Kamerový systém města Plzně.

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Josef Holý

Titul:                             Ing.

Funkce:                        projektový manažer 

Odbor/oddělení:          Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání

E-mail:                        holyj@plzen.eu

Telefon:                       

Adresa:                        Kopeckého sady 11, Plzeň

Úřad/firma:                Magistrát města Plzně

Soutěžní kategorie města

B - PROJEKT

Název projektu: Kamerový systém města Plzně

Lokalita: Plzeň

CÍL: Vyšší bezpečnost ve městě a v MHD, vyšší bezpečnost na fotbalovém stadiónu, vyšší bezpečnost na silnicích

Cílová skupina: Občané města Plzně, návštěvníci města Plzně

Provozovatel: Provozovatelem je Správa veřejného statku města Plzně, dále Městská policie a PMDP (Plzeňské městské dopravní podniky).

Uživateli systému jsou Městská policie, Policie ČR, PMDP a.s. a Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Přístup do záznamu má jen Městská policie a Policie ČR. Všechny kamery jsou dostupné na centrálním pracovišti a dalších vybraných klientských pracovištích, služebny městské policie pak mají k dispozici jen kamery svého obvodu. Dispečink PMDP a.s. má k dispozici jen ty kamery, které mají možnost monitorovat provoz linek MHD.

Realizátor: Správa veřejného statku města Plzně, Městská policie, Plzeňské městské dopravní podniky

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

Částečně ano. Vždy se najdou občané, kteří kamerové systémy vnímají jako „velkého bratra“ tj. jako něco, co je neustále sleduje a zaznamenává o nich údaje. To v žádném případě ne, cílem je zejména prevence. Kamerové systémy jsou, ač se to možná někomu nelíbí, efektivním preventivním bezpečnostním prvkem. 

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý.

 

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ANO.  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano, už byly.

 

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne

 

5. Doplňující informace.

-     K 31. 10. 2019 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 184 kamer a 14 klientských pracovišť.

Kamerový systém je rozdělen na uliční kamery, kamery na křižovatkách, úseková měření, kamery s inteligentní videoanalýzou, a na fotbalovém stadiónu kamery Panomera. 

Kamery : Městský kamerový systém využívákamery převážně otočné, s vícenásobným optickým zoomem, v současné době až 26ti násobným. Na vybraných místech jsou osazovány kamery pevné a s fixně nastaveným ohniskem.Všechny kamery jsou barevné, s kvalitním nočním viděním. Od roku 2014 jsou instalovány již výhradně kamery s FullHD rozlišením.

Mimo jiné jsou v současné době osazeny 4 speciální panoramatické kamery umožňující trvale monitorovat prostor pod úhlem 360 stupňů, což přináší velké výhody například při zjišťování průběhu a příčin dopravních nehod. Jedná se o křižovatky Karlovarská – Na Chmelnicích, Gerská – Studentská, sady Pětatřicátníků – Solní a Klatovská třída – Americká.

Do prostoru památníku „Díky Ameriko!“ a na odstavné parkoviště Regensburská byly instalovány kamery v rozlišení 4K, na kterých je aplikována inteligentní videoanalýza. Obecně všechny kamery instalované v rámci městského kamerového systému v Plzni od roku 2018 mají zabudovanou inteligentní videoanalýzu. Vzhledem k tomu, že jsou tyto kamery využívány v režimu naprogramovaných sekvencí, není IVA použita. 

Klientská pracoviště jsou osazena výkonnými PC a různým počtem LCD monitorů v závislosti na rozsahu pracoviště a počtu dostupných kamer. Například centrální pracoviště na Klatovské třídě, kde jsou instalována dvě klientská pracoviště, je vybaveno 24 monitory. Klientská pracoviště na služebnách jsou osazena 2 až 6 monitory.

Zvláštní akcí bylo v roce 2012 osazení kamer na trase mezi hlavním nádražím a Štruncovými sady za účelem monitorování pohybu fanoušků při rizikových zápasech. Tyto kamery doplňovali stávající kamery a jednalo o instalaci 4 kamer.

Samostatné akce v letech 2012 – 2015 řešily instalaci kamer na objektech škol. Tyto kamery monitorují výhradně vnější prostory před vstupy do objektu a v některých případech také sportoviště patřící ke škole. Na projektové přípravě těchto akcí se podílel Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Tyto kamery jsou osazeny na 18ti ZŠ a jedné MŠ, celkem se jedná o 27 kamer.

Ve spolupráci se SITMP bylo v roce 2014 instalováno 5 webových kamer dostupných veřejnosti ze stránek plzen.eu(viz:  https://www.plzen.eu/o-meste/multimedia/webkamery/

Kamery pokrývají všechny důležité dopravní tahy a křižovatky a prostory s potenciálním výskytem trestné činnosti. V současné době jsou kamery MKS instalovány ve všech městských obvodech mimo MO5 – Křimice.

 

Úsekové měření rychlosti je v ulici Plaská v obou směrech, na Folmavské ulici u Panasonicu, a dále potom v ulici U Seřadiště. V období od 1.9.2018 do 31.8.2018 bylo předáno k řešení v přestupkovém řízení celkem 24 135 případů překročení rychlosti. V Plaské ulici se výrazně zvýšila bezpečnost chodců při přecházení této komunikace. 

Statistika uličního městského kamerového systému za období 1.1.2019 až 30.9.2019 je následující : počet dopravních přestupků 2001, počet přestupků proti veřejnému pořádku 558, ostatních událostí 440, celkem tedy 2999 případů. Za rok 2018 byl celkový počet zaznamenaných případů 3857. 

Město Plzeň připravuje na vybrané křižovatky kamerovou detekci jízdy na červenou, což také výrazně přispěje k bezpečnosti silničního provozu, neboť projíždění křižovatek na rozhraní oranžového a červeného signálu je rozšířeným nešvarem. 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

K 31. 10. 2019 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 184 kamer a 14 klientských pracovišť.

Kamerový systém je rozdělen na uliční kamery, kamery na křižovatkách, úseková měření, kamery s inteligentní videoanalýzou, a na fotbalovém stadiónu kamery Panomera. 

Jedná se o komplexní systém budovaný 20 roků a neustále modernizovaný a rozšiřovaný.

Jedná se o poměrně složitý systém, kde zásadním prvkem nejsou kamery a jejich instalace, ale datové propojení, které zejména využívá unikátní městskou datovou síť převážně optickou. 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik

Jedná se o poměrně složitý systém, kde zásadním prvkem nejsou kamery a jejich instalace, ale datové propojení, které zejména využívá unikátní městskou datovou síť převážně optickou. 

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Inspirativní může být zejména komplexnost celého systému.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting