Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – přeshraniční ePreskripce a eDispenzace

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Klára Jiráková
Titul: 
Funkce: právník/koordinátor IT projektů
Odbor: IT
E-mail: jirakova.k@kr-vysocina.cz
Telefon: 606486742
Adresa: Žižkova, Jihlava
Firma: Kraj Vysočina
Nominace v kategorii: centrální úřady

 

B – Projekt

Název projektu: Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – přeshraniční ePreskripce a eDispenzace
Lokalita: Česká republika, Evropská unie
CÍL:

- umožnění občanům České republiky využít eRecept vystavený v České republice pro vyzvednutí léků v jiném státě EU;

- umožnění občanům jiného státu EU vyzvednutí léků v českých lékárnách s využitím elektronické preskripce vystavené v jejich domovském státě

Cílová skupina:

- občané ČR a EU;

- lékárníci ČR a EU
Provozovatel: Kraj Vysočina, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Realizátor: Kraj Vysočina, Státní ústav pro kontrolu léčiv

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Účinek projektu, respektive dosažené cíle (KPI), jsou kvartálně měřeny a hlášeny Evropské komisi, která celoevropskou síť pro přeshraniční služby elektronického zdravotnictví vlastní a provozuje. Viz reporting EC: https://experience.arcgis.com/experience/77f459be23e545b48f46a79cfaf19423/.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Dle zpětné vazby od cílových uživatelů služby (zejména českých občanů vyzvedávajících si léky na český eRecept, a to zejména v Polsku a Chorvatsku) je služba prospěšná. Zpětnou vazbu od uživatelů - zdravotnických pracovníků máme zatím omezenu vzhledem k tomu, že zapojení českých lékárníků je zatím poměrně malé, služba je v provozu teprve od června 2023.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.
Občané jsou s projektem postupně obeznámeni především prostřednictvím médií. Lékárníci jsou – kromě médií - informováni standardními způsoby ze strany SÚKL (informace na webových stránkách, webináře).
Veškeré informace jsou také pravidelně aktualizovány na projektových webových stránkách a oficiálních stránkách ePreskripce.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ZATÍM NE.
Jedná se o implementačně velmi složitou úlohu, obnášející systémovou integraci desítek informačních systémům zapojující několik subjektů v České republice, organizačních složek Evropské komise i ostatních zapojených členských států. Implementační náklady dle našeho názoru zatím výsledkům neodpovídají, protože služba je v provozu jen krátkou dobu (od června 2023), nicméně počítá se s dlouhodobým provozem a zapojením stále většího počtu států.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Rozhodně se jedná o dlouhodobý projekt s celoevropským přesahem. O využití služby mají zájem i státy mimo EU.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.
Implementace projektu zahrnovala navržení architektury a propojení několika subjektů veřejné správy, intenzivní přeshraniční spolupráci přetrvávající i do podpory provozu, projektové řízení a koordinaci několika týmů a integraci mnoha státních i místních informačních systémů. To vše při striktním respektování národní i evropské legislativy, včetně ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Už byly a stále jsou. Zkušenosti jsou předávány dalším subjektům zejména v oblasti eHealth, prostřednictvím veřejných seminářů, projektových webových stránek a dalšími způsoby, např. přehled seminářů https://www.nixzd.cz/seminare-bootcampy-s5.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NENÍ MOŽNÉ.
Nelze zcela realizovat z podstaty projektu. Způsob využití je stanoven legislativně. Systém umožňuje přístup uživatelů jejich vlastními aplikacemi (pro pacienty webová a mobilní aplikace eRecept, pro lékárníky webová a mobilní aplikace pro profesionály eRecept PRO) a portálem NCPeH. Je funkční telefonická a e-mailová uživatelská podpora pro odbornou i laickou veřejnost, je funkční služba Service Desk, která je dostupná všem a umožňuje zadat případné problémy formou tiketů. 

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.  

V rámci sémantických konverzí a základních číselníkových zdrojů jsou využívána OpenData SÚKL.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Projekt poskytl všem zapojeným stranám (zejména Kraji Vysočina jako provozovateli NCPeH a SÚKL jako správci a provozovateli systému eRecept) cenné zkušenosti a know-how, které v současné době v České republice v sektoru zdravotnictví chybějí. Použité technologické nástroje (zejména v oblasti testování validity předávaných dokumentů) a způsob a metody implementace jsou realizátorem přenášeny do národního prostředí.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Realizace byla technicky náročná v tom smyslu, že zahrnovala implementaci metod a způsobů, které zatím nejsou v českém prostředí běžné. Ze strany Evropské komise i ostatních států bylo zapotřebí splnit velké množství požadavků, projít auditem a opakovaným testováním, než mohlo být ze strany Evropské komise a ostatních členských států uznáno jejich splnění a vpuštění do produkčního provozu.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirativní může být zejména využití standardních řešení v oblasti elektronizace zdravotnictví a spolupráce na evropské úrovni.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně mohou být využita standardní řešení v oblasti elektronizace zdravotnictví a nastavená spolupráce na evropské úrovni. 
Výjimečným specifikem byla ne vždy zcela dostupná technická dokumentace k systémům provozovaným na evropské úrovni, kdy bylo nutné „prošlapávat” cestu k úspěšnému cíli. I díky tomu jsou již nyní mnohem lépe dostupné standardy, které lze využít.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Implementace přeshraničního předávání pacientského souhrnu mezi poskytovateli zdravotních služeb, implementace a provoz výměnné sítě eMeDocS.

kontakty:

Kraj Vysočina - Petr Pavlinec (pavlinec.p@kr-vysocina.cz ), Klára Jiráková (jirakova.k@kr-vysocina.cz)

Státní ústav pro kontrolu léčiv - Renata Golasíková (Renata.Golasikova@sukl.cz)

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting