Online přihláška do Hospodářské komory

 

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Zdeněk Neužil

Titul: Mgr.

Funkce: právník, právní analytik a projektový manažer

Odbor: odbor legislativy, práva a analýz

E-mail: neuzil@komora.cz

Telefon:

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Firma: Hospodářská komora České republiky

Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Online přihláška do Hospodářské komory

Lokalita: Česká republika

Cíl projektu:

- vytvoření online přihlášky do Hospodářské komory České republiky (dále jen "HK ČR") jako alternativy papírové přihlášky a v budoucnu i papírovou přihlášku potenciálně nahradit. Při realizace řešení byl kladen důraz na maximálně komfortní uživatelský zážitek žadatele. Online přihláška je intuitivní a snadná a umožňuje se přihlásit do HK ČR online a do 2 minut. Přihláška automaticky předvyplňuje údaje o žadateli, které jsou veřejně dostupné.

Cílová skupina:

- primárně: podnikající subjekty

- sekundárně: složky HK ČR přijímající členy

Provozovatel: Hospodářská komora České republiky

Realizátor: NEWPS.CZ s.r.o.

 

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

JEŠTĚ NE.

Projekt byl spuštěn teprve 1. 11. 2022, tady jeho první hodnocení bude provedeno až v I. čtvrtletí 2023 a kvantitativní hodnocení zamýšleného účinku (tj. nárůst počtu přihlášek do HK ČR) zatím nelze určit.

Kvalitativně lze ovšem již nyní uvažovat o výrazně pozitivním účinku. Dokončení („vyplnění") online přihlášky je několikanásobně rychlejší, jednodušší a uživatelsky přívětivější než vyplnění papírové přihlášky. Dokončení online přihlášky zpravidla nezabere ani 2 minuty. Přihláška okamžitě odejde do místa určení a žadatel obdrží potvrzení o odeslání přihlášky. Data, která byla předvyplněna z veřejně dostupných zdrojů, jsou zároveň správná, tedy dochází prakticky k eliminaci chybovosti. Online přihláška také HK ČR otevírá nové možnosti ve smyslu inzerce členství v online prostoru a jednoznačně zatraktivňuje celý proces přihlašování.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Projekt byl spuštěn 1. 11. 2022, nicméně ze zpětné vazby, kterou jsme již nyní obdrželi, je patrné, že nová forma online přihlašování je vnímána velmi pozitivně. Pozitivní přínos lze spatřovat nejen na straně žadatelů o členství v Hospodářské komoře, kterým online přihláška výrazně usnadňuje vyplnění a odeslání přihlášky, ale zároveň i na straně přijímajících složek Hospodářské komory, kterým přináší nové příležitosti a výrazně zjednodušuje celý proces.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

Ke spuštění projektu došlo 1. 11. 2022, ovšem lze uvažovat o tom, že cílová skupina je s tímto projektem seznámena dobře. Cílovou skupinu fakticky představují jednak podnikatelé, kteří mají zájem vstoupit do HK ČR, a také přijímající složky HK ČR. Složky HK ČR, které přijímají členy, byly o projektu informovány předem a některé z nich se podílely na návrhu jeho realizace.

Informovanost vzhledem k primární cílové skupině, tj. k podnikajícím subjektům, které mají zájem vstoupit do HK ČR, nelze příliš hodnotit vzhledem k spuštění projektu 1. 11. 2022.. Spuštění projektu bude komunikováno v následujících dnech. Na webových stránkách HK ČR je umístěn banner s odkazem na online přihlášku.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Vzhledem k minimální výši nákladů lze říct, že dosažené užitky převyšují náklady.

Došlo k výraznému zjednodušení procesu, který znamená značnou časovou a materiální úsporu pro složky HK ČR. Oproti původní papírové přihlášce se jedná o výrazné zrychlení a zjednodušení procesu. Zároveň došlo k zatraktivnění členství do HK ČR. Výrazně se zvýšil uživatelský zážitek a možnosti akvizice členů.

Online přihláška mění standard přihlašování do HK ČR.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Online přihláška je koncipována jako trvalý projekt. Online způsob přihlašování má představovat nový standard přihlašování do Hospodářské komory. Hospodářská komora má v plánu přidávat další funkcionality, jako např. automatický výpočet členského poplatku aj.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ANO.

Jsme přesvědčeni, že projekt může inspirovat zejména ve větším využívání veřejně dostupných dat a v efektivním přidělování požadavků.

Také došlo fakticky k digitalizaci celé agendy, kterou je nově možné vyřídit kompletně online. I zde může být projekt inspirativní.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

NE.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NYNÍ NE.

Online přihláška je přístupná prostřednictvím webového formuláře. Odkaz na webový formulář je umístěn na webových stránkách HK ČR a dalších místech.

Online přihláška je dostupná na https://clenstvi.komora.cz.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Jsou využívána data z veřejně dostupných zdrojů. Na základě zadaného IČO se v přihlášce automaticky vyplní údaje o subjektu, který podává přihlášku do HK ČR prostřednictvím online přihlášky.

Tato funkcionalita představuje jednu ze zásadních výhod online přihlášky, neboť žadatel není nucen přepisovat veřejně dostupná data. Dochází k optimálnímu a efektivnímu využití veřejně dostupných dat. Funkcionalita je jednak uživatelský přívětivá a také umožňuje získat o tazateli data, která následně mohou být využita při zpracování přihlášky.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

I v případě tohoto projektu platí, že v jednoduchosti je krása.

V zásadě došlo k nahrazení papírové přihlášky inteligentním webovým formulářem, který využívá veřejně dostupná data a ihned zprostředkuje přihlášku určené složce HK ČR.

Projekt je ukázkovým příkladem řešení, které digitalizovalo papírovou agendu se všemi pozitivy, které taková změna přináší.

 

Z četných šetření HK ČR dlouhodobě vyplývá, že podnikatelé by ocenili lepší práci s veřejně dostupnými daty v rámci státní správy. HK ČR tedy šla v tomto ohledu příkladem, aby podnikatelé nebyli nuceni vyplňovat do formulářů veřejně dostupná data. Takové činnosti lze totiž jednoduše předejít a podnikatelé ji považují za zbytečnou a neproduktivní. Skutečně chytré a funkční elektronické formuláře, které vyžadují minimum zásahů ze strany podávajícího podnikatele a pouze drobné upřesnění, mají velký potenciál šetřit čas. Podnikatelé by ocenili lepší práci s veřejně dostupnými daty v rámci státní správy, čemuž může být tento projekt inspirací. Zároveň došlo ke kompletní digitalizace papírové agendy.

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Cílem projektu bylo dodat inovativní řešení online přihlášky do Hospodářské komory. Drtivá většina složek HK ČR do té doby používala přihlášku v papírové formě, a bylo tak na čase žadatelům o členství tento proces zjednodušit. Žadatelům se přihlášení zjednodušilo už jen tím, že se nyní mohou přihlásit pohodlně přes web. Dodané řešení využívá veřejně dostupné zdroje. Informace z těchto zdrojů jsou propagovány do aplikace na základě zadaného identifikačního údaje žadatele, v tomto případě IČO. Inovativní a nejnáročnější část celého řešení byl automatický výběr komory na základě místa sídla nebo preferencí žadatele.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Práce s veřejně dostupnými daty, řadu z nich není nutné po uživatelích požadovat při vyplňování různých žádostí a registrací, stačí využívat veřejně dostupné systémy a služby.

Dále digitalizace agend celkově.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

V podstatě celé řešení je vytvořeno na míru pro konkrétní scénář, protože zásadní prvek celého procesu je výběr konkrétní složky HK ČR, do které přihláška směřuje, a to dle místa sídla žadatele nebo dle jeho preferencí.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Jistou míru podobnosti, zejména s ohledem na důraz při práci s veřejně dostupnými daty a na potřebu efektivně a rychle předat požadavek k vyřízení konkrétní osobě, lze spatřovat s projektem Poradny pro podnikatele Hospodářské komory, který společnost NEWPS.CZ s.r.o. pro HK ČR od března 2020 provozuje jako technologický partner.

 

Ing. Helena Petříková

project manager

hpetrikova@newps.cz / +420 775 413 854

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting