FOSY, férový oznamovací systém

A - Přihlašující

Jméno a příjmení: Lubomír Šrámek

Titul: Ing.

Funkce: tajemník

Odbor:

E-mail: lubomir.sramek@mutabor.cz

Telefon: +420 725 032 536

Adresa: Husovo náměstí č. p. 2938. Tábor

Firma: Městský úřad Tábor

Nominace v kategorii: města

 

B - Projekt

Název projektu: FOSY, férový oznamovací systém

Lokalita: ČR

Cíl projektu: splnit povinnost zajistit vnitřní oznamovací systém podle směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Cílová skupina: zaměstnanci úřadu a další osoby, oznamovatelé podle směrnice EU

Provozovatel: město Tábor

Realizátor: CATANIA GROUP s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Plníme zákonné povinnosti.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Uživatelé mají možnost využít vnitřní oznamovací systém.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Seznámení bylo rychlé, součástí realizace byl i vnitřní předpis.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Provozní náklady nejsou vysoké oproti jiným nabídkám.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Jde o plnění zákonných povinností.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Využívají jej i další města.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Z jiných měst byl zájem o bližší informace k realizaci.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Lze použít i v mobilu, telefonicky apod.

 

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

Specifikem ochrany oznamovatelů je naopak utajení identity a dat.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

V souladu s požadavky směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

 

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Oznamovat lze i přes webový formulář, e-mailem, datovou schránkou, ale i pomoví SKYPE nebo WhatsApp.

 

Oznamovatelem je dle směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

 

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván program FOSY (férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden na stránkách společnosti.

 

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, kromě výjimek stanovených zákonem (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

 

Přijmout a zpracovat všechny informace z oznámení a řešit daný problém je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (ve lhůtách stanovených směrnicí EU ) a všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let v systému FOSY.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Realizace byla komplikovaná, protože ČR stále neimplementovala směrnici o ochraně oznamovatelů do zákona, museli jsme tedy vycházet přímo z požadavků směrnice a dále z návrhu zákona.

Dále bylo nutno realizovat technické řešení zaručující bezpečnost a ochranu identity.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Pro veřejnou správu lze nástroje nabízet za přijatelné ceny.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Výjimečné je, že jsme byly jedni z prvních, kdo takový produkt zavedl.

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

AKCELERÁTOR managementu veřejné správy, nástroje na správu pohledávek, aplikaci na vyřizování žádostí o informace GENERÁTOR 106.

 

CATANIA GROUP s.r.o.

Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.

605 754 793

vesely@catania.cz

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting