UtilityReport- vyjádření k existenci sítí v ORP Litoměřice

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Leona Slabochová
Titul: Ing.
Funkce: vedoucí
Odbor: oddělení IT
E-mail:leona.slabochova@litomerice.cz
Adresa: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
Firma: Město Litoměřice

 

B - PROJEKT

Název projektu: UtilityReport- vyjádření k existenci sítí v ORP Litoměřice

Lokalita:Jedná se o území ORP Litoměřice – v rozsahu třech stavebních úřadů a 40 obcí.

CÍL:Dlouhodobým cílem města Litoměřice je poskytovat jednodušší a přístupnější služby občanům.
Záměrem projektu – nasazením služby UtilityReport je zjednodušit přístup stavebníkům k vyjádřením o existenci sítí jako nezbytné součásti každého stavebního řízení a každé investiční akce. Služba, umožňuje hromadné vytvoření žádostí k vyjádření o existenci technické infrastruktury v konkrétním území v souladu s platnou legislativou. Všem dotčeným subjektům TI systém vygeneruje žádost a vybraným subjektům TI elektronicky odešle.

Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou stavebníci v území ORP Litoměřice. Ať už se jedná o občany samotné, tak úřady v roli stavebníka.

Provozovatel: Město Litoměřice

Realizátor: HRDLIČKA spol. s r. o.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano Kvantitativní účinek je možné sledovat z návštěvnosti služby. V rámci kvality se jedná o zjednodušení podání žádosti všem dotčeným správcům TI v území.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Máme pozitivní zpětnou vazbu jak z jednotlivých úřadů i z menších obcí. Zpětnou vazbu od občana poskytuje i počet přístupů k aplikaci.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Velmi dobře. K aktivní propagaci služby došlo jak prostřednictvím kampaně v mediích, na sociálních sítích, v Radničním zpravodaji, na setkání starostů a také pomocí propagačních letáčků, které jsou k dispozici na stavebních úřadech. Odkazy na službu jsou k dispozici na webech měst Litoměřice, Úštěk, Štětí.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Odpovídají. Služba je pro uživatele bezplatná. Náklady odpovídají přínosu.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. PZa ORP Litoměřice je služba nasazena dlouhodobě. Předpokládáme také opakovanou propagaci služby. Změnu je možné předpokládat pouze v případě, že by služba byla provozována na centrální úrovni.

 


2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Rozhodně ano,Ano, může. Pokud tuto službu město či ORP ještě neprovozuje, jedná se o službu podporující elektronizaci veřejné správy. Obíhají prostorová data a informace nikoliv občan. Současně se jedná o možnost získat data vyžadovaná legislativou snadno, na jednom místě a jednou žádostí.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly. Vzhledem k realizaci projektu na celém území ORP, jsou zkušenosti předávány jak v rámci ORP tak mimo něj. Zájem projevili jak stavební úřady v území, tak další i menší obce.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Není možné. Jednou o webovou službu. Přístup je možný pouze přes internet. Vygenerované žádosti lze odeslat elektronicky, případně emailem nebo poštou. To v případě, kdy správce TI nedisponuje webovým rozhraním. Výstupy lze získat jak elektronicky, tak analogově..

 

4. Doplňující informace

Zajímavým vedlejším efektem projektu bylo seznámení se s kolegy na stavebních úřadech v ORP.
Došlo k porovnání dat a informací o správcích TI v jednotlivých katastrálních územích. Jak dat z ÚAP (územně analytických podkladů), tak z působností jednotlivých stavebních úřadů. Díky spolupráci došlo k odladění matice správců technické infrastruktury.

 


D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Vybudovat aplikaci typu "UtilityReport" je dlouhodobá mravenčí práce především v části vytvoření a údržby dat u působnosti subjektů technické infrastruktury, čili inspirací budiž trpělivost a vytrvalost, kterých je potřeba vskutku velmi.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
Opakovaně lze využít mapové okno a jeho funkcionality. Specifikem je přehled působnosti subjektů technické infrastruktury pro řešené správní území.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Obdobným projektem je aplikace ProblemReport - hlášení námětů a interakce odpovědného řešitele a její modifikace WaterReport - sledování kvality vody v Etiopii (společný projekt s organizací Člověk v tísni: https://www.clovekvtisni.cz/en/welcome-to-waterreport-2722gp )."

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting