Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Bořek Dvořáček
Titul: Ing.
Funkce: krajský energetik
Odbor: investice
E-mail: bdvoracek@kr-kralovehradecky.cz
Telefon: +420702235662
Adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Firma: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Nominace v kategorii: kraje

 

 

B – Projekt

Název projektu: Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji
Lokalita: Královéhradecký kraj

CÍL:

- zavedení systému dálkových odečtů energií (elektřina, plyn, teplo, voda) za účelem rozvoje stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2019;

- odstranění slabých míst současného systému sběru dat spotřeby energií;

- získání efektivního nástroje pro sledování spotřeby energií a plánování cílů;

- zefektivnění práce krajského týmu energetického managementu a odpovědných osob v organizacích;

- zefektivnění a zkvalitnění vyhodnocování spotřeby energií s dopadem na plánování a realizaci investičních opatření a neustálé zlepšování (snižování spotřeb energií);

- získání systému na plánování a kontrolu zařízení (zejména revize a další povinné kontroly zařízení);

- zajištění efektivního způsobu vzdělávání týmu energetického managementu, včetně dispozice manuálu pro základní orientaci v pojmech a pravidlech v oblasti energetiky a v povinnostech energetického manažera organizace


Cílová skupina:

- vedení kraje;

- vedoucí odborů;

- ředitelé příspěvkových organizací (PO);

- energetičtí manažeři PO;

- správci budov a ekonomové PO

Provozovatel: Královéhradecký kraj
Realizátor: Královéhradecký kraj, CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové, SOFLINK s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

V rámci přípravy projektu došlo k inventarizaci všech fakturačních měřidel organizací Královéhradeckého kraje, jedná se o 275 lokalit a celkem o 1071 dálkově odečítaných měřidel energií a vody. Poté byla realizována digitalizace sběru dat spotřeby energií Královéhradeckého kraje a jeho organizací zapojených v systému energetického managementu. 
Jedná se o dálkově odečítaná měřidla energií a vody (celkem 1 071 ks):

- kalorimetry    108      ks        1x za hodinu;
- elektroměry   437      ks        1x za ¼ hodiny; 
- plynoměry     225      ks        1x za 1 hodinu;
- vodoměry      301      ks        1x za ¼ hodiny (online).

Systém přináší úspory jednak tím, že hlídá havárie vody, ale i informuje vedení kraje a příspěvkových organizací o spotřebě energií a vody a nutí je zamýšlet se nad možnostmi úspor v organizaci.
Naměřená data jsou i podkladem pro centrální nákup energií pro krajské organizace.
Sjednocuje elektronické vedení evidence revizí a kontrol.
Zavádí systém vzdělávání členů týmu EnMS formou e-learningu a zajištění průkazného přehledu vzdělávání. 
Pomáhá ke snížení energetické náročnosti, resp. zvýšení energetické hospodárnosti kraje a jeho organizací (technické jednotky).
Získaná data se již využívají pro přípravu zřízení fotovoltaických elektráren v objektech kraje a slouží i jako podklad pro zavádění komunitní energetiky.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Je pozitivní zpětná vazba jak od uživatelů systému (organizace kraje), tak ze strany certifikační autority systému EnMS. Zejména kladně bylo hodnoceno zavedení hlášení alarmů ve školních objektech v době prázdnin.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Již při přípravě projektu byla velice dobrá spolupráce se všemi příspěvkovými organizacemi při inventarizaci měřidel. Před spuštěním systému proběhla školení uživatelů v počítačové učebně úřadu Královéhradeckého kraje, kterého se zúčastnil minimálně jeden uživatel z každé organizace. Pro složitější práce se systémem, například pro nastavení alarmů, má každá organizace k dispozici videonávod na youtube. Pro tým energetického managementu proběhla školení na administraci systému, e-learning.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Všechny organizace systém využívají, vidí spotřebu všech energií své organizace a odpovědní pracovníci krajského úřadu mají možnost vidět spotřebu všech organizací prakticky v reálném čase.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Systém trvale odečítá spotřebu všech energií a vody na fakturačních měřidlech, připravuje se jeho rozšiřování v nových objektech, plánuje se rozšíření odečtu podružných měřidel, měření teploty ve vybraných objektech a měření CO2.

 

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Došlo k prezentacím projektu na těchto konferencích: 
- Energetický management měst a obcí (Olympik Praha) 15.-16. 2 .2023;
- Smart Region Tour (Univerzita Hradec Králové) 6. 4. 2023;
- ISSS 2023 (Aldis Hradec Králové) 15.-16. 5. 2023;
- Moderní veřejná správa (NH Collection Olomouc) 31. 5.-1. 6 .2023;
- ENERGETIKA 2023 (Aldis Hradec Králové) 8. 6. 2023;
- Týden udržitelnosti (Univerzita Hradec Králové) 27. 9. 2023.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Již po prvních prezentacích systému proběhly konzultace s pracovníky krajů a měst, kteří pracují v oblasti energetiky. Naposledy jsme byli osloveni s žádostí, abychom prezentovali naše zkušenosti na mezikrajském pracovním setkání energetiků s názvem „Kulatý stůl" dne 9. 11. 2023 v Brně.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Do programu je možno přistupovat pomocí mobilního telefonu, webového prohlížeče, tabletu i pomocí API rozhraní.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Za úspěch považujeme dokončení realizace systému dálkových odečtů ve všech organizacích zařazených do EnMS (100 organizací v 275 lokalitách). Nevíme, že by na úrovni jiných krajů byl instalován systém obdobného rozsahu, tedy který by v jednotném prostředí automaticky shromažďoval spotřebu elektřiny, plynu, tepla a vody a umožňoval analytické výstupy takového rozsahu.
Celý inovativní proces tohoto záměru byl oceněn pozitivním přístupem a spoluprací uvnitř organizace (vedení kraje a celý širší tým EnMS). V rámci sdílení dobré praxe přenášíme tuto zkušenost a inovativní řešení i mezi dalšími subjekty veřejné správy, které je přínosným řešením nejen pro vedení daných subjektů, ale zejména pro jejich zaměstnance.
Projekt byl oceněn Cenou Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2022.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Realizací projektu Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji byla provedena inovace celého zavedeného systému energetického managementu v Královéhradeckém kraji. Inovativnost spočívá v digitalizaci procesů subjektu veřejné správy v oblasti energetického hospodářství s jednoznačně pozitivním vlivem na zaměstnance kraje a organizace jím zřízené a ovládané. Pro Královéhradecký kraj je systém evidence a správy dat inovací zejména v kvalitativním charakteru v oblasti sběru dat spotřeby energií a systému/možnostech analytického zpracování těchto dat, který je s předchozím systémem naprosto nesrovnatelný. Z pohledu podobných řešení je zavedený systém inovativní svým rozsahem a taktéž zvoleným způsobem řešení.
Vedle vlastních impulsů a potřeby realizovat projekt takového rozsahu byla jednou z inspirací spolupráce s Magistrátem města Hradec Králové. Město má zaveden systém dálkových odečtů spotřeby vody a řešení havarijních stavů při poruchách v základních školách jím zřízených. Získané poznatky se tak staly jedním z bodů při definici zadání projektu.
Vlastní fyzickou realizaci řešení prováděla dodavatelská firma. Pro tu byly připraveny detailní podklady technického popisu odběrných míst, k tomu seznam kontaktních osob organizací KHK. Dále jsme spolupracovali se společnostmi, které dodávají jednotlivé druhy energií a vody pro konkrétní organizace KHK. Realizační firma měla od týmu EnMS vždy ke každému odběrnému místu předjednaný kontakt na společnosti dodávající teplo i vodu v daném místě.

Stručná prezentace projektu:  
https://www.cirihk.cz/files/prezentace_konference_2023/1.-dvoracek-borek-dalkove-odecty-energii-v-khk-8-6-2023.pdf

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

.

 

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting