ICZ zajistila moderní agendu dopravních přestupků v Chomutově

 

Statutární město Chomutov se od 1.1.2020 stalo dalším územně samosprávním celkem, který zahájil měření rychlosti v rámci svého katastrálního území. Na základě výsledku výběrového řízení na dodávku potřebného softwaru se dodavatelem předmětného řešení stala společnost ICZ a.s.. Díky této skutečnosti se tak rozšířilo produktové portfolio Skupiny ICZ u tohoto partnera o modul Agenda dopravních přestupků, který rutinně a úplně pokryl veškeré potřebné procesní úkony v rámci přestupkového řízení.

 

S ohledem na poptávku a požadavky partnera je dané řešení postaveno na dnes již snad běžných principech, tj. na principech multilicence, otevřenosti a bez skrytého „vendor lock-in“. První dva principy na trhu vnímáme za již celkem usazené a běžné, ten třetí však na základě zkušeností z jiných projektů vnímáme stále častěji jako podstatný a zároveň zásadní princip pro všechny zadavatele v oblasti OVM (orgánů veřejné moci). Skutečnost, že pořízením jakéhokoliv SW řešení (spisová služba, ekonomické moduly, agendy správních agend, ….) zadavatel automaticky nezíská multilicenci otevřeného a popsaného rozhraní tak, aby nemusel při napojení jakéhokoliv dalšího externího SW platit další prostředky za licenci nebo maintenance konektoru, je pro nás v ICZ zcela nepochopitelná.

 

V rámci představené implementace došlo k adaptaci následných modulů pro podporu celého životního cyklu přestupkového řízení v oblasti příslušných přestupků, přičemž daná oblast pokrývá platnou legislativu v rozsahu:

 

 • 13/19997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
 • 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
 • 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii
 • 505/1990 Sb. Zákon o metrologii
 • 500/2004 Sb. Zákon správní řád
 • 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů (+ GDPR)

dopravní agenda chomutov

Běžná konfigurace systému ADP může být v následném produktovém členění.

 

1) Modul validace dat z měřících zařízení

Tato část je určená pro zpracování, kontrolu a validaci dat (včetně jejich případné, legislativně i metodicky správné úpravy nezpochybňující samotný přestupek a časovou autenticitu) zaznamenaných automatizovanými měřícími systémy. Případnou úpravou se rozumí například manuální zadání RZ při selhání automatického algoritmu na vytěžení RZ a podobně.

Uživatelské rozhraní modulu je intuitivní a umožňuje v co největší míře automatické a hromadné zpracování dat (měření) tak, aby uživatel mohl v co nejkratším čase zpracovat co nejvíce měření.

Modul garantuje bezpečné zacházení s daty a logování operací uživatelů pro zpětné dohledání postupu uživatelů při řešení konkrétních měření/případů.

Součástí řešení je i čtení a zpracování RZ zahraničních vozidel v souladu s požadavky na dávkové lustrace v Registru vozidel (dále také RV) včetně vyřešení specifických požadavků na RZ se státem registrace Německo a Rakousko (určení město/zemský okres a zemní kód).

 

2) Modul přestupkového a správního řízení (PR)

Tato část je určená pro procesní vedení zkráceného i nezkráceného přestupkového řízení (v souladu se správním řádem) s provozovatelem vozidla a řidičem vozidla. Modul přestupkového a správního řízení je určen pro nasazení na úrovni správního orgánu a v kombinaci s modulem zpracování dat z měřících zařízení zajistí maximální míru automatizace řešení přestupků a předávání dat mezi městskou policií a správním orgánem.

Uživatelské rozhraní modulu je intuitivní a umožňuje v co největší míře automatické a hromadné zpracování dat a generování dokumentů v procesně i legislativně správných případech tak, aby uživatel mohl v co nejkratším čase zpracovat co nejvíce přestupků.

Pro zajištění maximálního výkonu modulu a minimalizaci uživatelských chyb vznikajících při manuálním předávání údajů mezi modulem a stávajícími informačními systémy využívanými správním orgánem při řešení přestupků je modul integrován na příslušné informační systémy, a to elektronickou spisovou službu, ekonomický systém, informační systém základních registrů (dále také ISZR) a Registr vozidel.

Integrace na spisovou službu e-spis je provedena s využitím standardního API spisové služby dle národního standardu NSESSS v asynchronním režimu, tedy na straně spisové služby nedochází ke změnám API proti požadavkům NSESSS a integrační vazbu zcela zajistí poskytovatelé ze strany systému správy dopravních přestupků.

 

3) Modul statistik a manažerských přehledů (SP)

Tato část je určená ke sledování chování systému, uživatelů a jejich práce v systému, získávání a poskytování statistických informací o dopravním proudu v měřených lokalitách. Součástí řešení je také poskytování dat potřebných pro sledování ekonomických parametrů a informací prováděného měření, a to i ve vztahu k plnění poskytovatele a jeho odměně za plnění.

 

Výše uvedené moduly byly v prostředí statutárního města Chomutova individuálně adaptovány, což z řešení ADP činí na trhu řešení, které na rozdíl od krabicových systémů přináší velké možnosti pro přizpůsobení se potřebám uživatelů. Prakticky, zmíněný pojem „krabicového řešení“ je další ukázkou přežitků z tzv. IT pravěku, v rámci kterého se na bázi zcela jiných agend modelovaly agendy nové, avšak s již zabudovanými nedostatky, které uživatelé naleznou až po několikaměsíčním užívaní implementovaného řešení. A takové řešení Vám již nikdo tzv. na míru nepřizpůsobí.

 

Implementace ADP pro SM Chomutov (hlavní body, zajímavosti)

 • Provoz ADP je zajištěn v Datovém centru ICZ (reálně v DC Coolhousing), zabezpečené spojení (VPN, HTTPS)
 • ICZ implementovala upravené řešení ADP pro potřeby SM Chomutov:
  • není použit modul ADP – Předzpracování (Validace dat z měřících zařízení)
  • validace přestupků probíhá v SW Ramet
  • validovaná data (přestupky) poté automaticky importujeme ze zabezpečeného úložiště MMCH do ADP
 • ADP je modulem spisové služby ICZ e-spis
 • Integrační vazby:
  • Spisová služba ICZ e-spis (komunikace pomocí NS2 API)
   • využití modulu ICZ e-spis REX pro dotazy do ISZR
   • využití modulu ICZ e-spis DopisOnline pro Hybridní poštu
  • Informační systém Ginis
   • použito standardní řešení integrace mezi ADP a Ginis
   • ztotožnění subjektu v modulu Ginis GIN
   • evidence pohledávek (případů a předpisů) a další operace s nimi v modulu Ginis DDP
   • aktuálně odevzdána analýza a nabídka na úpravy integrace, které jsou specifické pro SMCH (změnové požadavky)
  • Registr silničních vozidel (RSV/CRV)
   • využití pro hromadné dotazy na zjištění osoby provozovatele vozidla z RSV/CRV
  • Statistický modul ADP
   • rozšiřující modul pro potřeby uživatelských statistik
   • sběr a vyhodnocení požadavků SMCH na zobrazení dat ve Statistickém modulu
  • Prostředí:
   • v rámci implementace je plně zprovozněno testovací i produkční prostředí ADP
   • testovací prostředí ADP je integrováno s testovacím prostředím spisové služby (vč. Hybridní pošty a ISDS) a pohledávkového systému
   • produkční prostředí ADP je integrováno s produkčním prostředím spisové služby (vč. Hybridní pošty, ISZR a ISDS), pohledávkového systému a RSV/CRV
  • Uživatelská podpora:
   • Supportní smlouva, definovány parametry SLA
   • ServiceDesk ICZ nonstop
   • HotLine v pracovních dnech 8:00-17:00

 

HOME

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting