Zajištění konektivity základních škol do TC Cheb

 

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ


Jméno a příjmení: Martin Trnka
Titul: Bc.
Funkce: vedoucí odboru
Odbor: odbor informatiky
E-mail: 
trnka@cheb.cz
Telefon: 730160112
Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Firma: město Cheb

 

B - PROJEKT


Název projektu: Zajištění konektivity základních škol do TC Cheb
Lokalita: město Cheb
CÍL: 

- zajistit spolehlivou a bezpečnou konektivitu k internetu pro jednotlivé školy prostřednictvím TC Cheb pomocí rychlého WiFi připojení;

- vybudovat páteřní spoje v prostorách škol; 

- snížit zátěž škol administrací informačních technologií.
Cílová skupina: 4 školská zařízení v Chebu
Provozovatel: město Cheb
Realizátor: AZ systémy s.r.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu


Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Prokazatelným a nesporným přínosem je dostupnost moderních technologií pro školy, které jsou do projektu zapojeny. Poskytnutí rychlého a spolehlivého „drátového“ i bezdrátového připojení internetu umožňuje více zatraktivnit výuku, zrychlit přístup k informacím a především zapojit do výuky technologie, které jsou na kvalitní digitální komunikaci závislé – virtuální realita, cloudové grafické aplikace, multimédia apod. 
Navzdory nasazení mnoha nových pokročilých technologií se školám snížily časové a odborné nároky na správu IT – administrátorsky nejnáročnější technologie jsou umístěny v TC ORP Cheb a spravovány administrátory zřizovatele.    
Nejméně viditelným, ale velmi důležitým přínosem projektu je významné zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti škol zavedením centrálního NG firewallu s plným UTM, logování síťové komunikace, centrálního zálohování a automatické správy identit.

 

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Ano.  Na straně odboru informatiky, tak i na straně jednotlivých škol je projekt vnímám jako velmi úspěšný.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře.  Proběhlo seznámení jednotlivých aktérů projektu formou školení a workshopů.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Náklady odpovídají očekávanému přínosu.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o pilotní projekt. U dalších školských zařízení a příspěvkových organizací chce město postupovat obdobným způsobem ve fázi plánování a příprav pro co největší centralizaci a standardizaci služeb.
Na projekt budeme dále navazovat – např. pořizování digitálních výukových pomůcek a nástrojů.

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Kladně je zhodnoceno budování metropolitní infrastruktury a poskytování služeb technologického centra příspěvkovým organizacím města. Zde je potřeba i vyzvednout standardizaci řešení v jednotlivých organizacích, která nám dává směr pro další rozvoj služeb.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme představení řešení na setkání informatiků kraje. 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Řešení poskytuje možnost připojení přes ethernet, WiFi a VPN.

 


4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne.

 


5. Doplňující informace.

 

Pro naplnění cíle  byl na školách nasazen systém automatické správy identity (identity management) a klíčové bezpečnostní a serverové technologie byly centralizovány a umístěny do TC ORP Cheb, kde jejich správu zajišťují administrátoři zřizovatele

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

 Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Projekt byl náročný zejména po organizační stránce, neboť bylo nezbytné v relativně krátkém čase koordinovat potřeby a možnosti pěti (zřizovatel - nositel projektu a 4 školy) samostatně řízených a fungujících organizací s odlišnou úrovní výchozího stavu, personálního zajištění a technických podmínek (např. historické a moderní budovy). Za klíčové faktory úspěšné realizace ve stanoveném čase, rozsahu, kvalitě a rozpočtu považujeme:
•           velmi aktivní, konstruktivní a silnou roli zřizovatele v řízení projektu po stránce organizační i po stránce odborné a v oblasti rozhodovacích kompetencí; 
•           podrobně a jasně specifikované požadavky zadavatele na cílový stav a vlastnosti řešení;
•           využití moderních a standardních technologií;
•           aktiviua, informovanost a pozitivní přístup příjemců výstupů projektu k jeho realizaci – ředitelů škol, IT správců, správců objektů.

 

 


V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

Využití technologií určených výrobci (vlastnostmi, výkonem, způsobem a možnostmi administrace apod.) pro danou problematiku a v daném rozsahu. 
Využití tzv. ověřených praktik (best practices) výrobců pro implementaci jednotlivých technologií.
Dlouhý čas (cca 1/3 projektu) strávený plánováním a přípravou se násobně vrátí při realizaci „v poli“.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Řešení jako celek je opakovatelné s velkou mírou škálovatelnosti od jedné nevelké školy po skupiny škol s centrálním datovým centrem (případ Chebu). Škálovatelnost se řídí pouze počtem a výkonem prvků, architektura a konfigurace řešení je standardizovaná a neměnná.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

Viz http://www.azsystemy.cz/reference, v oblasti škol například Konektivita základních škol v Klatovech v obdobném rozsahu.

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting