Evidence územních rozhodnutí

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Jiří Čtyroký

Titul:                             Ing.

Funkce:                        ředitel

Odbor/oddělení:          sekce prostorových informací

E-mail:                         ctyroky@ipr.praha.eu

Telefon:                        +420420 236004642

Adresa:                        Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Úřad/firma:                Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

 

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Evidence územních rozhodnutí

Lokalita: Hlavní město Praha

 

CÍL:

Hlavním záměrem, který vedl k realizaci projektu „Evidence územních rozhodnutí“ bylo vytvořit novou podobu informačního systému pro celoměstskou evidenci dokumentů územních rozhodnutí v rámci Hlavního města Prahy. Cílem pak bylo vytvořit moderní informační systém pro podporu výkonu agendy územního rozhodování a jako informační zdroj pro územní plánování (např. Metropolitní plán, Územně analytické podklady, územní studie), zpracování Cenové mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy, koordinaci přípravy městských investic a další aktivity.

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou pracovníci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, pracovníci odboru stavebního řádu Magistrátu hl. města Prahy a pracovníci stavebních odborů jednotlivých městských částí.

 

Provozovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy


Realizátor: MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 16, 326 00 Plzeň


 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?


 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

 

5. Doplňující informace.

Popis řešení „Evidence územních rozhodnutí“

Řešení Evidence územních rozhodnutí (dále jen „EUR“) slouží všem skupinám uživatelů pro evidenci dokumentace a popisných dat jednotlivých územních rozhodnutí včetně navazujících a souvisejících dokumentů vydaných podle stavebního zákona a správního řádu. Dále pak dokumenty související s odvolacím řízením, obnovou řízení či rozhodnutí o podnětech k územním rozhodnutím na území hlavního města Prahy.
Svojí architekturou a funkcionalitou pak může sloužit jako předobraz budoucí celostátní Evidence územních a stavebních postupů v rámci připravovaného systému Digitalizace stavebního řízení
Řešení integruje agendový informační systém s mapovým klientem, kdy uživatelé pracují v prostředí jedné aplikace bez nutnosti přecházet mezi dvěma oddělenými systémy. Zároveň byl mapový klient uzpůsoben přesně potřebám zpracovávané agendy tak, aby uživatelé mohli efektivně zakreslit oblasti související s rozhodnutími, a to bez nutnosti znát plnou škálu funkcí tradičních systémů GIS
Uživateli řešení jsou:
•           Pracovníci Institutu plánování a rozvoje, kteří vkládají a editují primární záznamy o územních rozhodnutí, provádí editaci grafiky a vytváří individuální textové či grafické výstupy pro další zpracování, statistické výstupy pro potřeby vedení města atd.
•           Pracovníci odboru Stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, kteří vkládají záznamy a návazné dokumenty odvolacího řízení.
•           Pracovníci jednotlivých městský částí mají možnost náhledu v mapě včetně možnosti exportu požadovaných informací.
•           Uživatele z řad veřejnosti mají možnost prohlížet seznam územních rozhodnutí včetně základních informací a souvisejících dokumentů. Otevření řešení pro veřejnost proběhne v rámci rozvoje po vyjasnění legislativních omezení.

V rámci návrhu a následné realizace řešení byl zejména kladen důraz na zajištění následujících funkčních požadavků:
•           Verifikace identifikace stavebních akcí a identifikace dokumentů včetně geografické lokalizace.
•           Verifikace technologických rozhraní pro předávání údajů o dokumentech do informačního systému a návrh nových standardizovaných rozhraní, zejména ve vztahu k systémům stavebních úřadů (VITA), elektronickým spisovým službám úřadů MČ a MHMP (zejména eSPIS a GINIS) a dalším agendovým informačním systémům (zejména Proxio/Agendio).
•           Vytvoření zabezpečeného aplikačního rozhraní pro sdílení údajů ze systému do aplikací třetích stran (API).
•           Verifikace a revize popisných údajů o evidovaných stavbách a struktuře kategorizace staveb.
•           Vytvoření jednotného škálovatelného uživatelského rozhraní pro všechny uživatelské role včetně náhledového rozhraní využívaného zejména stavebními úřady městských částí

Celé řešení je pak koncipováno tak, aby umožňovalo efektivně získávat informace o všech událostech týkajících se procesu územních rozhodování včetně všech návazných událostí a to včetně platné legislativy a dalších nařízení týkajících se problematiky územních řízení v daném čase. 
Samostatnou částí v rámci návrhu aplikace jsou nástroje pro vyhledávání. Zde byl kladen největší důraz na tvorbu dostatečné množiny různých nástrojů pro rychlé vyhledávání jak v datovém fondu aplikace, tak prostřednictvím mapového klienta, včetně možností vyhledání formou výběru souřadnic, polygonu atp.

Technické řešení je pak koncipováno jako webová aplikace, která je integrována prostřednictvím webových služeb s externími i interními aplikacemi
Řešení je postaveno na následujících základních modulech:
•           PROXIO AG – agendová část řešení
•           PROXIO EOS – IDM- řízení přístupových práv 
•           MAPIIO – práce s jednotlivými mapovými vrstvami a daty v mapě, mapový klient 
•           PROXIO XZR – napojení na Základní registry

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

 


 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?


 

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting