pojišťovnu) v současné době začínají jednání, jejichž cílem je zapojit do projektu co nejvíce partnerů.
Webová prezentace pro veřejnost je zprovozněna a bude mj. zobrazovat, kde byla graffiti překryta. Informační kampaň o této službě a dalších řešeních ÚMČ Praha 1, orientovaných na veřejnost, se připravuje.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Zlepšení životního prostředí na území MČ Praha 1, což je primárním cílem projektu, bude možné vyhodnotit až s dostatečným časovým odstupem. Nicméně realizace projektu vůbec umožnila vykonávat tyto činnosti plánovaně a efektivně.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Řešení, které vzniklo na základě realizace projektu, bude ÚMČ užívat trvale, bez předpokládaného časového omezení.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe
Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Určitě ano, ÚMČ Praha 1 je připraven poskytnout detailní informace všem zájemcům z veřejné správy. Přihlášení projektu do Egovernment The Best 2018 bylo motivováno i snahou inspirovat ostatní subjekty veřejné správy.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Vzhledem k tomu, že projekt je krátce v produktivním provozu, ještě nebyl časový prostor projekt publikovat. Přihlášení projektu do Egovernment The Best 2018 bylo motivováno i snahou nabídnut zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy.

 

3. Vícekanálový přístup
Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Systém podporuje následující případy užití (přístupu k řešení):


Pracovník v terénu
Likvidace graffiti. Řidič úklidového vozítka jede po naplánované trase a vyhledá graffiti na objektu na území MČ Praha 1 podle dodaných podkladů (adresa, bod v mapě) nebo najde graffiti v průběhu služby. Otevře událost předanou referentem nebo zaznamená novou událost – na základě GPS souřadnic mu systém otevře mapu, kde řidič upřesní umístění a převezme jeho adresu a parcelu.
Řidič zdokumentuje stav před zásahem (fotodokumentace, popis)
Aplikace na základě parcely a případně adresy objektu zjistí z REN vlastníka objektu.
V případě, že je vlastníkem nemovitosti ÚMČ Praha 1, vyfotografuje pracovník graffiti, překryje poškození dočasným nástřikem a opět zdokumentuje.
V případě, že vlastníkem nemovitosti není ÚMČ Praha 1, ale současně zjistí z aplikace, že je s vlastníkem nemovitosti uzavřena partnerská smlouva na „Překrývání graffiti“, postupuje stejně.
Pokud s vlastníkem nemovitosti není taková smlouva uzavřena, pouze vyfotografuje poškození.
Nashromážděné podklady jsou poté podkladem pro PČR, protokol pro pojišťovnu a notifikaci majiteli.


Kontrola
Řidič úklidového vozítka vyhledá objekt na území MČ Praha 1 podle dodaných podkladů (adresa, bod v mapě). Řidič zaznamená kontrolu (fotodokumentace, popis)
Referent - Sjednání smlouvy o překrytí graffiti
Referent zaznamená do Centrální evidence smluv (AGENDIO) smlouvu s majitelem nemovitosti o překrytí graffiti. Smlouva musí minimálně obsahovat data účinnosti smlouvy, nemovité objekty, kterých se smlouva týká identifikované umístěním na parcelu a adresou, identifikaci smluvní strany.
Smluvnímu partnerovi jsou vygenerovány přihlašovací údaje na portál, kde bude mít k dispozici dokumentaci zásahů na jeho majetku.


Založení požadavku na kontrolu
Referent založí požadavek na kontrolu a předá ji řidiči
Referent zkontroluje, zda byla kontrola provedena
Založení požadavku na odstranění graffiti
Referent založí požadavek na odstranění graffiti a předá ji řidiči
Referent zkontroluje, zda byl požadavek zpracován
Informace o odstranění graffiti
Referent zasílá notifikaci smluvnímu partnerovi, že na jeho objektu bylo odstraněno graffiti
Výzva k odstranění graffiti
Referent na základě podkladů z terénu vytvoří výzvu k odstranění graffiti (1 šablona)
Obešle vlastníka nemovitosti prostřednictvím spisové služby
Zaznamená datum, kdy má dojít ke kontrole, že bylo graffiti odstraněno

Smluvní partner
Příjem notifikace o odstranění graffiti
Smluvní partner obdrží mailem notifikaci o odstranění graffiti
Přihlásí se na portál MČ Praha 1
Ze seznamu zásahů si zobrazí fotodokumentaci zásahu
Aplikace nabídne vytvoření protokolu o odstranění (1 šablona)

Veřejnost
Zobrazení zásahů proti graffiti
Na portále MČ Praha 1 je zobrazena mapa s bodovým vyznačením zásahů proti graffiti

 

4. Doplňující informace
Technické řešení:
Systém je řešen jako třívrstvá aplikace – databáze, aplikační server a klientské aplikace.
Rozhraní pro mobilní zařízení funguje online.
Řešení je plně integrováno s IT prostředím MČ Praha 1:
IDM (EOS) – řízení přístupových práv
CES (AGENDIO) – načtení údajů o servisní smlouvě k dané nemovitosti
REN – vyhledání vlastníka nemovitosti
MAPIIO – zobrazení mapy, vyhledání parcely
SPS – odeslání dokumentů vlastníkům nemovitostí

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA


Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Vývoj a implementace informačního systému probíhal v návaznosti na realizaci záměru ÚMČ Praha 1 řešit problém opakovaného poškozování budov a občanské vybavenosti na území MČ graffiti.
Zadání se proto tvořilo „za pochodu“, tak jak byly ze strany ÚMČ Praha 1 zajišťovány technické podmínky (úklidové vozítko, hardware, …) i personální obsazení.
Přestože projekt z pohledu IT navazoval a rozšiřoval části informačního systému, které ÚMČ Praha 1 rutinně využívá (správa a evidence majetku, centrální evidence smluv, …), jednalo se o zcela nový vývoj, který využíval a provazoval různé technologie (třívrstvá aplikace s databází a aplikačním serverem, mobilní aplikace, portál).

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Pokud je nám známo, žádné jiné město či městská část se touto problematikou zatím nezabývala tak, jako ÚMČ Praha 1 a tak může být tento projekt inspirativní pro ostatní nejen z pohledu IT řešení, ale i z pohledu celkového přístupu k řešení problematiky vyhledávání a odstraňování graffiti a jiných druhů poškození budov a občanské vybavenosti.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Řešení, které vzniklo na ÚMČ Praha 1, může být využito i jinými velkými městy či městskými částmi. Samozřejmě by bylo třeba zohlednit specifika a způsob práce jak pracovníků v terénu, tak referentů na konkrétním úřadě.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?
Marbes consulting s.r.o. realizoval v roce 2018 desítky zajímavých projektů.
Mezi ty, které bychom chtěli vyzdvihnout patřily např.:
Implementace agendového systému a řešení přestupků z parkování vč. mobilní aplikace pro ÚMČ Praha 5
Vzdělávací portál obsahující e-learningové kurzy pro ArcelorMittal Ostrava a.s.,
Aplikace pro nahlížení do základních registrů pro Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Zveřejňování a evidence smluv pro zřizované organizace pro MČ Praha 13,
Subsystém podporující výdej parkovacích oprávnění v rámci projektu „Systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna“ pro Statutární město Brno,
Implementace agendy silničního hospodářství (Zábory) včetně mobilní aplikace pro kontrolu záborů v terénu a interaktivní prezentace na portálu pro ÚMČ Praha 1

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting