Obnova technologického centra kraje (TCK)

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Daniel Rokos

Titul:                             

Funkce:                        vedoucí Odboru informatiky

Odbor/oddělení:          městský úřad

E-mail:                         rokosd@kr-s.cz

Telefon:                        +420 257280118

Adresa:                        Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Úřad/firma:                Krajský úřad Středočeského kraje

 

Soutěžní kategorie kraje

B - PROJEKT

Název projektu: Obnova technologického centra kraje (TCK)

Lokalita: Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a  Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Vančurova 1548, 272 59 Kladno


CÍL:

Projekt byl realizován z důvodu nutné obnovy TCK Praha a Kladno. Cílem bylo přejít na novou progresivní technologii postavenou na moderních principech hyperkonvergované infrastruktury (HCI). Dalším cílem generační obměny technologií Krajského úřadu Středočeského kraje bylo nejen získat moderní IT prostředky, ale zároveň zásadním způsobem zvýšit odolnost celého prostředí proti možným výpadkům.

Cílová skupina: 

1.    Odbor informatiky a zaměstnanci krajského úřadu, kteří využívají interní služby, poskytované v rámci TCK. Externí služby poskytované příspěvkovým organizacím a občanům.

Provozovatel: Odbor informatiky, AUTOCONT a.s.


Realizátor: Odbor informatiky, AUTOCONT a.s.


 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO, Nové TCK nahradilo dosluhují 7 let staré TCK pořízené v rámci Výzvy 08 a 19. V tomto směru došlo k přesunutí VMware infrastruktury na novou technologii dále byla zajištěna plná redundance stavebních bloků a přepínačů, byla zajištěna jednotná správa VMware vCenter.

  

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

 ANO, Uřivatelé vnímají výrazné zrychlení informačních systému a aplikací, které jsou provozovány a poskytovány v rámci informačním systému KÚ - došlo tedy k výraznému zvýšení dostupnosti interních a externích služeb

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Dobře.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují. Nová koncepce hyperkonvergované infrastruktury (HCI), přináší do infrastruktury softwarově definované stavební bloky postavené z běžných serverů. HCI v podání lídra v oblasti virtualizace VMware kombinuje technologie:
-           hypervizor VMware vSphere, 
-           softwarově definované úložiště VMware vSAN a 
-           jednotné řešení pro správu VMware vCenter Server.
V rámci veřejné správy jde o ojedinělé řešení, které splňuje i přicházející s nároky na propojení s e-Government cloudem. Do budoucna nám umožňuje libovolně zvyšovat výkonnost ve všech směrech růstu pro stále se zvyšující požadavky na IT služby poskytované zaměstnanců úřadu, příspěvkovým organizacím a občanům.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. Projekt "Obnovy TCK" byl plánován na dobu 5 let vč. zajištění podpory HW, SW a technologických služeb.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Jedná se o první implementaci hyperkonvergované infrastruktury (HCI), která slpňuje požadavky na propojení s e-Government cloudem. Všechny zbývající krajské uřady využívají klasickou či tradiční architekturu, proto je toto řešení ojedinělé.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly.  Ve spolupráci s realizátorem projektu jsme připravili případovou studii.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne.

 

5. Doplňující informace.

AUTOCONT dodal sestavu osmi serverů, od současné české i světové jedničky na trhu společnosti DELL EMC, symetricky rozdělených mezi obě serverovny v HTCK (hlavní technologické centrum) tvořící tzv. stretched cluster a trojici serverů ve standardním clusteru do ZTCK (záložní technologické centrum).    
Datová síť - Datová síť mezi servery je postavena na vysoce kapacitní 10Gb technologii společnosti DELL EMC PowerSwitch Datacenter certifikované pro HCI řešení, pro komunikaci virtuálních serverů je použita cenově nenáročná 1Gb technologie 
Virtualizační vrstva - Virtualizace díky funkci HA (high availability) zajišťuje pro uživatele kontinuitu práce a zachování dat i při výpadku fyzického serveru. Pro uživatele Krajského úřadu je systém schopen vyřešit většinu běžných výpadků zcela automaticky během několika minut.
Díky použití technologie distribuovaných switchů je velmi usnadněna konfigurace a správa virtuálních sítí, kdy jsou veškerá nastavení sítě automaticky replikována mezi všemi servery clusteru. 
Softwarově definovaná storage (SDS) VMware vSAN umožnuje pružně reagovat na potřeby jednotlivých virtuálních serverů pouze změnou přiřazené politiky. Úpravu velikosti zdrojů, výkonu, nebo úroveň ochrany dat, zařídí díky inteligentnímu rozhraní SDS sama.
Rozšiřování úložné kapacity SDS lze provést přidáním disků do existujících serverů, nebo přidáním dalších serverů do clusteru. V dodaném řešení lze také samostatně navyšovat výpočetní kapacitu bez rozšiřování diskové kapacity.
SDS VMware vSAN je nakonfigurována s odolností proti výpadku jedné komponenty v rámci serverovny, nebo proti výpadku celé JEDNÉ SERVEROVNY. V případě výpadku jedné serverovny vSphere autonomně zajistí restart dotčených VM v druhé serverovně.
Již tak vysoké zabezpečení provozu je dále zvýšeno replikací virtuálních serverů mezi HTCK a ZTCK pomocí technologie Dell EMC RecoverPoint. Celá navržená infrastruktura je tak odolná proti široké škále výpadků a ani ztráta celé jedné lokality není pro data a aplikace fatální, doba obnovy virtuálních serverů se u vybraných serverů může blížit nule.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

Náročnost technické realizace spatřujeme zejména v migracích virtuálních serverů a dat na novou infrastrukturu a to zejména z ohledem na cca 200 serverů a několika TB dat. Samotná migrace v rámci VMware infrastruktury probíhá však jen s mírnými výpadky dílčích serverů. Z pohledu technické realizace bylo nejnáročnější připravit novou infrastrukturu "na zelené louce". Tomu však předcházelo rozhodnutí, jakou architekturu do budoucna preferovat tj. klasickou nebo hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI). Použité koncepci předcházela cca 8 měsíční příprava, konzultace s více dodavateli najednou nad schématem TCK tj.:
v každé ze serveroven HTCK jsou umístěny 4 servery Dell PowerEdge, celkem 8 serverů tvoří VMware vSAN stretched cluster. Ve třetí lokalitě ZTCK je umístěn tzv. svědek (witness), který je rozhodným prvkem v případě fatálních problémů mezi serverovnami, a určuje která z lokalit bude nadále prezentovat diskový prostor, a která se z vSAN clusteru odpojí. Vše je propojeno výkonnými síťovými přepínači Dell PowerSwitch Datacenter.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Přináší nové a ojedinělé řešení, odkloněné od klasického pojetí budování technologického centra.

 

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Opakovaně je možní využít VWware technologie, dále při přípravě projektu bylo myšleno na případné rozšíření technologií v rámci smlouvy, kdy je pořízení zajištěno opcí na dalších 5 let. V tomto směru se můžeme vyhnou dílčím zakázkám s případnou dodávkou jiných technologií.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 Vzhledem k unikátnosti projektu, jsme obdobný projekt nerealizovali. Očekáváme však další kroky vedoucí k migraci databázových serverů. Tento projekt je naplánován na první polovinu roku 2020.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting