DATOVÝ PORTÁL DATA KHK A KATALOG OTEVŘENÝCH DAT KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Radmila Velnerová

Titul:                             Ing.

Funkce:                        Vedoucí odboru

Odbor/oddělení:          Odbor analýz a podpory řízení

E-mail:                          rvelnerova@kr-kralovehradecky.cz

Telefon:                        702 124 846

Adresa:                         Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03

Úřad/firma:                  Královéhradecký kraj

 

Soutěžní kategorie        kraje

B - PROJEKT

Název projektu:  DATOVÝ PORTÁL DATA KHK A KATALOG OTEVŘENÝCH DAT KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Lokalita:  Královéhradecký kraj

Cíl:

Záměr

Záměrem bylo vytvoření datového portálu, který je centrálním informačním místem pro veřejnost a zároveň nabídnout veřejnosti otevřená data kraje na vysoce profesionální úrovni. „Všechna volně přístupná data, včetně otevřených dat Královéhradeckého kraje na jednom místě“. Tak by se dalo nazvat motto tohoto portálu, jehož základem je datový katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje. Shromažďují se zde sjednocená data z řady zdrojů do jednoho místa. Jedná se zejména o datové sady otevřených dat, statistická data a data kraje, zpřístupněná pro veřejnost.

Co měl vyřešit:

Zcela nadčasově je zde řešen katalog otevřených dat, který umožňuje jiný pohled běžným uživatelům na zpřístupněné datové sady formou mapových výstupů. Tento katalog otevřených dat vyřešil sjednocení původních 49 datových sad, které byly rozdílné kvality v různých výstupních formátech. Jednotně jsou sladěny všechny názvy atributových sloupců, tím data dostaly potenciál možné propojenosti při dalším užití. Každá datová sada má nově vlastní www stránku s popisem, tabulkou a metadaty. Zároveň měl vyřešit, aby zpracovaná data pro veřejnost byla na jednom místě. Tím se snížila časová náročnost při jejich vyhledávání a ulehčila jejich dostupnost.

Co měl nabídnout:

Data KHK nabízí nejen datové sady otevřených dat na vysoké úrovni kvality, v různých formátech pro jejich další zpracování, ale i přibližuje toto téma blíže široké veřejnosti v uživatelsky přívětivých formátech, zejména formou mapových výstupů a detailních popisů mapových bodů.  Zároveň portál jako bonus navíc předává široké veřejnosti další informace formou infografik, zajímavých přehledů, statisticky vzájemně provázaných dat, ročních reportů, mapových příběhů a datových karet kraje. Portál je současně rozcestníkem všech portálů a aplikací kraje. Rychleji se vyhledávají informace, sjednotily se data, je lepší provázanost informací pro veřejnost. Zajišťuje transparentnost veřejné správy, lepší provázanost dat pro města a obce Královéhradeckého kraje, možnost námětů na projekty ze strany veřejnosti a inovace.

Cílová skupina: 

Datový portál Data KHK je určen jak odborné veřejnosti díky katalogu otevřených dat, tak i široké veřejnosti celkovou podobou portálu – občanům, studentům, školám a univerzitám, médiím, veřejné správě. Zároveň je k užitku pracovníkům Královéhradeckého kraje k prezentaci jejich práce, jednotlivých odvětví, také jako informační podpora při setkání se zástupci samospráv a organizací - obcí a měst kraje. Je určen taktéž uživatelům otevřených dat – vývojářům pro vznik nových aplikací a výstupů, pro pořádání hackathonů.

Provozovatel:  Královéhradecký kraj

Realizátor:  Královéhradecký kraj

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Kvantitativní prokazatelnost:

V současné době je v datovém katalogu 55 sad otevřených dat. Královéhradecký kraj publikuje prostřednictvím datového katalogu Vyhledávat '*' | Data KHK nejvíce sad otevřených dat mezi kraji, které jsou automatizovaně napojeny do Národního katalogu otevřených dat. Každá sada je formou mapového výstupu a lze ji stáhnout v několika formátech pro další zpracování – CSV, KML, Shapefile, GeoJSON či souborové geodatabáze. V současnosti je zde umístěno celkem 293 statistických ukazatelů v grafech v přívětivých formátech pro veřejnost členěných do jednotlivých oblastí. Zároveň je Data KHK rozcestníkem pro 16 webových portálů a 29 aplikací kraje. Umístěno je zde 35 analýz, koncepcí a publikací kraje. Je rozcestníkem pro strategické dokumenty kraje. Je zde umístěno 30 datových karet ke zprávě o stavu kraje za rok 2020.

Kvalitativní prokazatelnost:

Datové sady otevřených dat splňují požadavky Otevřených formálních norem otevřených dat. Vycházejí z požadavků Ministerstva vnitra ČR ve formě „Zprávy o kvalitě otevřených dat Královéhradeckého kraje“ (vytvořeno v rámci projektu Implementace strategií v oblasti otevřených dat II). Každá datová sada má již vlastní www stránku s popisem, tabulkou a metadaty. Sjednoceny jsou veškeré názvy atributových sloupců, tím je splněn potenciál propojenosti dat a efektivního využití pro tvorbu webových aplikací. Každý datový záznam je unikátní, má vlastní ID ve formátu akronym nebo zkratka sady a číslo – např. SOKHK1 v sadě Seznam organizací Královéhradeckého kraje. V datech nejsou osobní údaje. Otevřená data kraje jsou publikována pod licencí CC0 volné dílo (data externích subjektů budou publikována pod licencí CC BY 4.0). Kódování v CSV souborech je UTF-8. Adresy jsou upraveny dle https://ofn.gov.cz/adresy/2020-07-01/. K názvům obcí, správních obvodů ORP a okresů jsou doplněny kódy RÚIAN. Souřadnice jsou upraveny dle https://ofn.gov.cz/prostorová-data/2019-08-22/. K bodovým objektům je přidána reprezentace ve WKT ve formátu POINT(50.0000 15.0000). Do metadat je doplněn EPSG kód použitého souřadnicového systému (buď 4326 u WGS84 nebo 5514 u S-JTSK / Krovak East North). Tel. čísla jsou ve formátu +420123456789. Místo prázdných hodnot řetězec „null“ je prázdná hodnota skutečně prázdná. Adresy jsou upraveny dle https://ofn.gov.cz/adresy/2020-07-01/. Nabízí se jednoduchá a rychlá správa obsahu. Pro správnou komunikaci s NKOD a portálem Data KHK je naimplementována aplikace, tzv. transfer bridge. Transfer bridge konzumuje data z ArcGIS Hub a transformuje je podle Otevřené formální normy do formátu, kterému rozumí NKOD. Tato mini aplikace je naprogramovaná v technologii JavaScript/TypeScript. Zdrojové kódy jsou uveřejněné jako open source na platformě GitHub. Celé automatizované napojení otevřených dat z datového katalogu je provedeno na vysoké kvalitativní úrovni webovým vývojářem a programátorem. Data jsou zpracovány geografem a GIS specialistou ve vysoké úrovni kvality.

Statistická data a data poskytnutá pracovníky úřadu jsou vizualizovány dle různých ukazatelů v časových trendech specialisty na danou oblast. Vzájemná provázanost dat prezentována v konečných výstupech je na základě vysoce kvalifikované práce analytiků a pracovníků jednotlivých odborů.

 

Uznání uživatelů z hlediska prospěšnosti projektu:

Katalog otevřených dat a datový portál Data KHK byl představen široké odborné veřejnosti na Konferenci otevřených dat 2021, pořádané Ministerstvem vnitra ČR. Jako zcela nadčasový projekt k vytvoření katalogu otevřených dat pro širokou veřejnost v přívětivých formátech ve vysoké kvalitě zpracování byla nabídnuta gestorem otevřených dat pro ČR – zástupci Ministerstva vnitra ČR a Národním koordinátorem otevřených dat pro ČR možnost spolupráce. Bude vytvořena sekce “Poskytovatelů pro poskytovatele“ na portálu Opendata.gov.cz, která bude zaměřena na sdílení dobré praxe a spolupráci mezi subjekty veřejné správy. Prostřednictvím této spolupráce je zřejmé uznání odborné veřejnosti a jejich uživatelů o prospěšnosti tohoto projektu. Součástí této sekce budou odkazy na publikované zdrojové kódy skriptů vytvořených za účelem propojení lokálních katalogů otevřených dat s Národním katalogem otevřených dat, a také odkazy na aplikace, které využívají již publikovaných otevřených dat. Projektový tým byl kontaktován zástupci dalšího kraje ke spolupráci na tvorbě datového katalogu otevřených dat, datového portálu, realizace hackathonů k vývoji aplikací nad otevřenými daty. Zároveň jsme byli osloveni k sdílení dobré praxe v oblasti získání dat, vytvoření jednotné datové základny a tvorby ekonomických analýz pro efektivní řízení veřejné správy a sdílení dat veřejnosti. Byla zahájena spolupráce s Univerzitou Hradec Králové k rozšíření datového portálu.

Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 

Odbory úřadu mají datový portál připraven k prezentacím datových výstupů pro setkání se zástupci obcí, ORP, měst kraje k předání informací. Tiskové oddělení se připravuje na čerpání informací pro tiskové zprávy a prezentaci datových karet o stavu kraje na sociálních sítích. Probíhá příprava dalšího hackathonu k vývoji aplikací nad otevřenými daty, které budou umístěny a užívány veřejností na

Data KHK. Další spolupráce byla navázána se středními školami specializovanými na oblast IT formou studentských projektů. Zvyšuje se návštěvnost portálu veřejností.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Odbory kraje jsou zastoupeny svými zástupci prostřednictvím pracovní skupiny, kteří předávají informace k projektu na svých pracovištích. Datový portál byl uveden na Konferenci otevřených dat 2021 MV ČR v hlavním programu konference pro odbornou veřejnost.  Připravuje se tisková konference k portálu Data KHK. Jsou dokončeny datové karty kraje, přizpůsobeny pro prezentaci datového portálu formou sociálních sítí. Byla zahájena spolupráce s Univerzitou Hradec Králové a středními školami formou přednášek k Data KHK. Probíhá příprava hackathonu.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Celý projekt byl vytvořen s minimálními náklady. Na tvorbě portálu spolupracoval tým 7 pracovníků z toho 5 pracovníků odboru analýz a podpory řízení a dvou specialistů.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Otevřená data a celá tato oblast je nyní v době zájmu veřejnosti a zákonných povinností veřejné správy. Je zde trvalý předpoklad dlouhodobého trvání projektu, jeho dalšího rozšíření a tvorby aplikací, nových datových sad otevřených dat. Tvorba strategických dokumentů, sledování dalších ukazatelů v časových trendech, rozvoj spolupráce s dalšími subjekty.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Celý projekt je nadčasovým způsobem řešení vytvoření katalogu otevřených dat nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro širokou veřejnost danou formou mapových výstupů sad. Je to jednoduchá, efektivní a finančně nenáročná forma sdílení dat veřejnosti. Portál je inspirací pro další subjekty veřejné správy vedoucí k její transparentnosti a informovanosti veřejnosti časově nenáročným způsobem. Ke spolupráci s ostatními subjekty veřejné správy jsme již byli osloveni. Zároveň na základě podnětu gestora otevřených dat se budeme podílet na přípravě návrhů témat data setů a jejich obsahů pro kraje.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. 

Celý postup realizace jsme prezentovali na Konferenci otevřených dat 2021 MV ČR pro další subjekty veřejné správy. Zároveň jsme byli osloveni zástupci dalšího ke spolupráci na realizaci projektu se stejným záměrem. Spolupracujeme s dalšími subjekty veřejné správy a zástupci MV ČR ke sdílení postupu realizace Data KHK.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

Data KHK umožňuje využití katalogu otevřených dat, dále statistických výstupů v časových trendech veřejně dostupných dat. Je rozcestníkem portálů a aplikací kraje, jeho analýz a publikací, jednotlivých strategií. Web je plně responzivní i pro mobilní zařízení. Na jednotlivé datové sady otevřených dat se lze strojově napojit prostřednictvím API.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ano. 

Datový katalog otevřených dat je základem celého datového portálu Data KHK a byl to primární cíl realizace tohoto projektu. Open data zde uvedená se plánují využívat i formou připravovaných hackathonů k vývoji aplikací nad otevřenými daty k využití veřejnosti. Zároveň se plánují další nové datové sady otevřených dat pro tento datový katalog.

 

 

5. Doplňující informace.

Celý projekt byl řešen in-house vlastními silami, s dynamickým nasazením celého pracovního týmu s minimálními náklady a v krátkém časovém úseku vzhledem k rozsahu zajištění činností, které se realizace datového portálu týkaly. Byl zde patrný velký zájem i ze strany poskytovatelů dat (jednotlivé odbory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) k prezentaci jejich práce široké veřejnosti. Velice patrná byla úzká týmová spolupráce, součinnost a sdílení dobré praxe.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Časově nejnáročnější byl jak proces tvorby celého webu vlastními silami, tak zejména aktualizace a sjednocení datových sad otevřených dat podle otevřených formálních norem a jejich příprava k publikování v katalogu otevřených dat. Samostatnou kapitolou byla tvorba interaktivních grafů, která si vyžádala zpracování velkého množství, často nesourodě zpracovaných, datových zdrojů.

V současnosti jich je na portále publikováno bezmála 300. V budoucnosti bude důležité zachovat kontinuitu těchto ukazatelů a postupně je aktualizovat o nejaktuálnější data. Připravujeme taktéž nové datové sady otevřených dat.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Jde o poměrně jednoduché a relativně finančně nenáročné řešení prezentace otevřených dat, které může být převzato dalšími kraji nebo městy, většina z nich může tuto platformu nasadit téměř okamžitě bez větších investic. V případě potřeby lze sdílet know-how tvorby webu, postupy zpracování dat či zdrojové kódy jednotlivých komponent webu.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně – datový katalog otevřených dat a prezentace datových sad. Vizualizace statistických výstupů, aktualizované datové karty, umístění dalších aplikací, webů, strategií, koncepčních dokumentů a publikací kraje.

Výjimečné specifikum nasazení – portál neobsahuje nic, co by nešlo dále reprodukovat. Specifikem webu je zejména jeho personální tým, který musí mít určitý stupeň odbornosti a vědět, jakým způsobem data zpracovat a prezentovat tak, aby měla na návštěvníka a uživatele webu co největší účinek.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Portál příspěvkových organizací – Královéhradecký kraj. Implementace komunikačního portálu pro všech 112 příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje.

KONTAKT

Ing. Radmila Velnerová, rvelnerova@kr-kralovehradecky.cz, tel. +420 702 124 846

Mgr. Tomáš Merta, merta@cirihk.cz

Bc. Pavel Bulíček, pbulicek@kr-kralovehradecky.cz

Data KHK

Vyhledávat '*' | Data KHK

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting