ePetice neboli Digitalizace petičního práva

A – přihlašující

Jméno a příjmení: Jan Kalina

Titul: Mgr.

Funkce: vedoucí oddělení optimalizace e-governmentu

Odbor: odbor e-governmentu

E-mail: jan.kalina@mvcr.cz

Telefon: 730 850 356

Adresa: náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Firma: Ministerstvo vnitra ČR

Nominace v kategorii: centrální úřady

 

 

B – projekt

 

Název projektu: ePetice neboli Digitalizace petičního práva

Lokalita: Česká republika

Cíl projektu:

- vytvoření elektronického nástroje, umožňujícího sestavení petice, opatření podpisů uživatelů pod tuto petici a její doručení státnímu orgánu, v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Cílová skupina:

- široká veřejnost - občané České republiky

- cizinci splňující zákonné podmínky

 

- všechny orgány veřejné moci příjímající petice

- odbor voleb Ministerstva vnitra spravující agendu o právu petičním

 

Provozovatel: Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Realizátor: odbor e-governmentu Ministerstva vnitra ČR

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

V období 1. 2. - 4. 11. 2022 je evidováno celkem 77 elektronických peticí. Z toho 12 peticí bylo podáno adresátovi – cílovému orgánu veřejné moci. 37 peticí je uzavřených ve sběru podpisů a čekají na podání adresátovi ze strany zakladatele petice. 28 peticí je aktuálně zveřejněno ke sběru podpisů.

 

Celkové číslo podpisů napříč všemi peticemi je 9557. Každý podpis je unikátní, je vidět, že pro část uživatelů je to zajímavá forma, jak vyjádřit svůj souhlas se zněním petice. Povědomí a informovanost veřejnosti by však mohly být vyšší.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Zde vycházíme především z ohlasů směřovaných na uživatelskou podporu Portálu občana a Portálu veřejné správy - s uživatelskými dotazy občas dostáváme i kladné ohlasy na novou službu, avšak komplexní průzkum bude proveden až v příštím roce.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

ePetice byly propagovány v úvodním banneru na Portálu veřejné správy (gov.cz) přibližně půl roku. Dále byla informována široká veřejnost i odborníci ze státní správy.

 

Ukázka mediálních obsahů: 

 

Široká veřejnost:

MV ČR. 1. 2. 2022. Založit, podepsat a odeslat petici lze od února i elektronicky Živě.cz. 7. 2. 2022. Jak založit nebo podepsat petici? Úřady můžete oslovit pomocí e-petice na Portálu občana ČT24.cz. 9. 2. 2022. Ministerstvo vnitra spustilo webový portál pro elektronické petice, funguje od začátku února Cas.sk. 9. 2. 2022. Jednoduchší spôsob podpísania petície: České ministerstvo vnútra spustilo webový portál ePetice MV ČR. 2. 3. 2022. Informace o nástroji e-petice.

Frankbold.org. 6. 5. 2022. Je možné využít e-petici pro všechny petice?

 

Odborná veřejnost:

Veřejná správa. 3/2022. Od února mohou lidé využívat online petice, nemusí sbírat fyzické podpisy 16.-17. 5. 2022: Konference ISSS - Portálová řešení 14.-15. 6. 2022: Konference Moderní veřejná správa - nové služby a změny na Portálu veřejné správy a Portálu občana.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ZATÍM NE.

Se službou e-petice se počítá pro mnoho následujících let, jedná se tedy o službu, která by měla být v čase stále více využívána a postupně nahrazovat listinné petice. Lze ji tedy označit za dlouhodobou investici do digitální budoucnosti. Aktuálně elektronickou petici prostřednictvím této služby založilo či podpořilo mezi pěti a deseti tisíci uživateli, avšak s rostoucím povědomím o digitálních službách a digitální gramotností vyhlížíme v následujících letech desetitisíce aktivních uživatelů.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Projekt se opírá o aktuálně platnou legislativu (zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním), o jejímž zrušení se neuvažuje. Naopak lze předpokládat, že se budou digitalizovat i další oblasti petičního práva.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ANO.

Inspirativní může být zejména z hlediska celého procesu realizace od vstupní analýzy až po deployment a též z hlediska projektového řízení se zapojením většího počtu zúčastněných stran.

 

Zároveň může být inspirující i z hlediska aplikace principů Národní architektury, např. co se týče identifikace a autentizace subjektů, napojení na propojený datový fond či využití datových schránek.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Zkušenosti z projektu a podklady byly sdíleny např. s Magistrátem hl. města Prahy, který projevil zájem o vlastní řešení elektronických peticí pro Portál Pražana. Zde je však důležité zdůraznit, že petice pro samosprávy mají odlišná pravidla od peticí v rámci zákona o právu petičním.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NENÍ MOŽNÉ.

Ke službě lze přistupovat pouze kanály, které jsou jasně vymezeny. Avšak jedná se o responzivní řešení – všechny části řešení jsou dostupné prostřednictvím webového rozhraní, včetně responzivního front-endu.

 

Celé řešení má tři části – ve výsledku se totiž nejedná o jedinou aplikaci či nástroj, ale o ekosystém vzájemně propojených digitálních nástrojů a služeb.

 

Nejdůležitější částí je služba pro sestavování, administraci, podporu a odesílání elektronických peticí určená přihlášeným uživatelům na Portálu občana. Portál občana je dostupný pouze po přihlášení a uživatel zde může petici založit a administrovat či libovolnou petici podpořit. Díky identifikaci a autentizaci jsou všichni petenti ztotožněni a není možné např. podpořit jednu petici vícekrát. Zakladatel petice po sesbírání podpisů a uzavření podává petici prostřednictvím datové schránky příslušnému adresátovi (úřadu).

 

Druhou, neméně důležitou částí je pak veřejný seznam aktuálně vypsaných peticí na Portálu veřejné správy (https://gov.cz/e-petice/).

 

Třetí část představuje webová aplikace (https://epetice.gov.cz) určená jednak adresátům peticí (příslušné úřady) a jednak odboru voleb, který jejím prostřednictvím může monitorovat vypsané a podané petice a kontrolovat jejich soulad s platnou legislativou. Do této webové aplikace se úředník přihlašuje výhradně prostřednictvím systému JIP/KAAS, přičemž musí mít přidělenu příslušnou roli.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.

Do budoucna bychom rádi publikovali veřejné údaje o zveřejněných peticích také ve formě Open Dat.

Jako u všech ostatních projektů se i zde řídíme principy ITIL, především co se týče:

- využití stávajících služeb, nástrojů a infrastruktury;

- nabídnutí uživatelsky co nejjednodušší služby zapojením designérů do procesu návrhu.

 

Co se týče designu, je využíván design systém gov.cz, což je námi vyvinutý manuál, který:

- umožňuje rychlejší, levnější a kvalitnější vývoj nových webů a aplikací;

- poskytuje komponenty v souladu se zákonem o přístupnosti;

- pomáhá vytvářet konzistentní webové produkty ve veřejné správě.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

V prostředí českého internetu před dokončením tohoto projektu neexistoval elektronický nástroj pro sestavování a podporu peticí, který by se mohl opřít o konkrétní legislativu a zároveň zajistil pravost a unikátnost opatřených podpisů. Nový nástroj se opírá o existující legislativu Ministerstva vnitra, jedná se tedy o "oficiální" nástroj, a zároveň o věcnou správu odboru voleb Ministerstva vnitra.

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Zadavatelem projektu byl odbor voleb Ministerstva vnitra, který provádí věcný dohled nad výkonem petičního práva dle výše uvedené legislativy. V souvislosti s elektronizací agendy peticí byl osloven odbor e-governmentu Ministerstva vnitra, který je správcem několika informačních systémů, mj. Portálu veřejné správy a Portálu občana. Odbor e-governmentu navrhnul technické řešení, dohlížel na celý proces realizace a má v současné době e-petice v technické správě.

 

Přípravná fáze byla zahájena v létě 2021, kdy projektový tým odboru e-governmentu ve spolupráci s odborem voleb zpracoval vstupní analýzu. Analýza se opírala o legislativní východiska, terénní výzkum mezi úředníky pro osvětlení postupů při vyřizování peticí a definování základních funkčních požadavků, včetně zpracování procesních analýz a modelů. Následně byl na základě této vstupní analýzy ve spolupráci s NAKIT, s. p., vypracován změnový požadavek, včetně návrhu designu (UX) a architektury řešení.

 

UX/UI tým navrhl v souladu s design systémem gov.cz tři části řešení - ve výsledku se totiž nejedná o jedinou aplikaci či nástroj, ale o ekosystém vzájemně propojených digitálních nástrojů a služeb.

 

Nejdůležitější částí je služba pro sestavování, administraci, podporu a odesílání elektronických peticí určená přihlášeným uživatelům na Portálu občana. Portál občana je dostupný pouze po přihlášení a uživatel zde může petici založit a administrovat či libovolnou petici podpořit. Díky identifikaci a autentizaci jsou všichni petenti ztotožněni a není možné např. podpořit jednu petici vícekrát.

 

Druhou, neméně důležitou částí je pak veřejný seznam aktuálně vypsaných peticí na Portálu veřejné správy (https://gov.cz/e-petice/). Třetí část představuje webová aplikace (https://epetice.gov.cz) určená jednak pro adresáty peticí (příslušné úřady) a jednak pro odbor voleb, který jejím prostřednictvím může monitorovat vypsané a podané petice a kontrolovat jejich soulad s platnou legislativou.

 

Celý ekosystém je vytvořený v souladu s architektonickými principy Národní architektury (https://archi.gov.cz), včetně napojení na základní registry a další agendové systémy.

 

Na základě změnového požadavku proběhl vývoj, testování a pilotní provoz. Celý proces realizace trval přibližně 6 měsíců. Ekosystém e-petic byl na produkci nasazen 1. 2. 2022.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirativní může být zejména z hlediska celého procesu realizace od vstupní analýzy až po deployment a též z hlediska projektového řízení se zapojením většího počtu zúčastněných stran.

 

Zároveň může být inspirující i z hlediska aplikace principů Národní architektury, např. co se týče identifikace a autentizace subjektů, napojení na propojený datový fond či využití datových schránek.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 ePetice jsou svým zaměřením i provedením unikátním projektem, avšak jedná se o modulární a dokumentované řešení. Portál veřejné správy a Portál občana jsou založeny na spolupráci sady mikroslužeb, které jsou sdíleny různými aplikacemi v perimetru PVS a lze je přidávat či ubírat (např. mikroslužba pro napojení na základní registry a informační systémy, mikroslužba pro vytváření PDF atd.). Řešení lze použít opakovaně, pokud je cílový systém též postavený na bázi mikroslužeb.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

V letech 2021 a 2022 např. digitalizace žádosti o vydání řidičského průkazu či zobrazování údajů z centrálního registru vozidel na Portálu občana (oba projekty ve spolupráci s Ministerstvem dopravy), zápis kontaktních údajů a kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis do základních registrů prostřednictvím Portálu občana, digitalizace žádosti o voličský průkaz, kompletní redesign Portálu veřejné správy aj.

Obecně řečeno, veškerý rozvoj Portálu veřejné správy, implementace a rozvoj Portálu občana, design systému gov.cz či mobilní aplikace gov.cz.

 

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting