Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Petr Klauda
Titul: Ing.
Funkce: technický gestor projektu
Odbor: odbor statistických registrů
E-mail: petr.klauda@czso.cz
Telefon: +420604714188
Adresa: V Ráji 872, 531 53 Pardubice
Firma: Český statistický úřad
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Geoportál pro diseminaci geografických dat SLDB 2021
Lokalita: Česká republika


CÍL:

- vytvořit platformu pro veřejnou prezentaci a sdílení geograficky orientovaných statistických dat pro účely sčítání;

- naplnit požadavky směrnice INSPIRE, včetně realizace vazeb na Národní a Evropský geoportál;

- založit celoúřadový geografický informační systém pro poskytování mapových služeb uživatelům a dalším prezentačním systémům ČSÚ;

- zpřístupnit vybraná statistická data v mapové podobě


Cílová skupina:

- ústřední správní úřady, veřejné a státní organizace;
- úřady územní samosprávy (krajů, měst a obcí);
- akademické a výzkumné instituce;
- profesní organizace a zájmová sdružení;
- komerční subjekty;
- široká veřejnost


Provozovatel: Český statistický úřad
Realizátor: ICZ a.s., poddodavatel T-MAPY, spol. s r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.  

Geoportál ČSÚ je napojen na analytický nástroj Matomo pro měření návštěvnosti webových stránek či aplikací. Za dosavadní období čtyř a půl měsíce veřejného provozu Geoportálu ho navštívilo již přes 11 tisíc uživatelů. O zájmu o aplikace a služby Geoportálu svědčí i účast na on-line webináři ČSÚ k jeho detailnímu představení pro vybrané uživatele z řad státní správy, územní samosprávy, akademické a výzkumné sféry, na který se registrovalo více než 450 účastníků.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Projekt byl pozitivně hodnocen z hlediska jeho smysluplnosti, technického zpracování a uživatelské přívětivosti jak po svém spuštění na sociálních sítích úřadu, tak při následných veřejných prezentacích na konferencích či speciálně zaměřeném webináři ČSÚ pro významné cílové uživatele. V neposlední řadě byl projekt oceněn i odbornou komunitou, když obdržel prestižní mezinárodní ocenění „Special achievement in GIS", které každoročně uděluje americká společnost Esri za významné a inspirativní počiny v oblasti implementace a využívání technologií GIS.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Propagaci statistického Geoportálu po jeho spuštění pro veřejnost byla věnována velká pozornost v podobě zveřejnění tiskové zprávy či umístění velkého banneru na hlavní stránku oficiálního webu ČSÚ.
Kromě toho ČSÚ uživatele pravidelně informuje o novinkách či důležitých datech ke statistickému Geoportálu přes sociální sítě. Zároveň byl statistický Geoportál podrobně představen na několika odborných konferencích a workshopech.
Nad rámec těchto veřejných komunikačních aktivit provedl ČSÚ začátkem října hromadné obeslání více než 500 vytipovaných cílových uživatelů Geoportálu (ústřední správní úřady a státní organizace, krajské úřady, úřady ORP, vysoké školy, výzkumné ústavy, zájmové a profesní organizace atd.) dopisem předsedy ČSÚ s bližším představením aplikací Geoportálu a nabídkou registrace na speciální on-line webinář k jeho detailnímu představení.
Dále je na listopad plánováno hromadné obeslání zbylých 6 tisíc obcí coby dalších potenciálních uživatelů Geoportálu, kterým může pomoci například při územním plánování a vytváření rozvojových a krizových plánů nebo při řešení dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.
Vzhledem ke krátkému období veřejného provozu statistického Geoportálu a jeho probíhající propagaci je na hodnocení dosažených výsledků ještě relativně brzy.
Nicméně prozatímní kladné ohlasy a zájem cílových uživatelů o data a služby statistického Geoportálu jsou důkazem toho, že se jedná pro uživatele o přínosnou službu, kterou budou v rámci své činnosti podle potřeby využívat.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Záměrem ČSÚ bylo od samého počátku příprav projektu vybudovat v delším časovém horizontu několika let celoúřadový portál pro dlouhodobé poskytování mapových služeb uživatelům a dalším prezentačním systémům ČSÚ a pro zpřístupnění vybraných statistických dat v mapové podobě.
Na tomto záměru ČSÚ se nic nemění.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ANO.
Inspiraci lze spatřit zejména v posilování vzájemné kooperace a důvěry mezi ČSÚ a cílovými skupinami (v našem případě poskytovateli a zároveň i uživateli statistických dat) v tom smyslu, že tito poskytovatelé statistických dat obdrží jasný důkaz toho, že jimi vložený čas, kapacity či finance do zjišťování údajů se jim vrátí v podobě zajímavé a užitečné služby, kterou mohou bezplatně využívat. Jinými slovy, že poskytnutá součinnost cílových skupin je efektivně a smysluplně využita subjektem veřejné správy pro uspokojení jejich konkrétních uživatelských potřeb.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Zatím se přednostně věnujeme prezentaci výstupů projektu cílovým skupinám. Lessons-learned z realizace projektu jsme už ale prezentovali na jedné odborné konferenci, jíž se zúčastnili i zástupci veřejné správy.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.
Řešení nabízí jak koncové (klientské) webové aplikace, tak API pro smluvní partnery.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.  

Projekt využívá otevřená data pro mapovou prezentaci statistických výstupů prostřednictvím webových aplikací. Data jsou částečně dostupná i formou stahování souborů z UI těchto aplikací. Připravuje se rozšíření Geoportálu o datový portál pro distribuci otevřených datových sad s kompletním geograficko-statistickým obsahem formou mapových a stahovacích služeb.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Projekt byl realizován v několika postupných fázích počínaje březnem 2022, během nichž vznikly základní výstupy – tři koncové mapové aplikace Statistický atlas, Dojížďka, Georeporty (interní, externí, pro smluvní partnery) a síťové služby INSPIRE. Aplikace pro veřejnost jsou dostupné na adrese https://geodata.statistika.cz.

Při vývoji Geoportálu byly identifikovány tyto business problémy/požadavky k implementaci:
• možnost mapové vizualizace jakýchkoliv dat ČSÚ s prostorovou složkou nebo vazbou na územní vymezení, neboť Geoportál bude využíván nejen pro prezentaci centrálních dat, ale i dalších typů dat z ostatních oblastí statistiky;
• naplnění komplexních požadavků na prezentaci a diseminaci geograficky orientovaných statistických výstupů (dynamické mapové prezentace – kartogramy/kartodiagramy, gridové statistiky, georeporty umožňující územní agregace statistických dat, nástroje pro vizualizaci dojížďkových proudů, analytické vizualizace, geoprostorové, katalogové, prohlížecí a stahovací služby);
• kompatibilita se stávajícím aplikačním a technologickým prostředím ČSÚ a využití stávající GIS infrastruktury;
• modulární a škálovatelná infrastruktura s možností budoucího rozvoje.

Výsledná platforma nabízí:
- tři interaktivní webové mapové aplikace Statistický atlas, Dojížďka a Statistické georeporty;
- geoprostorovou službu Georeporty API poskytující mikroagregace na úrovni adresních bodů za uživatelem libovolně vymezené území;
- prezentaci tematických ukazatelů ve velkém územním detailu;
- statistická data za tradiční územní jednotky i pravidelné kilometrové čtverce (gridy);
- georeporty s územními agregacemi tematických dat za ad-hoc vymezené území ze strany uživatelů;
- nástroje pro vizualizaci dojížďkových a vyjížďkových proudů;
- harmonizovaná data a metadata INSPIRE pro témata Rozložení obyvatelstva–demografie a Statistické jednotky.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Projekt byl realizován v rámci projektu SLDB 2021.
Realizace probíhala dle harmonogramu od března 2022 a byla ukončena v lednu 2023.
Aktuálně je projekt ve fázi podpory a rozvoje, která bude trvat celkově 5 let.
Aby mohl statistický Geoportál plnit svůj účel, musí se naplnit vstupními daty. K tomuto účelu byl vytvořen ETL proces a nástroje pro jeho řízení. Hlavním datovým zdrojem je interní datový sklad ČSÚ, který obsahuje multidimenzionální data, která ČSÚ průběžně sbírá a zpracovává. Data jsou exportována do souborů ve výměnném formátu na bázi XML. A tato souborová data jsou na vstupu ETL procesu. ETL fáze 1 provádí parserování XML, transformaci multidimenzionálních dat do běžných (normalizovaných) databázových tabulek a navázání na číselníky. Dalším krokem je vytvoření vrstev v Enterprise geodatabázi (SDE) a posledním krokem (fáze 3) je publikace formou mapových feature služeb. V tomto kroku se vrstvy přelévají do prostředí ArcGIS DataStore, což se provádí z důvodu optimalizace výkonu feature služeb. Vrstvy v SDE jsou tedy pouze dočasným způsobem reprezentace dat. Na ETL navazuje replikace dat do externího produkčního prostředí a taktéž replikace do prostředí sekundární lokality.
K zajištění datového obsahu a funkčnosti koncových aplikací byl vytvořen mohutný backendový aparát rozčleněný na několik provozních prostředí (testovací prostředí, interní prostředí dále rozčleněné na primární a sekundární lokalitu, externí prostředí) reprezentovaný množstvím provozních serverů vybavených příslušnými provozními a databázovými technologiemi.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Geografická prezentace statistických dat může být příkladem pro zpracování a prezentaci jakýchkoli lokalizovatelných dat vznikajících ve veřejné správě, obchodních dat komerčních subjektů atd.
Prezentace dat v podobě chytrých map může být silným marketingovým nástrojem v nejširším smyslu toho slova, dynamické tematické mapy mohou být pro příjemce takových informací často mnohem pochopitelnější a přitažlivější než tabulky a texty.
Esri technologie jsou nepsaným standardem v geografických informačních systémech subjektů veřejné správy v České republice a Geoportál ČSÚ je příkladem moderního a efektivního využití těchto technologií.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 Základy aplikací Statistický atlas a Georeporty mohou být využity pro řadu dalších úloh využívajících obdobnou logiku práce s daty.
Velice specifickou je aplikace Dojížďka, která představuje velmi zajímavou a technicky i uživatelsky neobvyklou cestu prezentace geograficky orientovaných informací.
Specifickým pro Geoportál ČSÚ je backend systém, především pak komplexní ETL procesy zajišťující zpracování a validaci vstupních dat.
Specifikem této implementace je také doplnění standardních technologických komponent Esri některými komponentami vyvinutými na klíč pro potřeby tohoto projektu, aby bylo dosaženo všech požadovaných kvalit a funkčnosti řešení. 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Digitální technická mapa pro 11 krajů ČR;
Geoportály krajských úřadů a měst.

 


kontakty:

 

ICZ a.s.
Ing. Roman Zemánek
roman.zemanek@i.cz 
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4

T-MAPY, spol. s r.o.
Ing. Jiří Bradáč
jiri.bradac@tmapy.cz 
Špitálská 150
500 03 Hradec Králové 3

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting