STOPonline.cz - linka pro hlášení nelegálního online obsahu

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Radek Nezbeda
Titul: Mgr.
Funkce: ředitel
Odbor: Sekce kybernetické kriminality NCOZ
E-mail:radek.nezbeda@pcr.cz
Adresa: Na Baních 1304
Firma:Policie České Republiky

 

B - PROJEKT

Název projektu: STOPonline.cz - linka pro hlášení nelegálního online obsahu

Lokalita:Česká republika

CÍL:Cílem projektu je na jedné straně nabídnout uživatelsky přívětivý nástroj pro ohlašování nelegálního on-line obsahu, především dětské pornografie a na druhé straně prostřednictvím partnerství s důvěryhodnou organizací (CZ.NIC, resp. CSIRT.CZ) usnadnit vyšetřování kybernetické trestné činnosti.

Cílová skupina: Projekt je určený široké veřejnosti. Jednu z cílových skupin představují pachatelé, kteří po shlédnutí materiálu se sexuálně zneužívaným dítětem často cítí stud, pocit viny a v některých případech by chtěli dítěti i pomoci, kdyby měli možnost. Bohužel pravděpodobnost, že tito pachatelé půjdou na policii je velmi malá. V případě, že je pachatelům však nabídnuta možnost oznámit daný obsah anonymně, šance, že tak učiní, se několikanásobně zvyšuje. Projekt je však využíván rovněž těmi uživateli, kterým dětská pornografie a jiný nelegální on-line obsah není lhostejný a svým hlášením chtějí přispět ke kultivaci Internetu.

Provozovatel: CZ.NIC, z.s.p.o.
Realizátor: CZ.NIC, z.s.p.o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano. V průběhu ledna až září 2018 bylo na linku nahlášeno více než 1 700 případů, z nichž 75 bylo sdružením CZ.NIC předáno s podrobnějšími informacemi k dalšímu šetření Policii ČR. Do mezinárodní databáze ICCAM provozované mezinárodní asociací INHOPE ve spolupráci s INTERPOLEM pak bylo nahráno 267 obrázků explicitně zobrazujících zneužívání dětí. Další případy odstranění nelegálního obsahu pak byly řešeny s příslušnými ISP (typicky provozovateli webhostingu).

Počet ohlášených incidentů významně vzrostl zejména poté, co v květnu 2018 přestalo být provozováno hlášení kyber. kriminality na stránkách Policie ČR a uživatelům je doporučeno využít právě STOPonline.cz.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Národní centrále proti organizovanému zločinu provoz linky přináší zefektivnění vyšetřování závažné kybernetické trestné činnosti a možnost zaměřit se na závažné případy především dětské pornografie. Projekt je pozitivně hodnocen rovněž na mezinárodní scéně a dalšími subjekty zapojenými do prevence kybernetické kriminality (NÚKIB, Kraje pro bezpečnější Internet…). S pozitivními reakcemi na činnost STOPoline.cz je pak možné se setkat i v rámci osvětové činnosti

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře. Informace o horké lince STOPonline.cz jsou pravidelně sdělovány zástupcům laické i odborné veřejnosti na nejrůznějších konferencích (např. Kyberbezpečnost ve školním prostředí pořádaná NÚKIB, Internetem bezpečně 2018 pořádané ve spolupráci s Karlovarským krajem nebo Praha bezpečně on-line). V rámci prevence rizikového chování hraje významnou roli osvěta laické veřejnosti včetně publikování příspěvků na blogu, které jsou často následně přebírány dalšími médii.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Převyšují - Z pohledu NCOZ je provoz linky ze strany sdružení CZ.NIC zajišťován bezplatně. Díky nastavené spolupráci pak dochází k zefektivnění i na straně Policie, která vybrané případy obdrží již „předpřipravené“, často doprovázené podrobnějšími analytickými informacemi usnadňujícími vyšetřování..


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Trvalý - Spolupráce se sdružením CZ.NIC na provozu horké linky STOPonline.cz je plánována jako trvalá, což potvrzuje rovněž uzavřené memorandum. V květnu 2018 se STOPonline.cz stala plnoprávným členem mezinárodního sdružení INHOPE, díky čemuž Česká republika po dlouhé době získala zastoupení v této prestižní instituci, která úzce spolupracuje rovněž s INTERPOLem. Provoz linky na období 2019 – 2020 byl rovněž podpořen Evropskou komisí v rámci projektu Safer Internet a v dalším období je plánováno jeho začlenění do nově vznikajícího programu Digital Europe.

 


2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Ano, Projekt je založen na spolupráci mezi subjektem veřejné správy (v tomto případě tzv. Law Enforcement Authority) a soukromoprávním subjektem, sdružením CZ.NIC, provozujícím rovněž národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ. Takováto spolupráce je podporována též Evropskou komisí, která v rámci doporučení k boji proti nelegálnímu on-line obsahu (COM(2017)555) doporučuje ustanovení tzv. trusted flaggers, tj. důvěryhodných soukromoprávních institucí spolupracujících s ISP.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano. Zkušenosti nabyté s provozem horké linky STOPonline.cz jsou pravidelně sdíleny především v rámci mezinárodní sítě INHOPE, jejímž plnohodnotným členem se stalo sdružení CZ.NIC v 6/2018. Dále funguje pravidelné předávání zkušeností s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) a díky dalším iniciativám, jako např. projektu Kraje pro bezpečnější Internet rovněž s dalšími subjekty, např. sociálními pracovníky.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Hlášení nelegálního on-line obsahu je možné učinit nejen prostřednictvím webového formuláře, ale rovněž prostřednictvím mobilní aplikace, která je dostupná jak pro uživatele operačního systému Android, tak iOS. Takováto aplikace patří v Evropě k ojedinělým a mají o ní předběžný zájem i další linky. V neposlední řadě je možné hlášení podat telefonicky.

 
4. Doplňující informace

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Projekt je náročný především na odborné personální zajištění vlastní linky, kdy je třeba disponovat incident handlery, kteří absolvovali mezinárodní školení INHOPE a INTERPOLu a dokáží obsah posoudit nejen z technického, ale i právního hlediska. Zároveň je třeba řpi řešení incidentů včetně mezinárodní spolupráce respektovat zásady ochrany osobních údajů vyplývajících z GDPR, což není vždy jednoduchý úkol.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
Inspirací pro ostatní realizátory může být především spolupráce veřejné správy (LEA) a soukromoprávního subjektu. V souvislosti s doporučením Evropské komise k boji proti nelegálnímu on-line obsahu (COM(2017)555) lze v budoucnu očekávat zintenzivnění takovéto spolupráce, zejm. mezi ISP a tzv. trusted flaggers.
Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Znovupoužitelná (tzv. re-use) je především mobilní aplikace, která může dobře sloužit i linkám v jiných zemích EU. Některé linky již o tuto aplikaci projevily předběžný zájem.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Provoz linky STOPonline.cz představuje nedílnou součást projektu Safer Internet (SIC CZ) spolufinancovaného Nástrojem Evropské komise pro propojení Evropy. Sdružení CZ.NIC, jako správce národní domény .cz, realizuje i celou řadu dalších projektů zaměřených na oblast kybernetické bezpečnosti, od provozu národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ, vývoje unikátního routeru TURRIS až po produkci osvětových materiálů jako jsou knihy či pexeso zaměřené na oblast kybernetické kriminality.

kontakty: CZ.NIC, z. s. p. o.
Mgr. Jiří Průša
Jiri.prusa@nic.cz
Tel: 603 190 962

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting